ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอ


MySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                      เมื่อวันที่ 12 ต.ค.59 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
           จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์จังหวัดลพบุรี
           (lopburi seed bank) ปีการผลิต 59/60
และพิธีมอบเมล็ดพันธุ์
           ทานตะวันให้กับเกษตรกรจากอำเภอโคกสำโรงและอำเภอหนองม่วง
           โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

           รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน และนำทีม
           งานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้ง
           หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม
           ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ลพบุรี ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
           12 ก.ย.59รายละเอียด
           
          
       

 

 

เมื่อวันที่ 12 ต.ค.59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดธนาคารเมล็ดพันธุ์จังหวัดลพบุรี
(lopburi seed bank) ปีการผลิต 59/60
และพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวันให้กับ
เกษตรกรจากอำเภอโคกสำโรงและอำเภอ
หนองม่วง โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงาน และนำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วม
ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ลพบุรี ตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
14 ต.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10ต.ค.59 นายสงกรานต์ ภักดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร
เป็นประธานการประชุมเตรียมกฐินพระราช
ทานกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งกำหนดจัดงานในวันที่
6 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดโบสถ์ อำเภอ
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
14 ต.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 ต.ค 59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ร่วมตรวจติดตาม
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบล
หนองทรายขาวและตำบลพุคาอำเภอ
บ้านหมี่ ภายใต้การอำนวยการแก้ไขปัญหา
เป็นกรณีเร่งด่วน โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพร้อมด้วย
นายประทีป อยู่สุข เกษตรอำเภอบ้านหมี่
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
14 ต.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 59 นายกมล  เกษมสุข
อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
โดยมีแขก ผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงมุทิตาจิต
เป็นจำนวนมากได้แก่ นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  นายณัฐภัทร
สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี,นายรังสรรค์  ตันเจริญ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี,นายวีระ โตสงคราม
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริม
การเกษตร และ หัวหน้าส่วนราชการ
ในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
7 ต.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 ก.ย.59 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุม
เกษตรอำเภอ ประจำเดือนกันยายน และเป็น
ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรรางวัล
การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด และศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ต.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.59 นายสงกรานต์ ภักดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรฝ่ายบริหาร
เป็นประธานเปิดงานสื่อมวลชนสัญจร
(Press Tour) นำสื่อมวลชนดูงานในเรื่อง
Smart officeของสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ให้การต้อนรับ โดยมีนายชูชีพ  อุทะโก เกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี บรรยายสรุปในเรื่องศูนย์
บริการแบบเบ็ดเสร็จและSmart office
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
7 ต.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการจัดเวที
เสวนาเครือข่ายศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจาก
การระบาดศัตรูพืชปี 2559 โดยมีประธานศูนย์
จัดการศัตรูพืชชุมชนในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
7 ต.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.59 นายกิตติชาติ
ชาติยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์

และสารสนเทศ นำคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต เดินทางมาพิจารณาคัดเลือกกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านหนองน้ำทิพย์ ตำบลพุคา
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

7 ต.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานตลาดนัดประชารัฐ OTOP
Organic จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ ลาน
อเนกประสงค์บริเวณด้านข้างโรงแรม
ลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โดยตลาดนัดประชารัฐ OTOP Organic
จังหวัดลพบุรี จะเปิดจำหน่ายทุกวันจันทร์
วันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 19.00 น
7 ต.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วย
นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนัก
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5
จ.สงขลา นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ศึกษาดูงานเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และร่วม
ถ่ายทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี12 ก.ย.59รายละเอียด
 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 นายโอฬาร
พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานเปิดงานแสดงมุทิตาจิตแก่
ผู้เกษียณอายุราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และผู้เกษียณอายุราชการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม12 ก.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 นายกิตติชาติ
ชาติยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ นำคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับเขต เดินทางมา
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา
สวนผสมและสาขาทำไร่ ดังนี้

       1. เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร
ได้แก่ นายเศรษฐสิทธิ์ ตั้งสมบรูณ์ ม.10
ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง
จังหวัดลพบุรี

       2. เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม
ได้แก่ นายกริ่งเพชร  ขุนทิพย์ ม.11 ตำบล
ชอนสมบรูณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

12 ก.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่29 สิงหาคม2559นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือ
ชาวนาที่มีพื้นที่ในเขตลุ่มต่ำและมีน้ำท่วมขัง
เป็นประจำ ได้แก่อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอ
บ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอโคกสำโรง
( ตำบลหลุมข้าวและตำบลห้วยโป่ง) พร้อม
ด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรจากอำเภอ
ที่อยู่ในเขตลุ่มต่ำทั้ง 4 อำเภอ โดยมีนาย
สุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วม
ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี12 ก.ย.59รายละเอียด
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมพิธีเปิดสำนัก
งานคลังจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานคลัง
จังหวัดลพบุรี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด
ลพบุรี12 ก.ย.59รายละเอียด
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายสงกรานต์
ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายการส่งเสริมการเกษตรสู่ระดับพื้นที่
ในการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
เขต ครั้งที่ 2 ปี 2559 โดยมีนายสุวิทย์ 
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม ณ โรงแรมโกลเด้น
ดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี โดยในเวลา
18.00น ได้มีงานแสดงมิทุตาจิตแก่ผู้เกษียณ
อายุราชการในเขตที่ 1 อีกด้วย
12 ก.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559  นายสุรัตน์
สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท
จัดงานแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี
"สสก1 เกมส์" โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอเข้าร่วม
12 ก.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม2559นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ
ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร และโครงการ “หน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดลพบุรีปี 2559” โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานและใช้บริการ
เป็นจำนวน 300 ราย ณ วัดใหม่เทพมงคล
ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
12 ก.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ
จังหวัดปี 2559 (DW) ครั้งที่ 2 โดยมี
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ
นำทีมงานเข้าร่วมสัมมนา โดยมีนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอเข้าร่วม ณ โรงแรมวินเซอร์
ปาร์ค รีสอร์ท ตำบลป่าตาล อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 ก.ย.59รายละเอียด
 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมาย
ให้นางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ นําทีมงานสํานักงาน
เกษตรจังหวัด เข้าร่วมพิธีลงนามถวาย
พระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
84 พรรษา ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเข้าร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวาย
พระพร ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อําเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 ก.ย.59รายละเอียด
วันที่ 11 สิงหาคม 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิด
โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ครบ 7 รอบ 84 พรรษา
โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ได้มอบหมายให้นางปทิตตา แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ร่วมกิจกรรม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีได้ทำความสะอาดบริเวณรอบ
พระนารายณ์ราชนิเวศ
12 ก.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนม์พรรษา 82 พรรษา โดยถ่ายทำ
รายการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
ออกเคเบิ้ลทีวีวานรแชนแนลช่อง 6และ
หนังสือพิมพ์วานรนิวส์
12 ก.ย.59รายละเอียด

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 นายเจริญ
พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต นำทีมคณะอนุกรรมการตัดสินการ
ประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ออก
พิจารณาเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม
และสาขาทำไร่ ดังนี้

       1. เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ 
ได้แก่ นายเศรษฐสิทธิ์ ตั้งสมบรูณ์ ม.10
ตำบลคลองเกตุ อำเภอโคกสำโรง

       2. เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม
ได้แก่

       - นายกริ่งเพชร  ขุนทิพย์ ม.11 ตำบล
ชอนสมบรูณ์ อำเภอหนองม่วง

       - นายชัยอรุณ  นิยมสวัสดิ์ ม.4 ตำบล
เกาะรัง อำเภอชัยบาดาล

       - นางสังเวียน  ศรีสุนทร ม.8 ตำบล
ถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง

11 ส.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559นายรังสรรค์
ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่
1/2559 โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม โดยมีหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอาสาสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วม
11 ส.ค.59รายละเอียด

วันที่28 กรกฎาคม2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
มอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลการประกวด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดและ
ระดับเขต
ปี2559 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ณ ห้อง
ประชุมทานตะวัน
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
11 ส.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายภานุ
แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
นำข้าราชการและประชาชนจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมตามลำดับดังนี้
       เวลา 06.30 น พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี

       เวลา 08.30 น พิธีลงนามถวายพระพรและ
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาลา
ประชาคมเทศบาลอำเภอเมืองลพบุรี        

       เวลา 17.30 น พิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี

11 ส.ค.59รายละเอียด

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางอมรพรรณ
มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร นำทีมคณะอนุกรรมการตัดสิน
การประกวดสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัด ออกพิจารณากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองน้ำ
ทิพย์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
11 ส.ค.59รายละเอียด
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมถ่ายทำรายการ
"ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ " โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ สถานีวิทยุ
ุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
กรุงเทพมหานครฯ
11 ส.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 พลเอกสุรยุทธ์
จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์
อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน จากพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธี
ถวายพวงมาลาและถวายเครื่องราชสักการะ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี
ีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์วางพวงมาลา
และถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช
11 ส.ค.59รายละเอียด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ปี2559 (Field day)" โดยมีนายชูชีพ
อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวรายงาน
และนำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืชและหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดนิทรรศ
การและถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร
ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ตำบลโพริ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี11 ส.ค.59รายละเอียด
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น.
 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานในพิธีเปิด "งานแพะเมืองละโว้ ครั้งที่1"
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศเข้าร่วม ณ บริเวณ
สวนสัตว์ลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
11 ส.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็น
ประธานการประชุม video conferrance
รับฟังการชี้แจงระบบทะเบียนเกษตรกร
โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบ
ทะเบียนเกษตรกรทุกอำเภอเข้าร่วม
11 ส.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6กรกฏาคม2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานเทศกาลกระท้อนหวาน และของดี
เมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559 โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
ภายในงานจะมีการประกวดและจำหน่าย
กระท้อนหลายสายพันธุ์ โดยสำนักงาน
เกษตรจังหวัดได้เป็นประธานคณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดผลผลิตกระท้อนและการ
ประกวดหัวหน้าร้องลูกน้องเต้นอีกด้วย
11 ส.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30มิถุนายน2559 นายสวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน
มิถุนายนและพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
11 ส.ค.59รายละเอียด

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น.
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ Single
Command จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/59
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการ
ตามนโนบายที่สำคัญด้านการเกษตรและ
สหกรณ์ในจังหวัดลพบุรี ทั้งนี้หัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี ร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี11 ส.ค.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมรายงานผลการดำเนินงานศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.)การส่งเสริมการเกษตรในรูป
แบบแปลงใหญ่ และการจัดงานfield day
โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
11 ส.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานงาน
แถลงข่าว "เทศกาลกระท้อนหวานและของดี
เมืองลพบุรี ครั้งที่ 25 ประจำปี 2559” โดยมี 
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมงาน
ซึ่งจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 -20 กรกฎาคม 2559
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

11 ส.ค.59รายละเอียด
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น.
นางนฤมล พนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เขต 2 ลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทาง
ปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
จังหวัดลพบุรี ในการกำกับดูแลและตรวจติดตาม
การดำเนินงานตามการปฏิบัติโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอโคกสำโรง
จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
และโรงเรียนศรีแก้วอนุกูล อำเภอบ้านหมี่ จำนวน
1 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย โดยมี
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
11 ส.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรเป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการอาสา
สมัครเกษตรจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 2/2559
โดยมีคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนงาน
อาสาสมัครเกษตรจังหวัดลพบุรีและพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ราย ได้แก่ นายบุญสม
แย้มครวญ และนายนิมิตร์  เทียมมงคล  
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
11 ส.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นายภานุ
แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธาน เปิดงานโครงการหน่วย
บำบัดทุกข์บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี2559 โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนัก
งานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง จัดนิทรรศการ
และเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
และแจกเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว มีเกษตรกร
มาใช้บริการจำนวน 164 ราย  
ณ วัดภิญโญสโมสร หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวุ้ง
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
11 ส.ค.59รายละเอียด

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00น.
นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทยพร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ตรวจเยี่ยมการฝึกป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ พ.ศ. 2559
(DMEx 2016) โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางปทิตตา
แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ร่วมเป็นเกียรติในการฝึกซ้อม
ครั้งนี้ ณ กองพลทหารปืนใหญ่ อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
10 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00น
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ร่วมพิธีเปิดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรม
สหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2559" โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ใน
โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การ
สหกรณ์ในโรงเรียน  ณ โรงเรียนอนุบาล
จังหวัดทหารบกลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
10 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต จัดอบรมเรื่องการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร และการ
ทำแผนที่zoning ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้กล่าว
ปิดการอบรมและมอบนโยบายการดำเนิน
งานด้วย 9 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นายสุวิทย์
 อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำ
เดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
9 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น
ระดับประเทศ ได้เดินทางมาตรวจตัดสินสำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายชูชีพ
อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ให้การ
ต้อนรับและชี้แจงข้อมูล  ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี และออกพิจารณางาน
ในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี
9 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายภานุ
แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น
ประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรีครั้งที่ 1/59
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย หน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงาน
องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
9 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเกษตรกร
ผู้ผ่านการอบรมและพิธีปิดการอบรมโครงการ
อบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี2558/59 และ
จากปัญหาราคาสินค้าเกษตร พร้อมด้วยพันตรี
จีระพันธ์ แจ่มจ่าย ผู้แทนจากมณฑลทหารบก
ที่13 โดยมีนายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลโพธิ์ตรุ
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
9 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางปทิตตา  แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ เดินทางไปติดตามงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ภายใต้มาตรการ
ที่ 4  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
9 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางปทิตตา  แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ เดินทางไปติดตามงานโครงการ
ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการ
ของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ภายใต้มาตร
การที่ 4  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
9 มิ.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00น.
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำ
ห้วยใหญ่ (วังแขม) อันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรที่อยู่ในโครง
การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลมหาโพธิ
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย
รังสรรค์  ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรีและนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอสระโบสถ์ให้
การต้อนรับ9 มิ.ย.59รายละเอียด

 

เมื่อวันที่29 เมษายน2559 นายรังสรรค์
ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และงานโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน ปี2559 โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมให้
บริการคลินิกเกษตร มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน
จำนวน 400 ราย ณ โรงเรียนบ้านดีลัง ตำบล
ดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 13.30
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำ
เดือนเมษายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.30
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมความ
พร้อมในการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช โดยมี
เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
งานภัยพิบัติเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมพัฒนาและสร้างเครือข่าย
Smart Farmer ต้นแบบศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โครงการ
พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
ปี 2559 โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกล่าว
รายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมโครงการปรับปรุงประสิทธิ
ภาพการผลิตและคุณภาพการผลิต ปี2559
และการประชุมสัมมนาประธานศูนย์ข้าว
ชุมชนระดับจังหวัด โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 นายคนิต 
ลิขิตวิทยาวุฒิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นประธานการประชุมเกษตรจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการในเขตที่ 1 และงานสืบสาน
ประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ประจำปี 2559 โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ สำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
3 พ.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12เมษายน2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีนำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอ เข้ารดน้ำขอพร
ท่านโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่11เมษายน 2559นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีนำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้ารดน้ำขอพรท่านภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี และคณะผู้บริหารจังหวัดลพบุรี
ในงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 สํานักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2559 โดยมีการสรงน้ำ
พระพุทธรูปและรดน้ำดําหัว ขอพรจาก
นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วม ณ บริเวณศาลาเรือนไทยสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

18 เม.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2559 พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานการประชุมและลงพื้นที่
ตรวจติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืช
ใช้น้ำน้อยและปฏิบัติการฝนหลวง  พร้อมด้วย
นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 19.00 น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 พร้อมด้วย
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนมณฑลทหาร
บกที่ 13 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย
สุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าว
รายงาน ซึ่งงานจัดตั้งแต่วันที่ 8 - 12 เมษายน
2559 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้า
โลตัส สาขาลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 และพิธีมอบเช็ค
เงินสดให้แก่ศบกต.จำนวน 55 ศบกต. 143 โครง
การ รวมงบประมาณ 39,277,198 บาท พร้อม
ด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์,นายธานี  มาลีหอม นายอำเภอเมือง
ลพบุรี,นางสวามินี อิสระทะ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ลพบุรี และผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 13  โดยมีนาย
สุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรีกล่าวรายงาน
และนำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมอำเภอ
เมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้นายเจริญ
พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมพิธีถวาย
ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรม
ราชวงค์ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัด
ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่1/2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น.
นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว"การจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2"
พร้อมด้วยพลตรี ดำริห์  สุขพันธุ์ ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ ๑๓ ,นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดลพบุรี และหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม โดยม
ีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม  ณ ตลาดนัดเกษตรกรบริเวณหน้าสำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยงานจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 8-12 เมษายน 2559 ณ ลานบานาน่าสแควร์
ศูนย์การค้าเทสโก้โลตัสลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1เมษายน2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมแข่งกีฬาวันข้าราชการ
พลเรือน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
รับผิดชอบกีฬาชักกะเย่อทีมผสมและในวันเดียวกัน
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ร่วม
แข่งขันฟุตบอล VIP หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ลพบุรีอีกด้วย
18 เม.ย.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1เมษายน 2559นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
โดยจัดกิจกรรม 3 เก็บ 5 ส (Bigcleaning Day)
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2559
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือนมีนาคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
ถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎา
บดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ ศาลาประชาคม
เทศบาลเมืองลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นจังหวัด
ลพบุรี ปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดำเนิน
งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์"(Single Command) และเรื่องการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมทานตะวัน
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17มีนาคม 2559 นายรังสรรค์ 
ตันเจริญ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยบำบัด
ทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ลพบุรีปี2559 โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
โดยกลุ่มอารักขาพืชร่วมจัดนิทรรศการ
และการแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับ
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยเฉพาะโรค
ใบด่างในมันสำปะหลังและการป้องกัน
กำจัดด้วงหนวดยาว สำนักงานเกษตรอำเภอ
หนองม่วงร่วมกับภาคเอกชน ได้แจกพันธุ์
พืชผักสวนครัวให้กับเกษตรกรและสาธิตการ
ใช้ระบบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์
มีเกษตรกรมาใช้บริการจำนวน 350 ราย
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง ตำบล
บ่อทอง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เปิดการอบรมถ่ายทอด
ความรู้การจัดเก็บข้อมูลพืชตระกูลถั่ว ใน
โครงการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน โดยมี
เกษตรอำเภอและนักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรทุกอำเภอเข้าร่วม จำนวน 25 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

18 เม.ย.59รายละเอียด

วันที่ 11 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง(
MOU) โครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 ภายใต้
มาตรการที่ 4 ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัด
กับศูนย์บริการถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล อำเภอบ้านหมี่,ชัยบาดาล,ลำสนธิ,ท่าวุ้ง
สระโบสถ์,โคกเจริญ และพัฒนานิคม รวม
ทั้งหมด 38 ศูนย์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

18 เม.ย.59รายละเอียด

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการตามแผนพัฒนา
อาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 ภายใต้
มาตรการที่ 4 ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัด
กับศูนย์บริการถ่ายเทคโนโลยีการเกษตรประจำ
ตำบล อำเภอหนองม่วง อำเภอท่าหลวง อำเภอ
เมืองลพบุรี และอำเภอโคกสำโรง รวมทั้งหมด
19 ศูนย์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
18 เม.ย.59รายละเอียด
วันที่ 1 มีนาคม 2559 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
สาธิตการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงาน
แสงอาทิตย์ โครงการขยายผลตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด  โดยมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ที่ได้รับ
เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน
10 แห่ง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
7 มี.ค.59รายละเอียด
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมาธิการ
การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
ภาพรวมแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ
จังหวัดลพบุรี  โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล
ในเรื่องการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
ภัยแล้ง ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุม
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
1 มี.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
1 มี.ค.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ 
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมาย
ให้นางปทิตตา  แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การประกวด "หน่วยงาน ชุดไทย
ใส่สวย" ประเภทหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจ ณ เวทีกลางพระนารายณ์
ราชนิเวศ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
24 ก.พ.59รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 คณะผู้บริหาร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำทีมโดย
นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นายนำชัย พรหมมีชัย
ผู้ตรวจราชการกระทรงเกษตรและสหกรณ์
เขตตรวจราชการที่3,9 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ
ผู้ตรวจราชการกระทรงเกษตรและสหกรณ์เขต
ตรวจราชการที่11,13 และนายสงกรานต์ ภัคดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ออกพื้นที่ติดตาม
การทำงานของคณะทำงาน single command
จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด
กระทรวงเกษตรฯ นายอำเภอหนองม่วงและสำนัก
งานเกษตรอำเภอหนองม่วง ร่วมให้การต้อนรับ
และนำเสนอผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(มันสำปะหลัง) ตำบลดงดินแดง อำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี
24 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์
ขยายผลการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต
โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพื่อลดตุ้นทุนการผลิต
ปี 2559 โดยมีนายอำเภอบ้านหมี่ให้การต้อนรับ
และมีวิทยากรจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
ศวพ.ลพบุรี  สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีและ
กลุ่มอารักขาพืช สนง.เกษตรจังหวัดลพบุรี
ร่วมเป็นวิทยากรประจำสถานี  มีเกษตรกรเข้าร่วม
จำนวน 250 ราย ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน   
ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2559นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรฯ และสำนักงานเกษตรอำเภอ
หนองม่วง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจ
ติดตามขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (
Single Command) ณ บ้านหน่วย
ประคอง ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี

12 ก.พ.59รายละเอียด

เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้ารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพ การผลิตการเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ออกพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้ารับ
การอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจาก
ปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม
เกษตรกรหลักสูตร GAP อาสา ภายใต้โครงการ
พัฒนาเกษตรกรสู่ระบบมาตราฐานGAP ในแปลง
ใหญ่ศูนย์เรียนรู้และกลุ่มผู้ผลิตพืชที่มีศักยภาพ
โดยนางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมนายทรงยศ
ฉิมเล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ วิทยากร
หลักจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
12 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์แต่งกายชุดไทย
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์และร่วมพิธีถวาย
พานพุ่มสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
โดยเดินทางจากสนามกีฬาพระราเมศวร ไปยังวงเวียน
พระนารายณ์มหาราช ซึ่งงานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่
13-21กุมภาพันธ์ 255912 ก.พ.59รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีมอบต้นพันธุ์ไผ่ตงในโครงการ
ส่งเสริมการปลูกไผ่เพื่อพลังงานทดแทนครบวงจร
ปี 2559 ให้กับเกษตรกรจากอำเภอเมืองลพบุรี
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะ
ทำงานตรวจสอบพื้นที่ประกาศเขตการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(ภัยแล้ง)
อำเภอโคกสำโรง
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ , สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอโคกสำโรง
เข้าร่วม  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 59 นายรังสรรค์ ตันเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดตลาด
ประชารัฐเพื่อชุมชน  โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าสำนักงาน ธ.ก.ส.
สาขาลพบุรี โดยภายในงานได้จำหน่ายสินค้า
และผลผลิตของเกษตรกรที่ผลิตพืชใช้น้ำน้อย
แก้ไขวิกฤติภัยแล้ง ทุกวันพุธเวลา
15.00 - 19.00 น12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ออกอากาศรายการผู้ว่าพบ
ประชาชนฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
และชี้แจงโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต
ของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี58/59
และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร คลื่นความถี่
AM 612 kHz และ AM 711 kHz ออกอากาศเวลา
12.00-12.30 น ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การ
ทหารปืนใหญ่ ตำบลโคกกระเทียม อำเภอเมืองลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหา
ราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุร
ีตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง และตำบลบางขาม อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือนมกราคม 2559
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
วันที่ 21 มกราคม 2559 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชา
นุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎ
ราชกุมาร และงานโครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข
บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์สร้างสรรค์ค่านิยม
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานองค์กร
ภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมให้บริการคลินิกเกษตร
มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 400 ราย ณ
โรงเรียนบ้านเกาะรัง ตำบลเกาะรัง อำเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น
และสมาชิกยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ
ประจำปี59 ได้เดินทางมาพิจารณาตัดสินกลุ่ม
ยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33
โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นางปทิตตา  แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง ให้การต้อนรับ
และให้ข้อมูล ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33
ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
12 ก.พ.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและเกษตรอำเภอเข้าขอพรและอวยพร
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับ
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

12 ก.พ.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าขอพรและอวยพรเนื่องใน
โอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี12 ก.พ.59 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
2559  โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดลพบุรี และนายณัฐภัทร   
สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี 8 ม.ค.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นางนวลจันทร์ แย้มศรี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
ทุ่งทานตะวันบานเขาจีนแล โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานและนำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
เข้าร่วม
ณ บริเวณทุ่งทานตะวันสนามกระโดดร่ม
บ้านท่าเดื่อ อำเภอนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
8 ม.ค.59 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
พร้อมด้วยประธานวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลพบุรี
และผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำนวน150 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจ
ชุมชนศูนย์สาธิตการเกษตรร้านค้าชุมชน ตำบลท่าเสา
อำเภอไทรโยค และวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตชาหม่อน
ถ้ำมังกรทอง ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี8 ม.ค.59 รายละเอียด
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553

รถบรรทุก
ข้าวงบกลุ่มจังหวัด
ข้าวงบจังหวัด
จ้างเหมาจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขยายเขตไฟฟ้า
จัดชื้อวัสดุเกษตร 17 รายการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2 รายการ
ปุ๋ยเคมี 2 รายการ
จัดชื้อวัสดุการเกษตร 22 รายการ
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 10 ชุด
ระบบน้ำหยด
วัสดุปรับปรุงดิน(เพอร์ไลท์)
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 20 ชุด
ไผ่ตรง

 

 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th