ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอ


MySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
           ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่

           ตรวจติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยและปฏิบัติการฝนหลวง
           พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
           และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนาย
           สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
           และเกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
           เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
           18 เม.ย.59 รายละเอียด
           
          
       

 

เมื่อวันที่29 เมษายน2559 นายรังสรรค์
ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และงานโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน ปี2559 โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมให้
บริการคลินิกเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน
จำนวน 400 ราย ณ โรงเรียนบ้านดีลัง ตำบล
ดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำ
เดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช โดยมี
เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานภัยพิบัติเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมพัฒนาและสร้างเครือข่าย
Smart Farmer ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
ปี 2559 โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกล่าว
รายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมโครงการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี2559
และการประชุมสัมมนาประธานศูนย์ข้าว
ชุมชนระดับจังหวัด โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายคนิต 
ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการในเขตที่ 1 และงานสืบสาน
ประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ประจำปี 2559 โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ สำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12เมษายน2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีนำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอ เข้ารดน้ำขอพร
ท่านโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่11เมษายน 2559นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีนำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้ารดน้ำขอพรท่านภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารจังหวัดลพบุรี
ในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 สํานักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2559 โดยมีการสรงน้ำ
พระพุทธรูปและรดน้ำดําหัว ขอพรจาก
นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วม ณ บริเวณศาลาเรือนไทยสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

18 เม.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่
ตรวจติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยและปฏิบัติการฝนหลวง  พร้อมด้วย
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พร้อมด้วย
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนมณฑลทหาร
บกที่ 13 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย
สุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าว
รายงาน ซึ่งงานจัดตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เมษายน
2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้า
โลตัส สาขาลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 และพิธีมอบเช็ค
เงินสดให้แก่ศบกต.จำนวน 55 ศบกต. 143 โครง
การ รวมงบประมาณ 39,277,198 บาท พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์,นายธานี  มาลีหอม นายอำเภอเมือง
ลพบุรี,นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ลพบุรี และผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 13  โดยมีนาย
สุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรีกล่าวรายงาน
และนำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมอำเภอ
เมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายเจริญ
พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมพิธีถวาย
ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงค์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัด
ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่1/2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น.
นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว"การจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2"
พร้อมด้วยพลตรี ดำริห์  สุขพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๓ ,นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม โดยม
ีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม  ณ ตลาดนัดเกษตรกรบริเวณหน้าสำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยงานจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 8-12 เมษายน 2559 ณ ลานบานาน่าสแควร์
ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1เมษายน2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแข่งกีฬาวันข้าราชการ
พลเรือน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
รับผิดชอบกีฬาชักกะเย่อทีมผสมและในวันเดียวกัน
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ร่วม
แข่งขันฟุตบอล VIP หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ลพบุรีอีกด้วย
18 เม.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1เมษายน 2559นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
โดยจัดกิจกรรม 3 เก็บ 5 ส (Bigcleaning Day)
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎา
บดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลเมืองลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัด
ลพบุรี ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนิน
งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์"(Single Command) และเรื่องการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมทานตะวัน
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17มีนาคม 2559 นายรังสรรค์ 
ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ลพบุรีปี2559 โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
โดยกลุ่มอารักขาพืชร่วมจัดนิทรรศการ
และการแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับ
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะโรค
ใบด่างในมันสำปะหลังและการป้องกัน
กำจัดด้วงหนวดยาว สำนักงานเกษตรอำเภอ
หนองม่วงร่วมกับภาคเอกชน ได้แจกพันธุ์
พืชผักสวนครัวให้กับเกษตรกรและสาธิตการ
ใช้ระบบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์
มีเกษตรกรมาใช้บริการจำนวน 350 ราย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตำบล
บ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เปิดการอบรมถ่ายทอด
ความรู้การจัดเก็บข้อมูลพืชตระกูลถั่ว ใน
โครงการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน โดยมี
เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรทุกอำเภอเข้าร่วม จำนวน 25 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

18 เม.ย.59รายละเอียด

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง(
MOU) โครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 ภายใต้
มาตรการที่ 4 ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัด
กับศูนย์บริการถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล อำเภอบ้านหมี่,ชัยบาดาล,ลำสนธิ,ท่าวุ้ง
สระโบสถ์,โคกเจริญ และพัฒนานิคม รวม
ทั้งหมด 38 ศูนย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

18 เม.ย.59รายละเอียด

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 ภายใต้
มาตรการที่ 4 ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัด
กับศูนย์บริการถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล อำเภอหนองม่วง อำเภอท่าหลวง อำเภอ
เมืองลพบุรี และอำเภอโคกสำโรง รวมทั้งหมด
19 ศูนย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
สาธิตการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ โครงการขยายผลตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด  โดยมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ที่ได้รับ
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน
10 แห่ง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
7 มี.ค.59รายละเอียด
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ
จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล
ในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1 มี.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
1 มี.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ 
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมาย
ให้นางปทิตตา  แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การประกวด "หน่วยงาน ชุดไทย
ใส่สวย" ประเภทหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ณ เวทีกลางพระนารายณ์
ราชนิเวศ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
24 ก.พ.59รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำทีมโดย
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมมีชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรงเกษตรและสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่3,9 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้ตรวจราชการกระทรงเกษตรและสหกรณ์เขต
ตรวจราชการที่11,13 และนายสงกรานต์ ภัคดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตาม
การทำงานของคณะทำงาน single command
จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ นายอำเภอหนองม่วงและสำนัก
งานเกษตรอำเภอหนองม่วง ร่วมให้การต้อนรับ
และนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(มันสำปะหลัง) ตำบลดงดินแดง อำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี
24 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์
ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดตุ้นทุนการผลิต
ปี 2559 โดยมีนายอำเภอบ้านหมี่ให้การต้อนรับ
และมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
ศวพ.ลพบุรี  สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีและ
กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี
ร่วมเป็นวิทยากรประจำสถานี  มีเกษตรกรเข้าร่วม
จำนวน 250 ราย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน   
ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2559นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานเกษตรอำเภอ
หนองม่วง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจ
ติดตามขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (
Single Command) ณ บ้านหน่วย
ประคอง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

12 ก.พ.59รายละเอียด

เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้ารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตการเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้ารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
เกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ภายใต้โครงการ
พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบมาตราฐานGAP ในแปลง
ใหญ่ศูนย์เรียนรู้และกลุ่มผู้ผลิตพืชที่มีศักยภาพ
โดยนางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมนายทรงยศ
ฉิมเล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ วิทยากร
หลักจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
12 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์แต่งกายชุดไทย
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และร่วมพิธีถวาย
พานพุ่มสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยเดินทางจากสนามกีฬาพระราเมศวร ไปยังวงเวียน
พระนารายณ์มหาราช ซึ่งงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่
13-21กุมภาพันธ์ 255912 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีมอบต้นพันธุ์ไผ่ตงในโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อพลังงานทดแทนครบวงจร
ปี 2559 ให้กับเกษตรกรจากอำเภอเมืองลพบุรี
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะ
ทำงานตรวจสอบพื้นที่ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)
อำเภอโคกสำโรง
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอโคกสำโรง
เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 59 นายรังสรรค์ ตันเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดตลาด
ประชารัฐเพื่อชุมชน  โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าสำนักงาน ธ.ก.ส.
สาขาลพบุรี โดยภายในงานได้จำหน่ายสินค้า
และผลผลิตของเกษตรกรที่ผลิตพืชใช้น้ำน้อย
แก้ไขวิกฤติภัยแล้ง ทุกวันพุธเวลา
15.00 - 19.00 น12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ออกอากาศรายการผู้ว่าพบ
ประชาชนฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร คลื่นความถี่
AM 612 kHz และ AM 711 kHz ออกอากาศเวลา
12.00-12.30 น ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การ
ทหารปืนใหญ่ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุร
ีตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง และตำบลบางขาม อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
วันที่ 21 มกราคม 2559 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎ
ราชกุมาร และงานโครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข
บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์สร้างสรรค์ค่านิยม
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานองค์กร
ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการคลินิกเกษตร
มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 400 ราย ณ
โรงเรียนบ้านเกาะรัง ตำบลเกาะรัง อำเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปี59 ได้เดินทางมาพิจารณาตัดสินกลุ่ม
ยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33
โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นางปทิตตา  แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง ให้การต้อนรับ
และให้ข้อมูล ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33
ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและเกษตรอำเภอเข้าขอพรและอวยพร
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

12 ก.พ.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าขอพรและอวยพรเนื่องใน
โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2559  โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดลพบุรี และนายณัฐภัทร   
สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี 8 ม.ค.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นางนวลจันทร์ แย้มศรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
ทุ่งทานตะวันบานเขาจีนแล โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานและนำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
เข้าร่วม
ณ บริเวณทุ่งทานตะวันสนามกระโดดร่ม
บ้านท่าเดื่อ อำเภอนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
8 ม.ค.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
พร้อมด้วยประธานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลพบุรี
และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำนวน150 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาหม่อน
ถ้ำมังกรทอง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี8 ม.ค.59 รายละเอียด
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553

ข้าวงบกลุ่มจังหวัด
ข้าวงบจังหวัด
จ้างเหมาจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขยายเขตไฟฟ้า
จัดชื้อวัสดุเกษตร 17 รายการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2 รายการ
ปุ๋ยเคมี 2 รายการ
จัดชื้อวัสดุการเกษตร 22 รายการ
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 10 ชุด
ระบบน้ำหยด
วัสดุปรับปรุงดิน(เพอร์ไลท์)
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 20 ชุด
ไผ่ตรง

 

 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th