ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

                                      ทุ่งทานตะวันบานปี 2559/2560
    

                      วันที่6 ธ.ค.59 นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
           รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรเขต 2
           ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการสรรหา
ปราชญ์
           ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดลพบุรี และติดตามโครงการ
           ตามแผนการตรวจราชการปีงบประมาณ 2560
ณ ศพก.เกาะรัง
           อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
           รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรีนำทีมงานสำนักงาน
           เกษตรจังหวัดเข้าร่วม 10 ธ.ค.59รายละเอียด
           
          
       

วันที่ 7 ธ.ค. 59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในการประชุมปฏิบัติการหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนทั้ง 4 จังหวัด
ภายในกลุ่มและทีมบูรณาการ ผู้กำกับ
ดูแลกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี รักษาราช
การแทนเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักชลประทาน
ที่ 10 จังหวัดลพบุรี

9 ธ.ค.59รายละเอียด

วันที่6 ธ.ค.59 นายโอภาส ทองยงค์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการ
ในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เขต 2 ลงพื้นที่
จังหวัดลพบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่
โครงการสรรหาปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดินจังหวัดลพบุรี และติดตาม
โครงการตามแผนการตรวจราชการ
ปีงบประมาณ 2560 ณ ศพก.เกาะรัง
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม9 ธ.ค.59รายละเอียด

วันที่ 30 พ.ย.59 นางปทิตตา แก้วมณี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด
วันที่29 พ.ย.59นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
แนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ปี 2560 โดยมี นางปทิตตา  แก้วมณี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการ
เกษตร9 ธ.ค.59รายละเอียด

วันที่ 28 พ.ย.59 นางปทิตตา แก้วมณี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2559 สมาคมชาวไร่อ้อยลพบุรี โคกสำโรง
สระโบสถ์ ณ โรงงานน้ำตาลสระบุรี ตำบล
สระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งาน"จุดเทียนศรัทธาตามรอยมหาราชาภูมิพล"
เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 17 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยมีนาง
ปทิตตา  แก้วมณี  รักษาราชการแทนเกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วม
 ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม
9 ธ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 59 นางปทิตตา
แก้วมณี  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุมการบูรณาการ
งบประมาณสนับสนุนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
ปี2560 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย
เกษตรอำเภอทุกอำเภอและประธานศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง
สุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ลพบุรีปี2560 และ
การประชุมแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ตำบลเขาน้อย โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี รักษา
ราชการแทนเกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอลำสนธิ
ณ โรงเรียนบ้านเหวตาบัว
ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัด
ลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด

วันที่ 15 พ.ย.59นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่1 จ.ชัยนาท เป็นประธานเปิด
การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
จังหวัด (PW) ปี 2560 ครั้งที่1 โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานและ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้า
ร่วม พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและ
เจ้าหน้าที่ทุกอำเภอ ณ ศูนย์สัมมนา
มนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด

วันที่ 11พ.ย.59 นางปทิตตา แก้วมณี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้า
ร่วม การประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริม
การเกษตรครั้งที่
11/2559 ผ่านระบบ
Video Conference ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

9 ธ.ค.59รายละเอียด

วันที่ 11 พ.ย.59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยม
โครงการข้าวสารราคาถูก จากชาวนา
โดยตรง ซึ่งจะเปิดจำหน่ายข้าวสารใน
บริเวณศาลากลางจังหวัด(ข้างโรง
อาหาร)เป็นประจำทุกวันจันทร์และวัน
ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น เป็นต้นไป
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม9 ธ.ค.59รายละเอียด

วันที่10 พ.ย. 59 พลเอกปัฐมพงศ์
ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าว
คำถวายความอาลัย นำร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี ลงนามถวายความอาลัย ไถ่ชีวิต
โค และมอบพันธ์โคแก่เกษตรกร จำนวน
19 ตัว ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
และปลูกต้นไม้
ในงานโครงการรำลึกถึงพระ มหากรุณา
ธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชด้านการเกษตร โดยมีนาง
ปทิตตา  แก้วมณี รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ศูนย์บริการ
การพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ 
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

9 ธ.ค.59รายละเอียด

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00น
นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรีเป็นประธานการประชุมเชื่อมโยง
เพื่อช่วยเหลือชาวนาจากภาวะราคาข้าว
ตกต่ำ โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี  รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตร
อำเภอ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการใน
จังหวัดลพบุรี ผู้แทนเกษตรกรผู้แปรรูป
ข้าว หน่วยงานทหาร ตำรวจและสถาบัน
การศึกษาตลอดจนภาคเอกชนเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี9 ธ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดโครงการจำหน่ายข้าวสารราคาถูก
จากชาวนาโดยตรง  โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง
หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม โดยมีประชาชนให้ความสนใจ
ชื้อข้าวสารเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 59 นายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการ
เกษตรเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการ
แทนเกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
เข้าร่วมพิธี  ณ วัดโบสถ์ ตำบลอินทร์บุรี
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด
วันที่ 4 พ.ย.59 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการสัมมนาขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนาย
สมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนาง
ปทิตตา  แก้วมณี รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ศพก.
อำเภอกันทรารมย์ ม.9 ตำบลคำเนียม
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
9 ธ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 นายภานุ
แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น
ประธานการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นและ
ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอำเภอ
บ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 59นางปทิตตา แก้วมณี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เป็น
ประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำ
เดือนตุลาคมและพิธีแสดงความอาลัยถวาย
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานใน
พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร(15วัน)เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ วัดป่าธรรมโสภน
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 59 นายภานุ แย้มศรี
เป็นประธานในพิธีบันทึกเทปโทรทัศน์พิธี
แสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณา
ธิคุณถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และในวัน
เดียวกันเวลา 19.00 นางปทิตตา แก้วมณี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง อำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานใน
พิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน
ปิยะมหาราช โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี
9 ธ.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 59 นายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการ
เกษตรเป็นประธานในงานวันที่ระลึก
คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
ครบรอบปีที่ 49 โดยมนางปทิตตา
แก้วมณี รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ซึ่งภายในงานได้มีพิธีการมอบ
รางวัลการประกวดบุคคลและหน่วยงาน
ดีเด่น ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท
สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่นระดับประเทศ
ได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
9 ธ.ค.59รายละเอียด

 

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์จังหวัดลพบุรี
(lopburi seed bank) ปีการผลิต 59/60
และพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวันให้กับ
เกษตรกรจากอำเภอโคกสำโรงและอำเภอ
หนองม่วง โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงาน และนำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ลพบุรี ตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
14 ต.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10ต.ค.59 นายสงกรานต์ ภักดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร
เป็นประธานการประชุมเตรียมกฐินพระราช
ทานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่
6 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดโบสถ์ อำเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
14 ต.ค.59รายละเอียด
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553

จ้างเหมาจัดงานทานตะวัน ปี2560
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ยอินทรีย์ 300 ตัน
รถบรรทุก
ข้าวงบกลุ่มจังหวัด
ข้าวงบจังหวัด
จ้างเหมาจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขยายเขตไฟฟ้า
จัดชื้อวัสดุเกษตร 17 รายการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2 รายการ
ปุ๋ยเคมี 2 รายการ
จัดชื้อวัสดุการเกษตร 22 รายการ
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 10 ชุด
ระบบน้ำหยด
วัสดุปรับปรุงดิน(เพอร์ไลท์)
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 20 ชุด
ไผ่ตรง

 

 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th