ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอ


MySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายอภิสรรค์  สง่าศรี ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
           การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทา
           ปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นเลขานุการ
           เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอเสนอมาทั้งสิ้น 8 อำเภอ
           46 ตำบล 84 โครงการ โดยมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 7 อำเภอ 22 ตำบล 33 โครงการ
           ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด ลพบุรี 23 มี.ค.58รายละเอียด
          
       

 

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดทีม
ฟุตบอลเข้าแข่งขัน
KING NARAI HOSPITAL CUP
ครั้งที่ 2 ในนามทีมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลพบุรี
โดยให้หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการลูกจ้างใน
หน่วยงานภายในจังหวัดลพบุรี เข้าแข่งขัน 2 รายการ

       1.ประเภทอาวุโส VIP อายุ 45 ปีขึ้นไป
       2.ประเภททั่วไป
       โดยการแข่งขันฟุตบอล KNH CUP ครั้งนี้ ได้มี
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมแข่งขัน
มากมาย เช่น สื่อมวลชน,สภาอุตสาหกรรม,ตำรวจภูธร
โรงพยาบาลพระนารายณ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตลอดจนบริษัทเอกชนต่างๆ ณ สนามฟุตบอลโรงพยาบาล
พระนารายณ์ฯ ระหว่างวันที่ 16 มีนาคม 2558
ถึง 3 เมษายน 2558
23 มี.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 นายอภิสรรค์  สง่าศรี
ปลัดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นเลขานุการ เพื่อร่วม
พิจารณาอนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ ระดับอำเภอ
เสนอมาทั้งสิ้น 8 อำเภอ 46 ตำบล 84 โครงการ
โดยมีโครงการที่ผ่านการอนุมัติ 7 อำเภอ 22 ตำบล
33 โครงการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเชื่อมโยง
เครือข่ายประธานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
จังหวัดลพบุรี  ปี 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี 23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 นางอมรพรรณ  มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี 23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี 23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานคลินิกดิน "ปุ๋ยสั่งตัด
โดยเกษตรกร เพื่อเกษตรกร." โดยมีนายประทีป  อยู่สุข
เกษตรอำเภอบ้านหมี่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ณ วัดสระเตยใหญ่ ตำบลหนองทรายขาว อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และในวันเดียวกัน ได้ร่วมประชุม
คณะทำงานด้านข้าวกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์
จังหวัดลพบุรี 23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 นายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตร
แก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งระดับจังหวัด โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่
เลขานุการ เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติโครงการที่คณะกรรมการฯ
ระดับอำเภอเสนอมาทั้งสิ้น 9 อำเภอ 10 ตำบล 12 โครงการ
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558 สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงองค์ “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
เพื่อความเป็นสิริมงคล และนำไปประดิษฐาน ณ อุทยาน
ประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ภายในพื้นที่
ของกองทัพบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ณ วงเวียนเทพสตรี (อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช)
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯ
ลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์
ค่านิยม ปี 2558 ณ วัดหนองนา ตำบลพัฒนานิคม อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ได้มอบหมายให้นายสมชาติ  ชุ่มฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม และในวันเดียวกันได้ออกตรวจ
สถานการณ์ระบาดของหนอนกออ้อย ณ พื้นที่อำเภอชัยบาดาลอีกด้วย
23 มี.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2558 นางศิริรักษ์  ทองมาไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมพิธีรำบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 พลตรีอินทรัตน์  ยอดบางเตย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานการประชุมสัมมนาเรื่องการบูรณาการงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์สู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปี2558
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท)
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ โรงแรม
ลพบุรีเรสซิเดนซ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด(DW)
ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2  ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด แต่งกายย้อนยุคในสมัยแผ่นดิน
สมเด็จพระนารายณ์และชุดไทยประยุกต์ เดินเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และร่วมพิธีวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง
ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 14
– 22
กุมภาพันธ์ 2558 โดยเริ่มต้นจากสนามกีฬาพระราเมศวรถึง
บริเวณพระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด บริจาคของรางวัล
เนื่องในวันรวมน้ำใจสู่กาชาดลพบุรี ประจำปี 2558
ณ บริเวณ
จวนผู้ราชการจังหวัดลพบุรี และในโอกาสนี้ได้ให้สัมภาษณ์
เชิญชวนท่องเที่ยวทุ่งทานตะวันบานในงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์ ในวันที่ 14-22 กุมภาพันธ์ 2557
ออกอากาศรายการวานรชาแนล ช่อง 6 เคเบิ้ลทีวีลพบุรี

20 ก.พ.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
20 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ได้นำคณะกรรมการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ประจำปี 2558 ทำพิธีขอพระบรมราชานุญาตเพื่อจัดงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาท ภายในพระนารายณ์
ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข
บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558  
ณ วัดจันทาราม หมู่ที่ 3 ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 คณะกรรมการตัดสินการประกวด
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปี58 ได้เดินทางมาพิจารณาตัดสินกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์33 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วง ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์33 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี4 ก.พ.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจ
แต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี
2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี23 ม.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการติดตั้งระบบ SMART OFFICE ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่และสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
23 ม.ค.58 รายละเอียด
 
 ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th