ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอ


MySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำนำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
           ลพบุรี แต่งกายชุดไทย เนื่องในโอกาสงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2558

           ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 -22 ก.พ.57 ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
           โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ได้จัดทำโครงการทุ่งทานตะวันบานในงานแผ่นดินสมเด็จ
           พระนารายณ์มหาราช และได้จัดนิทรรศการเรื่องทานตะวันและได้จัดทำจุดถ่ายรูปกับทานตะวัน
          ในพระนารายณ์ราชนิเวศ ตลอดจนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปยังทุ่งทานตะวันวัดหนองถ้ำ
           ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 5 ก.พ.58
          
       

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558 นางศิริรักษ์  ทองมาไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 พลตรีอินทรัตน์  ยอดบางเตย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมสัมมนาเรื่องการบูรณาการงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปี2558
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ โรงแรม
ลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด(DW)
ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด แต่งกายย้อนยุคในสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์และชุดไทยประยุกต์ เดินเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง
ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 14
– 22
กุมภาพันธ์ 2558 โดยเริ่มต้นจากสนามกีฬาพระราเมศวรถึง
บริเวณพระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด บริจาคของรางวัล
เนื่องในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดลพบุรี ประจำปี 2558
ณ บริเวณ
จวนผู้ราชการจังหวัดลพบุรี และในโอกาสนี้ได้ให้สัมภาษณ์
เชิญชวนท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานในงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ ในวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2557
ออกอากาศรายการวานรชาแนล ช่อง 6 เคเบิ้ลทีวีลพบุรี

20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี 2558 ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์
ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข
บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558  
ณ วัดจันทาราม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปี58 ได้เดินทางมาพิจารณาตัดสินกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์33 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจ
แต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี
2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี23 ม.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการติดตั้งระบบ SMART OFFICE ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่และสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
23 ม.ค.58 รายละเอียด
 
 ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th