ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
           "เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่
23 ประจำปี 2557”โดยมีนายอานนท์ ศรีรัตน์
           นายอำเภอเมืองลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
           สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
           จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 โดยงานนั้นได้จัดถึงวันที่ 6 กรกฏาคม 2557 ภายในงาน
           ได้มีการแข่งขันส้มตำกระท้อนลีลา การประกวดผลผลิตกระท้อน การประกวดกระท้อนลอยแก้ว
           และกระท้อนทรงเครื่อง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีได้เป็นคณะกรรมการตัดสินอีกด้วย
          15 ก.ค.57 รายละเอียด
       

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ
คืนความสุขสู่ประชาชน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ
เมืองลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม เมื่อวันที่
12 ก.ค.5715 ก.ค.57 รายละเอียด
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ
พวงมาลาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 ก.ค.57
15 ก.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ
และประชาชน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน 56 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน
เสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ บริเวณ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม เมื่อเวลา 07.00 น วันที่ 11 ก.ค. 57
15 ก.ค.57 รายละเอียด
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ได้ออกเดินทางพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดลพบุรี
ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2557 - 8 กรกฏาคม 2557
โดยมีคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯ แยกเป็น 2 ชุด ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและศูนย์ส่งเสริมและผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น นำโดยนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น นำโดย
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
15 ก.ค.57 รายละเอียด
พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวไรช์เบอรรี่ ณ บริเวณแปลงปลูก
ข้าวไรซ์เบอรรี่มณฑลทหารบกที่ 13  โดยมีนายสุวิทย์ 
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม สำหรับแปลงข้าวไรซ์เบอรรี่นั้น
ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่
2 ก.ค.5715 ก.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2557
และชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.57
15 ก.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน"เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่
23 ประจำปี 2557”โดยมีนายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอ
เมืองลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.57 โดยงานนั้นได้จัดถึงวันที่
6 ก.ค.57 ภายในงานได้มีการแข่งขันส้มตำกระท้อนลีลา
การประกวดผลผลิตกระท้อน การประกวดกระท้อนลอยแก้ว
และกระท้อนทรงเครื่อง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้เป็นคณะกรรมการตัดสินอีกด้วย
15 ก.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการจัดระบบการตลาดสินค้า
เกษตรและโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57
15 ก.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมเพื่อพัฒนา Smart Farmer หลักสูตร
การเป็นวิทยากรเกษตรกรในการจัดทำแผนพัฒนาทักษะ
อาชีพตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ Smart Farmer
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 
20 มิ.ย.5715 ก.ค.57 รายละเอียด
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท และคณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี 2557 ได้เดินทางมา
ตรวจตัดสินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 6 ตำบลซับสมบรูณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีและสำนักงานเกษตร
อำเภอท่าหลวงเข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57
15 ก.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน” ปี 2557
ณ วัดธัญญะนิตยาราม (วัดหลุมข้าว) ตำบลหลุมข้าว อำเภอ
โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
โดยจัดนิทรรศการและแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับเรื่องเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57
15 ก.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีปิดการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 56/57
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ สำนักงานธกส.จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.5723 มิ.ย.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน Morning Brief ครั้งที่ 7  นำโดย พลตำรวจตรีมนตรี
ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.57
23 มิ.ย.57 รายละเอียด

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดสำนักงานเกษตร
อำเภอดีเด่นจังหวัดลพบุรี นำโดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมและพิจารณาตัดสินสำนักงาน
เกษตรอำเภอดีเด่น ดังนี้

       วันที่ 6 มิถุนายน 2557  อำเภอเมืองลพบุรี
       วันที่ 9 มิถุนายน 2557  อำเภอลำสนธิและชัยบาดาล
       วันที่ 10 มิถุนายน 2557  อำเภอท่าหลวงและพัฒนานิคม
       วันที่ 11 มิถุนายน 2557  อำเภอโคกเจริญและสระโบสถ์
       วันที่ 12 มิถุนายน 2557  อำเภอหนองม่วงและโคกสำโรง
       วันที่ 13 มิถุนายน 2557  อำเภอบ้านหมี่และท่าวุ้ง
19 มิ.ย.57 รายละเอียด

นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "คืนความสุขให้ชาวลพบุรี" เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ดี คืนความสุขให้พี่น้องประชาชนภายในจังหวัดลพบุรี ให้มี
ความรัก ความสามัคคี ไม่คิดแตกแยกกัน ตามแผนเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 57 16 มิ.ย.57 รายละเอียด
   
 
 


ข้อมูลดอกทานตะวันบาน/แผนที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 2556/57

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 11 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 5 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคเมล็ดด่างในข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคราคเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th