ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอ


MySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          วันที่ 26-28 กันยายน 2558 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวง
           เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานการสัมมนาและแสดง
ผลงานความสำเร็จ
           โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
           จังหวัดลพบุรี โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวรายงาน
           ถึงวัตถุประสงค์และผลสำเร็จของโครงการฯ โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
           ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
           เข้าร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก
           มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น6 ต.ค.58 รายละเอียด
           
          
       

 

วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาครัฐ กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 นำโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช  ประธาน
คณะกรรมการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดลพบุรี จำนวน
2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบ
ชวา 2.โครงการสร้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้าน
เกษตรกร โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับ
และชี้แจงข้อมูล ณ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้าน
เกษตรกรตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอ
เมืองลพบุรี6 ต.ค.58 รายละเอียด         
วันที่ 26-28 กันยายน 2558 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
การสัมมนาและแสดงผลงานความสำเร็จโครงการสร้าง
รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และผลสำเร็จ
ของโครงการฯ  โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอหนองม่วง เข้าร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการ
ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 23 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ดีเด่นระดับเขต ได้เดินทางมาตรวจพิจารณาตัดสิน
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ตำบล
เชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมาย
ให้ นายรัชพล สว่างทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ให้การต้อนรับ
และชี้แจงข้อมูล6 ต.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางรัตนา กิจวรรณ
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานร่วม
ในพิธี “การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในเขต
พื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี”
โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 23 กันยายน 2558 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติ และนายณัฐภัทร
สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานร่วมในพิธีมอบบ่อน้ำบาดาลให้กับกลุ่ม
เกษตรกร หมู่ 6 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้งจังหวัด
ลพบุรี โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้ นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วม6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 22 กันยายน 2558 พล.รอ.ประเสริฐ บุญทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจติดตาม
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรฯ โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้อง
ประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
และเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 21 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต  สาขา
อาชีพทำสวน ได้เดินทางมาตรวจพิจารณาตัดสิน
นายเกษม  ทองสุขมาก หมู่ 6 ตำบลชัยนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้
นายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ให้การต้อนรับ
และร่วมนำเสนอข้อมูล
6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 17 กันยายน 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมจัด
ทำแผนแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตรแก่
เกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดยมีนายกิตติชาติ 
ชาติยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัต
ิ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 15 กันยายน 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
“โครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์
สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558
ณ วัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี  โดยมีสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีเกษตรกรเข้าใช้บริการบูท
ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเป็นจำนวนมาก
6 ต.ค.58 รายละเอียด

 

วันที่ 9 กันยายน 2558 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
“ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ สหกรณ์ช่วยคนไทย เทใจ
คืนสุข สู่ชาวลพบุรี ครั้งที่ 2” เพื่อช่วยเพิ่ม
ช่องทางการตลาด สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน และสนับสนุนให้ประชาชน
ได้บริโภคสินค้าดี ได้มาตรฐาน โดยมี
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6 ต.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตสาขาทำนา
และสาขาไร่นาสวนผสม ได้เดินทางมาตรวจพิจารณา
ตัดสิน นายเพียรพงษ์ ชื่นเพ็ง เกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา
 หมู่ 2 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ
นายวิโรจน์  เกตุหล่ำ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นา
สวนผสม หมู่ 5 ตำบลชอนสมบรูณ์ อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ได้มอบหมายให้นายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอให้การต้อนรับและร่วม
นำเสนอข้อมูล6 ต.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่นระดับประเทศ
ได้เดินทางมาตรวจตัดสินสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี และ
นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่ ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล  ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอบ้านหมี่ และออกพิจารณางานในพื้นที่
อำเภอบ้านหมี่6 ต.ค.58 รายละเอียด

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
และกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเก็บ
สำรองเมล็ดพันธ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวขาวคุณภาพดี
และทานตะวัน โดยให้เกษตรกรยืมเมล็ดพันธุ์เพื่อ
นำไปปลูก และส่งคืนเพื่อเก็บรักษาไว้แจกจ่ายให้
เกษตรกรในปีต่อๆไป ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและ
เสริมสร้างให้เกษตรกรเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ณ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี และในวันเดียวกันนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ได้ออกเยี่ยมเกษตรกร กลุ่มไร่ทหาร สานประชา
ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี7 ก.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  และงานโครงการ
ผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์
สร้างสรรค์ค่านิยม โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกิจกรรม
การให้บริการ มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 500 ราย
ณ วัดยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
7 ก.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายโอฬาร  พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(RW) ระดับเขต 1 ครั้งที่ 2 ปี2558
และงานเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม และในวันเดียวกัน เวลา
18.00 น นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
 ณ โรงแรมเดอะไพน์รีสอร์ท
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
7 ก.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วมงาน "วันรวมพลคนกินนมแม่ ปีที่ 13 "
ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและเครือข่าย
ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี7 ก.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและส่งมอบ
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีจำนวน
ทั้งสิ้น 57 ตำบล 122 โครงการ ณ โสมาภาป่าสักรีสอร์ท
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
7 ก.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom
ปั่นเพื่อแม่”  ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยปั่นเป็น
ระยะทาง 26 กิโลเมตร 26 ส.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับจังหวัด ปี2558 ครั้งที่ 4 และงาน
"ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน แสดงความยินดีกับ
ผู้ได้ตำแหน่งใหม่และแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุ
ราชการ" ณ โสมาภาป่าสัก รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี26 ส.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สวนราชานุสรณ์
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 ส.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา14.00น นายอภิชาติ
พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และคณะ ประกอบด้วยนายนำชัย พรหมมีชัย
และนายสุรจิตร อิทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เดินทางมา ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ
จังหวัดลพบุรี ในเรื่อง ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล
ท้ายตลาด (ศชก.) การปลูกพืช ใช้น้ำน้อย(ชะอม)
และการเพาะเห็ดในโรงเรือน โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วม
ต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ตำบล
ท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 ส.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00น พลเอกอนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทาง
มาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ในเรื่อง
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก้มลิงหนองสมอใส โดยมีนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอท่าวุ้งเข้าร่วม
ต้อนรับ ณ โครงการแก้มลิงหนองสมอใส  ตำบลบางคู้
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
26 ส.ค.58 รายละเอียด

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2558 ดังนี้

       เวลา 07.00 น นางศิริรักษ์  ทองมาไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหาร นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ
์ ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

       เวลา 09.00 น.ายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
       เวลา 18.30 น นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

26 ส.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 82 พรรษา โดยถ่ายทำ
รายการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ ออกเคเบิ้ลทีวีวานรแชนแนลช่อง 6
และหนังสือพิมพ์วานรนิวส์26 ส.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากช่อง5 PPTVและหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ จัดเวทีแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงระดับ1และ
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรตามแผนการจัดสรรน้ำกรณี
เร่งด่วน (ระยะตั้งท้องออกรวงอายุ70-80วัน) ในพื้นที่
15000ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 366 ครัวเรือน
คาดว่าข้าวจะได้เก็บเกี่ยวทั้งหมด ซึ่งมีเกษตรตำบล
เป็นผู้ชี้เป้า โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม และมีเกษตรกร
ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เข้าร่วมการจัดเวที
ในครั้งนี้  ณ สถานีสูบน้ำปากคลองสายห้วยแก้ว
ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
26 ส.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2558 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
ด้านปศุสัตว์ ณ มูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลพุคา อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอบ้านหมี่ เข้าร่วมงานและชี้แจงเรื่อง
นโยบายจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะจัด
ตั้งศูนย์ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบลทุกตำบล26 ส.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมงานประกวด "หัวหน้าร้อง ลูกน้องเต้น"
รอบชิงชนะเลิศ" บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ในงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดี
เมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558”
6 ก.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัล
และประกาศนียบัตรการประกวดเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศและระดับเขต ประจำปี 2558
ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
โดยมีนาย สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงาน
6 ก.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมงานประกวด "หัวหน้าร้อง ลูกน้องเต้น"
รอบคัดเลือก บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี ในงานเทศกาลกระท้อนหวานและของดี
เมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558”
6 ก.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นําคณะสื่อมวลชน
เยี่ยมชมผลสําเร็จของการดําเนินงานโครงการสร้าง
รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง ณ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ และตำบล
ม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี และนายอำเภอลำสนธิและชัยบาดาล
ให้การต้อนรับ โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง 
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานและนำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเข้าร่วม
6 ก.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 25 มิถุนายน 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน เปิดงาน
"เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี
ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558” โดยมนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี โดยงานนั้นได้จัดถึงวันที่ 6 ก.ค.57 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เป็นคณะกรรมการตัดสิน
การประกวดผลผลิตกระท้อน และเข้าประกวดหัวหน้าร้อง
ลูกน้องเต้นอีกด้วย6 ก.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 24 มิถุนายน 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
“โครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์
สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยมปี 2558
ณ วัดสามัคคีประชาราม ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ
จังหวัดลพบุรี  โดยมีสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญ
จัดนิทรรศการแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับเรื่องศัตรูพืช
และขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งมีเกษตรกรเข้าใช้บริการบูท
ของสำนักงานเกษตรอำเภอโคกเจริญเป็นจำนวนมาก
6 ก.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 15 มิถุนายน 2558 นายเศรษฐพงศ์  เลขะวัฒนะ
ผู้เชียวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอก 
ไม้ประดับและพืชสมุนไพร ประธานคณะติดตามโครงการ
สร้างรายได้ และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง ระดับกระทรวงและคณะ ได้เดินทางมา
ติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดให้การต้อนรับ โดยคณะติดตามฯ ได้เดินทาง
ไปตรวจติดตาม ณ ตำบลหนองแขมและ ตำบลโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง และตำบลเขาพระงาม ตำบลโคกตูม
อ.เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี22 มิ.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานแถลงข่าว “เทศกาลกระท้อนหวาน
และของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2558” โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าว่าที่การอำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี โดยกำหนดจัดงานในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 255822 มิ.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 10 มิถุนายน 2558 นางสาวสุมาลี  จันทร์กำเนิด
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางมาติดตามตรวจสอบการใช้จ่าย
เงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
(ภัยแล้ง) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
22 มิ.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 5 มิถุนายน 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมแนวทางการ
จัดทำแผนที่สำหรับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ่ โดยมีนายอรรถพร  ปิ่นปิติ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอ
สระโบสถ์เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 มิ.ย.58 รายละเอียด

คณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น (ศจช.)
ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วปรากฏ
ผลดังนี้

       ลำดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลคลองเกตุ
อำเภอโคกสำโรง

       ลำดับที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบ้านเบิก
อำเภอท่าวุ้ง

       ลำดับที่ 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม

       ลำดับที่ 4 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลบางขาม
อำเภอบ้านหมี่
22 มิ.ย.58 รายละเอียด

วันที่ 4 มิถุนายน 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 โดยมีนายกิตติชาติ ชาติยานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร และนายยอดธงไชย รอดแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร จากสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมชี้แจง
แนวทางการปฏิบัติโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 มิ.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดตัว (Kick Off )โครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบลโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุร
ีจังหวัดลพบุรี22 มิ.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด(DW) ประจำปี 2558
ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี21พ.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ออกตรวจเยี่ยมโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่
ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ณ จุดดำเนินโครงการบริหาร
จัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรตำบลหนองเมือง หมู่ที่ 4และ
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเมือง  อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
21พ.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และงานโครงการ
ผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์
สร้างสรรค์ค่านิยม โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกิจกรรมการให้บริการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่เกษตรกรในเขตพื้นที่เป้าหมาย
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานและใช้บริการเป็นจำนวน 400 ราย
ณ โรงเรียนวัดเขาวงกฎ ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
21พ.ค.58 รายละเอียด

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานวางพานพุ่ม
ถวายเครื่องราชสักการะ เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวัน
ฉัตรมงคล โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่ม

ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
21พ.ค.58 รายละเอียด

วันที่ 27 เมษายน 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี โดยหลังจากพิธี MOU จะมีการโอนเงินให้กับ
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล รอบที่ 2
จำนวน 22 ตำบล 33 โครงการ เป็นเงิน 16,813,063 บาท และใน
รอบที่ 3 จำนวน 33 ตำบล 77 โครงการ 29,030,539 บาท
28 เม.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 27 เมษายน 2558 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว
การจัดงาน "สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี"
โดยมี นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และได้กำหนดจัดงานในวันที่
30 เมษายน- 2 พฤษภาคม 2558 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอ
เมืองลพบุรี28 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดตัว
(Kick Off) โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดลพบุรี โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
ถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการ ณ บริเวณ
จุดดำเนินโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ตำบลดอนดึง (ขุดลอกลำห้วย/ตัดแต่งต้นไม้ หมู่ 8 และสร้าง
ฝายน้ำล้น/ตัดแต่งต้นไม้หมู่ 6) ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี งบประมาณ 996,604 บาท มีเกษตรกรเข้า
ร่วมงานจำนวน 400 คน28 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 นายสุรเดช  เตียวตระกูล
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดตัวโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่
มีศักยภาพปีงบประมาณ 2558 ภายใต้พื้นที่โครงการ
อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแขม)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ เทศบาล
ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
23 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนมีนาคม 2558 และได้มีพิธีมอบเช็คเงินสดโครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้งให้กับประธานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเกษตรประจำตำบล ที่ผ่านพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU) เรียบร้อยแล้วจำนวน 10 ศบกต. 12 โครงการ
งบประมาณ 6,100,534 บาท23 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าขอพรและอวยพร ในงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 กับนายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารจังหวัดลพบุรี
ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
23 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 สํานักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2558 โดยมี
การสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดําหัว ขอพรจากนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ บริเวณศาลาเรือนไทยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
23 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าขอพรและอวยพร ในงานสืบสานประเพณีไทย เนื่องใน
เทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2557 กับนายโอฬาร  พิทักษ
์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกรมส่งเสริม
การเกษตร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
23 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง
แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสร้ายรายได้
และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
จังหวัดลพบุรี และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดกับศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล โดยมีผู้แทนจากกองทัพ
บกร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี23 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงศ์ ซึ่งนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 23 เม.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
แข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
แข่งฟุตบอลVIP หัวหน้าส่วนราชการ พบกับสื่อมวลชน
โดยในการจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัด
ได้รับผิดชอบกีฬาชักเย่อ และเข้าร่วมแข่งขัน ณ สนามกีฬา
พระราเมศวร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
23 เม.ย.58 รายละเอียด

 

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดทีม
ฟุตบอลเข้าแข่งขัน
KING NARAI HOSPITAL CUP
ครั้งที่ 2 ในนามทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการลูกจ้างใน
หน่วยงานภายในจังหวัดลพบุรี เข้าแข่งขัน 2 รายการ

       1.ประเภทอาวุโส VIP อายุ 45 ปีขึ้นไป
       2.ประเภททั่วไป
       โดยการแข่งขันฟุตบอล KNH CUP ครั้งนี้ ได้มี
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแข่งขัน
มากมาย เช่น สื่อมวลชน,สภาอุตสาหกรรม,ตำรวจภูธร
โรงพยาบาลพระนารายณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ ณ สนามฟุตบอลโรงพยาบาล
พระนารายณ์ฯ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2558
ถึง 3 เมษายน 2558
23 มี.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายอภิสรรค์  สง่าศรี
ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นเลขานุการ เพื่อร่วม
พิจารณาอนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
เสนอมาทั้งสิ้น 8 อำเภอ 46 ตำบล 84 โครงการ
โดยมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 7 อำเภอ 22 ตำบล
33 โครงการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยง
เครือข่ายประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
จังหวัดลพบุรี  ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี 23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นางอมรพรรณ  มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี 23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี 23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด
โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร." โดยมีนายประทีป  อยู่สุข
เกษตรอำเภอบ้านหมี่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ณ วัดสระเตยใหญ่ ตำบลหนองทรายขาว อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และในวันเดียวกัน ได้ร่วมประชุม
คณะทำงานด้านข้าวกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี 23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่
เลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ
ระดับอำเภอเสนอมาทั้งสิ้น 9 อำเภอ 10 ตำบล 12 โครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงองค์ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำไปประดิษฐาน ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ภายในพื้นที่
ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ณ วงเวียนเทพสตรี (อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯ
ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์
ค่านิยม ปี 2558 ณ วัดหนองนา ตำบลพัฒนานิคม อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ  ชุ่มฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และในวันเดียวกันได้ออกตรวจ
สถานการณ์ระบาดของหนอนกออ้อย ณ พื้นที่อำเภอชัยบาดาลอีกด้วย
23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558 นางศิริรักษ์  ทองมาไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 พลตรีอินทรัตน์  ยอดบางเตย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมสัมมนาเรื่องการบูรณาการงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปี2558
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ โรงแรม
ลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด(DW)
ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด แต่งกายย้อนยุคในสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์และชุดไทยประยุกต์ เดินเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง
ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 14
– 22
กุมภาพันธ์ 2558 โดยเริ่มต้นจากสนามกีฬาพระราเมศวรถึง
บริเวณพระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด บริจาคของรางวัล
เนื่องในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดลพบุรี ประจำปี 2558
ณ บริเวณ
จวนผู้ราชการจังหวัดลพบุรี และในโอกาสนี้ได้ให้สัมภาษณ์
เชิญชวนท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานในงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ ในวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2557
ออกอากาศรายการวานรชาแนล ช่อง 6 เคเบิ้ลทีวีลพบุรี

20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี 2558 ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์
ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข
บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558  
ณ วัดจันทาราม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปี58 ได้เดินทางมาพิจารณาตัดสินกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์33 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจ
แต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี
2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี23 ม.ค.58 รายละเอียด
   
 
 ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th