ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอ







MySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

               เชิญชวนปลูกดาวเรืองและทานตะวันสีเหลืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560
            โดยเริ่มปลูกในช่วงวันที่ 12 – 31 สิงหาคม 2560 



            

    

                      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางปทิตตา แก้วมณี
           เกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
           field day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ใหม่ปี 2560
            โดยมีนายชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวรายงาน
           ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
           เมืองลพบุรี ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร
            29 พ.ค.60รายละเอียด
           
          
       

วันที่ 26 พ.ค.60 สำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีได้ออกนิเทศงานสำนัก
งานเกษตรอำเภอตามระบบส่งเสริม
การเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม
โดยแบ่งเป็นทีม 4 ทีม ดังนี้

ทีมที่ 1 นำโดยนางอมรพรรณ  มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร
ไปที่อ.ลำสนธิ-อ.ชัยบาดาล
ทีมที่ 2 นำโดยนายเจริญ  พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ไปที่อ.เมืองลพบุรีอ.บ้านหมี่และอ.ท่าวุ้ง
ทีมที่ 3 นำโดยนายไพโรจน์  คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ไปที่อ.สระโบสถ์อ.โคกเจริญอ.หนองม่วง
ทีมที่ 4 นำโดยนายสมชาติ  ชุ่มฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
ไปที่ อำเภอ
พัฒนานิคมอ.ท่าหลวงและอ.โคกสำโรง

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 26พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพิษณุโลก
นำโดยนางอรุณี  ดอนจักร หัวหน้า
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกร
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีการผลิตผักเพื่อการค้า
และระบบการตลาด จำนวน 100
ราย  ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ
ละโว้ธานี อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 25พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
เจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตและนายไพโรจน์
คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัด ร่วมจัดดอกดาวเรืองตกแต่ง
สถานที่ ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี ซึ่งดอกดาวเรืองหรือ
ดอกไม้สีเหลืองนั้นเป็นสีประจำวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประชา
สัมพันธ์ให้ปลูกดาวเรืองให้บานใน
ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่
25-29 ต.ค.60
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 24พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ใหม่ปี 2560 โดยมีนายชูชีพ  อุทะโก
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวรายงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 18.00น.
นางปติตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์  คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเสาธงทอง
พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 09.30 น
นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค.60 นายผล ดำธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน
เปิดงานแถลงข่าว "เทศกาลกระท้อนหวาน
และของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี
2560
” โดยมี นางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายชูชีพ อุทะโก
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีนำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีการ
จัดงานในระหว่างวันที่ 1-13 มิ.ย.60
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 22 พ.ค.60 นายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สักการะศาลพระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีร่วมแสดงความยินดีและให้การ
ต้อนรับคณะทีมงานจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 18 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
วันสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 โดยมีนาย
เจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต กล่าวรายงาน และ
นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีให้การ
ต้อนรับ โดยมีเกษตรกรจากอำเภอท่าวุ้ง
และอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงาน
จำนวน 150 ราย  ณ แปลงสาธิตของ
นายวินัย ดิษฐ์นิ่ม ตำบลกกโก อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 17พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
โดยมีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอ
สระโบสถ์ กล่าวต้อนรับ และนายนุกูล
โล่สุวรรณ เกษตรอำเภอสระโบสถ์
กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
สระโบสถ์ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 10 พ.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปี 2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ วัดเสาธงทอง(พระอารามหลวง)
ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 9 พ.ค. 60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี
เปิดงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์
(วัดไลย์) ประจำปี 2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณีเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ บริเวณวิหารวัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 4 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี และนายธานี ทรัพย์มูล ประธาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุร
ีร่วมบันทึกเทปกับสื่อมวลชนจากช่อง
วานรชาแนล ช่อง 6 เคเบิ้ลทีวีลพบุรี
ณ แปลงเมล่อนของนายทองหล่อ
เขียวมาก เกษตรกร หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ
อำเภอเมืองลพบุรี และแปลงเรียนรู้ของ
ศพก.อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 2 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
(กล้วย) ในงานสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัด
ลพบุรี ณ บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี
(ด้านหลัง)
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 3 พ.ค.60 คณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2560 เดินทาง
มาพิจารณาตัดสินวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนม่วงค่อมโดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ
นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวต้อนรับพร้อม
ด้วยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาว
แสนพลอย พรมหนองแสน เกษตรอำเภอ
ชัยบาดาล นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน
ม่วงค่อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 2 พ.ค.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบาย พร้อม
มอบแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการ
เกษตร โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 2 พ.ค.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสําราญ
สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
“การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะ
ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ(แก้มลิงธรรมชาติ)”
โดยมีนาง ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอในพื้นที่ลุ่มต่ำ(อำเภอเมือง
ลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง)เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่1พ.ค.60นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน
เปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดลพบุรี โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอเข้าร่วม ภายในงานจะมีการ
จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย การสาธิต
การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวด
ผลผลิตทางการเกษตรจากทุกอำเภอใน
จังหวัดลพบุรี ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณ
ลานสวนสัตว์ลพบุรี (ด้านหลัง) อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28 เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
มอบปัจจัยการผลิต
(ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง)
ให้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จำนวน 105 ราย รวมพื้นที่
525 ไร่ซึ่งสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจำตำบลโคกตูม โดยมีนาย
พิสิษฐ์ ยุ้งศิริ กำนันตำบลโคกตูม และนาย
ชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับ ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน
โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการกองทุนฟื้นฟู ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และใน
โอกาสนี้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูได้จัด
กิจกรรมรดน้ำดําหัวขอพรจากนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21เม.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง
สุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ลพบุรี ปี2560 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง
จัดนิทรรศการและการแจกเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและแจก
พันธุ์ผักสวนครัว โดยมีเกษตรกรมาใช้
บริการจำนวน 40 ราย ณ วัดทะเลวังวัด
ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
อบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน(อกม.) ในการจัดทำแผนการผลิต
รายบุลคล (IFPP) โดยมีอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านทุกอำเภอเข้าร่วมจำนวน 55 ราย
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อกม. ประจำ
สำนักงานเกษตรอำเภอจำนวน 11 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณ
ีเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์
บริการประชาชนเนื่องในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี2560 ระหว่างวันที่ 12-17
เมษายน 2560โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี  ณ สหกรณ์การ
เกษตรพัฒนานิคมจำกัด ตำบลดีลัง อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11เม.ย.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้ากลุ่มและ
เกษตรอำเภอ เข้ารดน้ำขอพรนายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
เกษตรทั้ง 3 ท่าน  ในงานสืบสานประเพณี
ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี
2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร ชั้น 5

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10เม.ย60 สํานักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2560 โดยมีการ
สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดําหัวขอพร
จากนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม ณ บริเวณศาลา
เรือนไทยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10เม.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
สัมมนาขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการ
เกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอนำทีม
งานเข้าร่วมสัมมนา โดยมีนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุก
อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10เม.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ จัดงานทำบุญสำนักงานสืบสาน
ประเพณีขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีข้าราชการ
และลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วมพิธี
12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่10เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
การประชุมชี้แจงเรื่องระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการ
ขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน โดยมี
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน
เข้าร่วม ณ บริเวณสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
หลากหลาย ระดับจังหวัด โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและ เกษตรอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 3เม.ย.60 พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การสัมมนาการเชื่อมโยงระบบ
ส่งเสริมการเกษตรกับนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตลอดจนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด
(SingleCommand)ทั่วประเทศ
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5
12 เม.ย.60รายละเอียด
วันที่ 1 เม.ย.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 12 ปีกับ “วานร channel”
สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริษัทดี.เจ.ฆ
แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์โปรดักส์จำกัด
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
 
 




เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม

 


ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553

ราคากลางวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน
หน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้า 26,700หน่อ
พันธุ์ผัก 240 ชุด
ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ
ปุ๋ย 3 รายการ
จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะพับ
จัดชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 รายการ
จัดเหมาทำป้ายอาสาสมัครเกษตร
จ้างเหมาไถระเบิดดินดาน 2000 ไร่
จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยแปลงใหญ่
จ้างเหมาจัดงานทานตะวัน ปี2560
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ยอินทรีย์ 300 ตัน
รถบรรทุก
ข้าวงบกลุ่มจังหวัด
ข้าวงบจังหวัด
จ้างเหมาจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขยายเขตไฟฟ้า
จัดชื้อวัสดุเกษตร 17 รายการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2 รายการ
ปุ๋ยเคมี 2 รายการ
จัดชื้อวัสดุการเกษตร 22 รายการ
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 10 ชุด
ระบบน้ำหยด
วัสดุปรับปรุงดิน(เพอร์ไลท์)
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 20 ชุด
ไผ่ตรง

 

 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th