ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

             
           ข้อมูลทานตะวันบานจังหวัดลพบุรี ปี2560/2561

    

                      วันที่ 24ม.ค.61 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
           ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ
           หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
           ลพบุรีปี2561 โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่ม
           ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทนเกษตร
           จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายนิยม ยิ่งยง รักษาราขการ
           แทนเกษตรอำเภอท่าหลวงจัดนิทรรศการและแจกแผ่นพับ
           เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแจกต้น
           กล้าพันธุ์ผักสวนครัวและพันธุ์ไม้ยืนต้น โดยมีเกษตรกรเข้า
           มาใช้บริการเป็นจำนวน 73 ราย ณ  องค์การบริหาร
           ส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
           22 ม.ค.60รายละเอียด
           
          
       

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  วันที่ 31 ม.ค.61 เวลา 09.30 น.
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2561
โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราช
การแทนเกษตรจังหวัดลพบุรีร่วมเป็นคณ
ะกรรมการ ณ ห้องประชุมพระปรางค
์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
13 มี.ค.61
รายละเอียด
  วันที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น.
นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 โดยมี
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี12 มี.ค.61
รายละเอียด
 

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับ
จังหวัด ครั้งที่ 2/2561 จังหวัดลพบุรี
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
12 มี.ค.61รายละเอียด

  วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่ 1/2561 โดยมีอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
12 มี.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้า
งรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีปี2561
โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการ
แทนเกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
นิยม ยิ่งยง รักษาราขการแทนเกษตร
อำเภอท่าหลวง นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง
จัดนิทรรศการและแจกแผ่นพับเอกสาร
วิชาการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
แจกต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัวและพันธุ์ไม้
ยืนต้น โดยมีเกษตรกรเข้ามาใช้บริการ
เป็นจำนวน 73 ราย ณ  องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 18-19ม.ค.61 นายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และเกษตรอำเภอ นำเจ้าหน้าที่จากสำนัก
งานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ
และเกษตรกรจากทุกอำเภอเข้าร่วมศึกษา
ดูงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561โครงการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาค
การเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยศึกษา
ดูงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราช
สักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช โดยมีนายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีร่วม
วางพานพุ่มสักการะในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 18 มกราคม2561 เวลา 9.30 น.
นายไพศาล สังข์มงคล ผอ.สำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จ.ชัยนาท
เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร
รุ่นใหม่ โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสสก1ชัยนาท
22 ม.ค.61
รายละเอียด

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น
นางอัจฉรา อุทโยพาส ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม ออกติดตาม
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่
โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเข้าร่วม
โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
พัฒนานิคมให้การต้อนรับและนำ
เกษตรกรเข้าร่วม ณ ตำบลช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

22 ม.ค.61รายละเอียด

วันที่ 17 ม.ค.61 นางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
ออกตรวจคัดเลือกผลงานกำนัน ผู้ใหญ่
บ้านดีเด่นอำเภอท่าวุ้ง
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 17 มกราคม 2561 กลุ่มอารักขาพืช
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมพิธี
ถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ณ หอประชุมอำเภอเมิองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น
นางอัจฉรา อุทโยพาส ผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม ประธานคณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพทำไร่ระดับประเทศ พร้อมคณะ
เดินทางมาพิจารณาตัดสิน นายมานะ
ฤกดิ์เรือนงาม เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพ
ทำไร่ตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมด้วยนางแสนพลอย พรมหนองแสน
เกษตรอำเภอชัยบาดาล นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรอำเภอชัยบาดาลร่วมให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูล
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น
นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม
เกษตรกรดีเด่นสาขาทำไร่ ระดับประเทศ
ประจำปี 2561 นายมานะ ฤกดิ์เรือนงาม
บ้านเลขที่ 22/1 หมู่ 4 ตำบลศิลาทิพย์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมี
นางแสนพลอย พรมหนองแสน เกษตร
อำเภอชัยบาดาลให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
และในเวลา 14.00 น นางอัจฉรา อุทโยพาส
 ผุ้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
พืชไร่อุตสาหกรรม พร้อมคณะเดินทางมา
ติดตามเรื่องการปลูกพิชทานตะวัน
โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและทีมงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรงให้การ
ต้อนรับและนำเกษตรกรร่วมให้ข้อมูล
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด

วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น
 นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมเดินรณรงค์แต่ง
ไทยงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ครั้งที่ 30 จากบริเวณสวนราชานุสรณ์ไปยัง
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61รายละเอียด

วันที่ 15 ม.ค.61 นายไพศาล สังข์มงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วน
ราชการระดับเขต ปีงบประมาณ 2561
ครั้งที่ 2 โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ พุทธอุทยานมหาราช อำเภอมหาราช
จังหวัดพระนครศรีอยุยธยา
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 11-12 มกราคม 2561 นายสมชาติ
ชุ่มฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช พร้อม
ด้วยหัวหน้ากลุ่มและเกษตรอำเภอ นำ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกร
จากทุกอำเภอเข้าร่วมศึกษาดูงานโครง
การตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561โครงการ
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอด
ห่วงโซ่อุปทาน โดยศึกษาดูงานในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น
นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนนิคมเกษตรอินทรีย์ (ไร่ทหาร
สานประชา) โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
พร้อมด้วยนายชูชีพ อุทะโก เกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมให้การต้อนรับ
และให้ข้อมูล และในเวลา 13.00 น
ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกขมิ้นชันอินทรีย์
ณ ไร่ทหารสานประชา ตำบลนิคมสร้าง
ตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น
นายโอฬาร  พิทักษ์ ที่ปรึกษาตลาดไทและ
อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็น
ประธานการประชุม "การส่งเสริมการ
จำหน่ายสินค้าพืชผัก GAP และพืชผัก
ออร์แกนิค" โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ นำตัวแทนเกษตรกรจากทุก
อำเภอเข้าร่วมจำนวน 15 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี22 ม.ค.61
รายละเอียด

วันที่ 6 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมนักกีฬาแชร์บอลหญิงจากสำนักงาน
เกษตรอำเภอ เป็นตัวแทนจากสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 สีฟ้า
เข้าร่วมงานกีฬากรมส่งเสริมการเกษตร

22 ม.ค.61รายละเอียด

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตร อำเภอประจำเดือนธันวาคม
2560 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเกษตรอำเภอ
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 14.30 น
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถใน
รัชกาลที่ 9 โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม ณ วัดโคกกะเทียม ตำบลโคก
กะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น
นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิด
การอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
ผู้นำกลุ่มองค์กร/เกษตรกร เพื่อยกระดับ
การผลิตพืชเศรษฐกิจ โครงการตามแผน
ปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบ
ประมาณ 2561 โครงการเพิ่มมูลค่า
เศรษฐกิจภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ
่อุปทาน กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ โดยมี
หัวหน้ากลุ่มและเกษตรอำเภอ และ
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง นำประธานแปลง
ใหญ่และผู้จัดการแปลงเข้าร่วม
ณ โรงแรมลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้เป็น Young Smart Famer ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) ปี 2561 โดยมี
Young Smart Famer ทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ให้เป็นจุดเรียนรู้ต้นแบบด้านการเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตรและเคหกิจเกษตร โดยมีประธาน
กลุ่มแม่บ้านระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผิดชอบงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุกอำเภอ
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี 22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนจังหวัดลพบุรีปี2561 โดยมีนาง
อมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร  พร้อมด้วยนายชูชีพ
อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี จัดนิทรรศการและแจกแผ่นพับเอกสาร
วิชาการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
แจกต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว ณ วัดนิคม
สามัคคีชัย (บ่อ 6)  ตำบลนิคมสร้างตนเอง
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 09.00 น. นางสาว
จิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 2
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทาง
การตรวจราชการโครงการตามแผนการ
ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
2561 โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด ชั้น 4
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมเร่งรัดการเบิกจ่าย
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 13.30 น.
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับ
ดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด
จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 4/2560 โดยมีนาย
ธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัด
ลพบุรี22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 14ธ.ค.60 เวลา 09.30 น.นายสุปกิต
โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
มอบนโยบายการดำเนินงานด้านการเกษตร
ของจังหวัดลพบุรีและรับฟังภารกิจของ
แต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 07.00 น
 นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
กิจกรรม Morning Brief ของหัวหน้า
ส่วนราชการในจังหวัดลพบุรี ประจำเดือน
ธันวาคม โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ จวนผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 13 ธ.ค.60 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการ
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดำเนิน
การโดยกลุ่มอารักขาพืช  ณ ศูนย์กสิกรรม
ไร้สารพิษละโว้ธานี อ.ท่าวุ้ง โดยมีเกษตร
กรสมาชิก ศจช. 120 รายจากพื้นที่ อำเภอ
เมืองลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง
และอำเภอพัฒนานิคม เข้ารับการฝึกอบรม
ในครั้งนี้22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 13 ธ.ค.60เวลา 09.09 น 
นายสุปกิต  โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีบวงสรวง
เทพยดา ฟ้า ดิน และบรรพชนผู้ปกปัก
รักษาเมืองลพบุรี โดยมีนายธีระศักดิ์
ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 12ธ.ค.60 นายสกุลชาติ มาสี
นักวิชาการส่งการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มอารักขาพืชพร้อมด้วยนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
และอำเภอลำสนธิเข้าร่วมการสัมมนา
พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการ
เกษตร ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร
การออกแบบติดตั้งระบบการให้น้ำพืช
แบบอัตโนมัติและแสดงผลผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรม
เกษตร จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่
12-14 ธันวาคม 2560
22 ม.ค.61
รายละเอียด

วันที่ 12 ธ.ค. 60 เวลา 09.30 น
นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผู้อำนวยการ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นสาขา
ไร่นาสวนผสม ระดับประเทศ เดินทางมา
พิจารณาตัดสินนายสมพร ดาวลอยเกษตรกร
ดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม ตำบลสี่คลอง
อำเภอเมืองลพบุรี ณ แปลงไร่นาสวนผสม
ของนายสมพร ดาวลอย ตำบลสี่คลอง
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

22 ม.ค.61รายละเอียด

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธาน
ในการจัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่าย ศจช.
ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ
ภาพฯ ปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนัก
งานเกษตรอำเภอและเกษตรกรสมาชิก
เครือข่ายศจช.เข้าร่วม  ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 12 ธ.ค.60 นายไพศาล  สังข์มงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติงาน
ร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช
ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAPพืช)ครั้งที่ 1
/2561 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสสก1
ชัยนาท  22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 8 ธ.ค. 60 นายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด ลงพื้นที่เตรียมความ
พร้อมการประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นา
สวนผสม ระดับประเทศ ซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นจะเดินทางมาพิจารณาตัดสิน
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ แปลงไร่นา
สวนผสมของนายสมพร ดาวลอย เกษตรกร
สาขาไร่นาสวนผสม ตำบลสี่คลอง อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 8 ธ.ค.60 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตร
จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมงานเกษตรแฟร์
ปากช่อง 2560 โดยภายในงานมีการจัดแสดง
สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสาธิตและ
ฝึกอบรมการเกษตรฯ และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่า
สนใจอีกมากมาย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
8-11 ธันวาคม 2560  ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพด
และข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 7 ธ.ค. 60 เวลา 08.30 น.
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 /2561
ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
ระดับจังหวัดโดยมีเกษตรอำเภอและประธาน
ศพก.และประธานแปลงใหญ่เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 6 ธ.ค 60 เวลา 09.30 น.
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและหัวหน้าฝ่าย
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด จัด
กิจกรรม BigCleaningDay ณ บริเวณ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 4ธ.ค. 60 เวลา 15.30 น.
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้า
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศและนาย
เจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี และลงพื้นที่ติดตามเรื่องการผลิต
ข้าวเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ ณ ศูนย์
เรียนรู้กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 3ธ.ค.60 เวลา 10.00น.นายสุปกิต 
โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประธานในพิธีเปิด การท่องเที่ยววิถีชุมชน
เชิงเกษตรกรบ้านมหาสอน โดยมีนาย
ธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนขวัญ
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 30พ.ย.60 เวลา 13.30 น.
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตร
อำเภอประจำเดือนตุลาคม 2560
โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 30 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานจังหวัด
ลพบุรี ครั้งที่ 10/2560  โดยมีนาย
ธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมทานตะวัน
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
22 ม.ค.61
รายละเอียด

วันที่ 29พ.ย.60 เวลา 09.00 น.
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา
งานท่องเที่ยวเชิงเกษตรฯ โดยมีนาง
อมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร นายมาโนช
กะระโสภณ เกษตรอำเภอพัฒนานิคม
เข้าร่วม  ในการนี้ทุกอำเภอได้ร่วม
นำเสนอแผนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
แบบวันเดียว (
one day trip)
รายอำเภอ เพื่อต้อนรับคณะนักท่องเที่ยว
จากจังหวัดสิงห์บุรี  ในวันที่ 14 ธ.ค.60
ผลการพิจารณาคัดเลือก ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชนวัลลภาฟาร์มสเตย์ ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

22 ม.ค.61รายละเอียด

วันที่ 29พ.ย.60 เวลา 08.30 น.
นายสำราญ  สาราบรรณ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ
นักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักร (วปอ) รุ่นที่ 60 เดินทางมา
ประชุมและศึกษาดูงาน ณ กองพลรบ
พิเศษที่ 1 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศร่วมให้การต้อนรับ
22 ม.ค.61
รายละเอียด
วันที่ 28 พ.ย.60 เวลา 14.00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญ
พระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ 9โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ
วัดท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 28 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.
นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการ
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ
และติดตามงานโครงการเชื่อมโยงตลาด
ข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร
โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน
2560 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 26 พ.ย.60 เวลา 16.30 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงาน"ตามหา
ฟักทอง ของดีอำเภอพัฒนานิคม" โดยมี
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนายมาโนช  กะระโสภณ
เกษตรอำเภอพัฒนานิคม นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอร่วมจัดนิทรรศการการ
ควบคุมศัตรูพืชและนำวิสาหกิจชุมชนมา
จัดบูทจำหน่ายสินค้า ณ ตลาดเจริญทรัพย์
ซอย 12 ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 24 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.
คณะกรรมการคัดเลือกโครงการ9101
ดีเด่น ประเภทฟาร์มชุมชน ระดับประเทศ
นำโดยนายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการผลิต
พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
เดินทางมาพิจารณาคัดเลือกโครงการ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบล
หนองแขม ชุมชนที่ 7ภายใต้โครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ
บารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ณ แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลหนองแขม อำเภอ
โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 24พ.ย.60 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานแถลงข่าว "เทศกาลทานตะวันบาน
ที่เขาโด่" โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าว
กับสื่อมวลชนในเรื่องการปลูกทานตะวัน
ในจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์
คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ และนายชูชีพ อุทะโก เกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรีเข้าร่วม โดยกำหนดจัดงาน
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน
- 10 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณเขาโด่
(เขาจีนแล) ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 23พ.ย.60 นางอมรพรรณ  มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
อย./Primary GMP/GMP โดยมีนางสาว
ศกลวรรณ์ บุญเพียร เภสัชกรปฏิบัติการ
จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
เป็นวิทยากร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้าน
ทรัพย์ดีปลี อำเภอหนองม่วง และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนน้ำปลาทรายขาว อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 23พ.ย.60 เวลา 15.00 น
นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ตรวจเยี่ยม
เตรียมความพร้อมโครงการศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงตำบลหนองแขม
ชุมชนที่ 7  ภายใต้โครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
ซึ่งคณะกรรมการประกวดโครงการ
9101 ดีเด่น ประเภทฟาร์มชุมชน
ระดับประเทศ จะเดินทางมาพิจารณา
ตัดสินในวันที่ 24พฤศจิกายน 2560
 ณ แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงตำบลหนองแขม อำเภอ
โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 23พ.ย.60 เวลา 13.30 น
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
และนายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
,อำเภอบ้านหมี่และอำเภอท่าวุ้ง เข้าร่วม
ประชุมการดำเนินโครงการปรับเปลี่ยน
การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย
ฤดูนาปรัง ปี ๒๕๖๐ ภายใต้แผนการผลิต
และการตลาดข้าวครบวงจร ผ่านระบบ
video conference ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 23 พ.ย.60 เวลา 09.00 น
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี ประธานเปิดงานโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี2561
และการประชุมแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาขนตำบลช่องสาริกา
โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายมาโนช กะระโสภณ
เกษตรอำเภอพัฒนานิคม นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ
พัฒนานิคม จัดนิทรรศการและแจกแผ่นพับ
เอกสารวิชาการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช แจกต้นกล้าพันธุ์ผักและนำ
ผลิตภัณฑ์จากโครงการ 9101 ตามรอย
เท้าพ่อฯมาจัดจำหน่าย โดยมีเกษตรกร
มาใช้บริการจำนวน  60 ราย
ณ วัดหนองโพธิ์ ตำบลช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 22พ.ย.60 เวลา 14.00
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุม
ทางไกล Web Conference “เพื่อสร้าง
การรับรู้และติดตามงานตามนโยบาย
สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ครั้งที่ 15/2560 ร่วมกับหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลพบุรี27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 22 พ.ย.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมและศึกษาดูงานด้านการ
บริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป
โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูปปีงบประมาณ
2561 โดยมีนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครง
การและนำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี และในเวลา 10.30 น ได้ไป
ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนปลาส้มฟัก
ป้าแอ๊ว ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 21พ.ย.60 นางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
เป็นประธานเปิดการอบรมและศึกษา
ดูงานด้านการพัฒนาสินค้าแปรรูปเกษตร
ขั้นต้น โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปีงบ
ประมาณ 2561 โดยนำสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านน้ำจั่น ตำบล
ไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ มาศึกษาดูงาน
ที่โรงงานผลิตน้ำพริกแม่ศรีรัตน์ ตำบล
ชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี
27 พ.ย.60รายละเอียด
วันที่ 21 พ.ย.60 คณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ประจำปี 2561 ระดับเขต(ของกรมการ
ข้าว) เดินทางมาพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา ได้แก่นาย
ปัญญา  เรืองรุ่ง
เกษตรกรตำบลหนอง
ทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวดีเด่น ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวตำบลหนองทรายขาว อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีนาย
ธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนายประทีป อยู่สุข เกษตร
อำเภอบ้านหมี่ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอเข้าร่วม
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 21 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการ
ประชุม Water Forum ครั้งที่ 3 จังหวัด
ลพบุรี ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำ
แนวทางการบริหารจัดการน้ำสำหรับ
ภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมี
ส่วนร่วม โดยความร่วมมือระหว่างสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีนายธีระศักดิ์
ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรม
ลพบุรีอินน์รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 20พ.ย.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัด ออกติดตามโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระ
บารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ชุมชมบางกะพี้ ตำบลบางกะพี้
อำเภอบ้านหมี่ และเยี่ยมเยียนเตรียม
ความพร้อมประกวดเกษตรกรดีเด่น
สาขาทำนาดีเด่นระดับเขต ได้แก่
นายปัญญา  เรืองรุ่ง เกษตรกร หมู่ 4
ตำบลหนองทรายขาว ณ ศูนย์จัดการ
ดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองทรายขาว
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด

วันที่ 18พ.ย.60 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิด "ตลาดประชารัฐ รถไฟป่าสักลพบุรี"
โครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ เขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคมจังหวัด
ลพบุรี
27 พ.ย.60รายละเอียด

วันที่ 17 พ.ย.60 นายไพศาล สังข์มงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
เปิด การจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัดปี 2561 ครั้งที่1 และมอบ
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
ตามนโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครง
การ และนำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและเจ้า
หน้าที่ทุกอำเภอ โดยมีกลุ่มงานต่างๆชี้แจง
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร
 ณ โรงแรมลพบุรีอินท์รีสอร์ท อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

27 พ.ย.60รายละเอียด

วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 13.30 น.
นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี (ประธาน
SC) เป็นประธาน
ในการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตพื้นที่
ลุ่มต่ำในเขตพื้นที่ชลประทานของจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตร
จังหวัดลพบุรี  พร้อมด้วยผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานลพบุรี เกษตร
อำเภอที่มีพื้นที่ชลประทาน เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
27 พ.ย.60รายละเอียด

วันที่ 16พ.ย.60 เวลา 09.00 น. กองวิจัย
และพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะ
ศึกษาดูงานเรื่องการสกัดน้ำมันจากเมล็ด
พืชเพื่อการบริโภคจังหวัดลพบุรี เข้าพบ
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
และลงพื้นที่ดูงานที่ ร้านลพบุรีน้ำมัน
บีบเย็น ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
และศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี
ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

27 พ.ย.60รายละเอียด

วันที่ 16 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.
นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี (ประธาน SC) เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command)
ครั้งที่ 11/2560 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรม
การขับเคลื่อนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด

วันที่ 15พ.ย.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะนิเทศงาน
ออกติดตามนิเทศงานและมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
2561 โดยมีนายมาโนช  กะระโสภณ
เกษตรอำเภอพัฒนานิคม นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอให้การต้อนรับ
และบรรยายสรุปข้อมูลการดำเนินงาน
ต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอพัฒนานิคม โดยลงพื้นที่เยี่ยม
เยียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่ทรัพย์ประยูร
ตำบลหนองบัว และเยี่ยมชมแปลง
ทุ่งทานตะวัน ณ ไร่คุณลำยอง ตำบล
มะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี
27 พ.ย.60รายละเอียด

วันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.
นางสาวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต2
ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัย
ณ ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี และนายประทีป อยู่สุข
เกษตรอำเภอบ้านหมี่ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเ
ข้าร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูล และใน
เวลา 13.30 น.นางสาวจิรทรัพย์ ปลอด
กระโทก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เขต 2 เป็นประธานการ
ประชุมการติดตามความก้าวหน้าการแก้ไข
ปัญหาเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ปี
2560 จังหวัดลพบุรีและจังหวัดอ่างทอง
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด 
วันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 09.00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพาน
พุ่มดอกไม้สด จุดเทียนเครื่องทองน้อย
และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”ประจำ
ปี 2560 โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตร
จังหวัดลพบุรี มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี ข้าราชการ
ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครฝนหลวง นักเรียน
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี
ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมเทศบาลเมือง
เขาสามยอด ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี27 พ.ย.60
รายละเอียด 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมประกัน
วินาศภัยไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส) เดินทางมาตรวจ
ติดตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี โดยมี
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วย นาย
ประทีป อยู่สุข เกษตรอำเภอบ้านหมี่
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ให้การ
ต้อนรับและบรรยายขั้นตอนการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่
พร้อมกันนี้ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแปลง
ข้าวของผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย

27 พ.ย.60รายละเอียด 

วันที่ 10 พ.ย.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะนิเทศงาน
ออกติดตามนิเทศงานและมอบนโยบายใน
การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี โดยมี
นายชูชีพ  อุทะโก  เกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
อำเภอให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
ข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี
27 พ.ย.60รายละเอียด 

วันที่ 8 พ.ย.60 เวลา 14.00 นายธีระศักดิ์
ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
เข้าร่วมการประชุม
Web Conference
"เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานตาม
นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์" ครั้งที่ 14/2560 ร่วมกับหน่วย
งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี

27 พ.ย.60รายละเอียด 

วันที่ 8 พ.ย.60 เวลา 10.00 น.
นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี (ประธาน SC) เป็นประธาน
การประชุมปรึกษาหารือการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ลุ่มต่ำ
/พื้นที่รับน้ำ โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอที่
เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้อำนวยการโครง
การชลประทานลพบุรี เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด 
วันที่ 7 พ.ย.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะนิเทศงาน
ออกติดตามนิเทศงานและมอบนโยบาย
ในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ
2561 โดยมีนายประทีป  อยู่สุข เกษตร
อำเภอบ้านหมี่ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอให้การต้อนรับและบรรยาย
สรุปข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่
และลงพื้นที่ติดตามงาน ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอำเภอบ้านหมี่
27 พ.ย.60
รายละเอียด 
วันที่1 พ.ย.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำ
ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วน
ไตรมาส ณ วัดไตรธรรมาราม ตำบล
ตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม
/ฝ่ายและเกษตรอำเภอเข้าร่วม
27 พ.ย.60
รายละเอียด 
วันที่ 1 พ.ย.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า
กลุ่มทุกกลุ่ม ออกติดตามนิเทศงานและ
มอบนโยบายในการปฏิบัติงานประจำปี
งบประมาณ 2561 โดยมีนายวุฒศิษฐ์
วงษ์เนตร เกษตรอำเภอท่าวุ้ง นำทีม
งานสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับและบรรยายสรุปข้อมูลการ
ดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวุ้ง และ
ลงพื้นที่ดูงาน โครงการ 9101
โครงการฟาร์มชุมชนตำบลบางคู้
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด 

วันที่ 31 ต.ค.60 เวลา 13.30 น
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตร
อำเภอประจำเดือนตุลาคม 2560
โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
27 พ.ย.60รายละเอียด

วันที่ 31ต.ค.60 นายไพศาล สังข์มงคล
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนาย
ธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
มอบหมายให้นางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม ณ สำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 31ต.ค.60 เวลา 09.30 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้า
ส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน
จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10/2560  โดยมี
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เข้าร่วม ณ ห้องประชุมทาน
ตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 29ต.ค.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า
กลุ่มและหัวหน้าฝ่าย นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัด จัดกิจกรรม Big
CleaningDay และร่วมใจปลดป้าย
ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และผ้าระบายขาวดำใว้ทุกข์ ณ บริเวณ
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 27ต.ค.60นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนาย
ธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/เกษตรอำเภอ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด
วันที่ 26 ต.ค.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า
กลุ่มหัวหน้าฝ่าย นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสิริ-
จันทรนิมิตวรวิหาร (พระอารามหลวง)
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
27 พ.ย.60
รายละเอียด 
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 11.30 น.
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสุปกิต
 โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เชิญถุงยังชีพพระราชทานของสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราช
ทานเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับ
ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอ
บ้านหมี่ จำนวน ๕๐๐ ชุด  โดยมีนาย
ธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่เข้าร่วม
ณ วัดหินปักใหญ่ ตำบลหินปัก อำเภอ
บ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี และในโอกาสนี้
นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ได้นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัด ออกเดินทางไปเยี่ยมเยียน
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่อีกด้วย
27 พ.ย.60
รายละเอียด 
วันที่ 23ต.ค.60 เวลา 08.00 น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีถวาย
พวงมาลาสักการะพระบรมราชานุ
สาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
ประจำปี 2560 โดยมีนายธีระศักดิ์
  ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี  พร้อม
ด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเข้าร่วม
ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย
์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด
ลพบุรี27 พ.ย.60
รายละเอียด 
วันที่ 20 ต.ค.60 นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาง
อมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร นำทีมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดออกตรวจเยี่ยมการ
ขนย้ายต้นดาวเรืองที่ใช้ประดับตกแต่ง
สถานที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง
จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เกษตรจังหวัดลพบุรี ตำบลชัยนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มายัง
วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อำเภอเมือง
ลพบุรี โดยมีนายสุรสิทธิ์ บุญรักชาติ
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรีให้การ
ต้อนรับ23 ต.ค.60
รายละเอียด  
วันที่ 20 ต.ค. 60 นายผดุงศักดิ์ 
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานงานบรรพชา
อุปสมบทนาคหมู่ จำนวน 189 รูป
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีนายธีระศักดิ์  ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มและ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วม
ณ วัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มีผู้เข้าอุปสมบทจำนวน 2 ราย

23 ต.ค.60รายละเอียด  
วันที่ 20 ต.ค.60 เวลา 09.30 น
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงกรุณาโปรด
เกล้าให้พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ
ถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชน
ผู้ประสบอุทกภัย ตำบลหนองเมือง
อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมี
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนางอมรพันธ์ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร เข้าร่วม ณ วัดหนองเมือง
ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
23 ต.ค.60
รายละเอียด  
วันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 14.30 น.
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้ารับนโยบายและรายงานตัวกับนาย
สุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี และนายวีระชัย นาคมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
ณ ห้องรับรองป่าสักชลสิทธิ์
และห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
23 ต.ค.60
รายละเอียด  
วันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 13.30 น.
นายไชยรัตน์ นวีภาพ เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี (ประธาน SC) เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่
10/2560 โดยมี นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมและแนะนำ
ตนเองให้ที่ประชุมทราบเนื่องในโอกาส
ได้รับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
23 ต.ค.60
รายละเอียด    
วันที่ 19ต.ค.60 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ
ในจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสเดินทาง
มารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และเจ้าหน้าที่
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีและ
สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมแสดงความ
ยินดีและให้การต้อนรับคณะทีมงานจาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี23 ต.ค.60
รายละเอียด      
วันที่ 13 ต.ค.60 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี
บำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลครบรอบ
๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร โดยมีนายไพโรจน์  คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
23 ต.ค.60
รายละเอียด

วันที่ 12 ต.ค.60 นายไชยรัตน์ นวีภาพ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
(ประธาน
SC) เป็นประธานในการ
ประชุมการติดตามความก้าวหน้า
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และโครงการ
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP
ครบวงจร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนาง
อมรพรรณ  มุนนี รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายเจริญ
พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
23 ต.ค.60รายละเอียด

วันที่ 11 ต.ค.60 นายวีระชัย นาคมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น
ประธานเปิดงานแถลงข่าวผลสำเร็จของ
การดำเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดยมีนางอมรพรรณ  มุนนี รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุก
อำเภอ นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
และประธานชุมชนเข้าร่วม โดยนำ
ผลงานของโครงการ9101 มา
จัดแสดง ณ ศาลาประชาคมอำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

23 ต.ค.60รายละเอียด

วันที่ 4 ต.ค. 60 นางอมรพรรณ  มุนนี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
และแสดงความยินดีกับนายสุปกิต
โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
และนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาส
ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง
ป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ลพบุรี
23 ต.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28 ก.ย. 60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
กันยายนโดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด และนัก
วิชาการส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

23 ต.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28 ก.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งาน
“เข้าวัง ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี"
ร่วมกับกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัด
ลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เนื่องในเทศกาลเข้า
พรรษา ณ พระที่นั่งสุธาสวรรย์
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

23 ต.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28 ก.ย. 60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า
กลุ่มหัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง พร้อมใจกันร่วม
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย
 “เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ
100 ปี ธงชาติไทย” ณ บริเวณหน้า
เสาธง สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

23 ต.ค.60รายละเอียด

วันที่ 29 ส.ค.60 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิต
พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
ประธานคณะทำงานคัดเลือกนักส่งเสริมการ
เกษตรประจำอำเภอดีเด่น ประจำปี 2560
พร้อมคณะ เดินทางมาพิจารณาคัดเลือก
นักส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอดีเด่น
(เกษตรอำเภอดีเด่น)ได้แก่ นายประทีป
อยู่สุข เกษตรอำเภอบ้านหมี่ โดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
และนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่
กล่าวต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่ และออกพิจารณาผลงานในพื้นที่
อำเภอบ้านหมี่อีกด้วย
26 ก.ย.60รายละเอียด

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น
นายไพโรจน์  คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการเครือข่าย
แปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 5/2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองม่วง อำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี

26 ก.ย.60รายละเอียด

วันที่ 28 ส.ค.60 เวลา13.00 น นางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ออกติดตาม
การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้า
พ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืนของอำเภอหนองม่วง
ได้แก่โครงการปลูกผักปลอดสารพิษชุมชน
บ่อทองพัฒนา หมู่ 8 และโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชุมชนบ่อทองพัฒนา หมู่ 5 ตำบล
บ่อทองอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุ
รี โดยมีนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอ
หนองม่วง นำทีมงานสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วงให้การต้อนรับและชี้แจง
ข้อมูล26 ก.ย.60รายละเอียด
วันที่ 28 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน โครงการจัดงานสร้าง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร “2560 ปีแห่งการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน “ทีมเหย้า
-ทีมเยือน”นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงร่วม
ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากจังหวัดปทุมธานี
นำโดยนายสมเดช คงกะพันธุ์เกษตรจังหวัด
ปทุมธานี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี26 ก.ย.60รายละเอียด

วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา13.00 น
นางปทิตตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
 
26 ก.ย.60รายละเอียด

วันที่ 25ส.ค.60 เวลา16.00 น
นางปทิตตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน
“เทศกาลผลไม้รสดี
จากน่านบุรีสู่ลพบุรีนคร”โดยนำลำไยและ
เงาะผลไม้ของดีจากจังหวัดน่านมาจัด
จำหน่าย ณบริษัทบี.ฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์
เนชั่นแนลจำกัดตำบลช่องสาริกา อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

26 ก.ย.60รายละเอียด

วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Kick Off
การปลูกดาวเรืองเพื่องานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางแสนพลอย  พรหมหนองแสน
เกษตรอำเภอชัยบาดาล นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ชัยบาดาลเข้าร่วมณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี ตำบล
ชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

26 ก.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 17ส.ค.60นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
ศูนย์สินค้าเกษตรชุมชน
Farm Outlet จังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝันธาร
น้ำใส อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

26 ก.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 17ส.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี2560 โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอท่าวุ้ง จัดนิทรรศการและการแจกเอกสาร
วิชาการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ
จัดงานตลาดนัดชุมชน 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
โดยนำผลงานจากโครงการ 9101 มาจัดแสดง
และจำหน่าย โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการจำนวน
60 ราย ณ วัดหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอ
ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

26 ก.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 16ส.ค.60พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานจังหวัดเข้าร่วมพร้อมด้วย
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และประธานแปลงใหญ่
ต้นแบบจังหวัดลพบุรี เข้ารับใบประกาศและ
โล่รางวัลกับพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครฯ

26 ก.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9ส.ค.60นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นาย
ไพโรจน์  คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ เข้าร่วมจัดรายการ
“ผู้ว่า
ลพบุรี พบประชาชน” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
(วศป.AM 612 และ วศป. AM 711.)
เวลา 12.05-12.30 น ในเรื่องการดำเนิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน”
15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60นายยอดธงไชย รอดแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท ประธานคณะกรรมการ      
พิจารณาตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนและศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
ระดับเขต พร้อมคณะ เดินทางมาพิจารณา
ตัดสินศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนอง
ทรายขาว อำเภอบ้านหมี่และศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์โดยมีนายสมชาติ ชุ่มฤทธิ์ หัวหน้า
กลุ่มอารักขาพืช นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่และเกษตรอำเภอสระโบสถ์
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล
15 ส.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7ส.ค.60เวลา 19.00 น นางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 /2560 ร่วมกับคณะ
กรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
โดยมีเกษตรอำเภอและประธานศพก.และ
ประธานแปลงใหญ่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7ส.ค.60 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“ปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่ 5” และเปิดบ้าน
การเรียนรู้ร่วมสมทบทุนโครงการแบ่งปันเพื่อ
น้องผู้พิการ โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ โรงเรียนปัญญานุกูล
จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.60 นายสำราญ  สาราบรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน
เปิดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้าง
ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติ ในระดับสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้ากลุ่มและ
เกษตรอำเภอทุกอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมณ โรงแรม
โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ทสิงห์บุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2-3สิงหาคม2560
นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต นำทีมคณะอนุกรรมการ
ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัด ออกพิจารณาเกษตรกรดีเด่น
สาขาไร่นาสวนผสมและสาขาทำไร่ ดังนี้

15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.60 เวลา13.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางอมรพรรณมุนนี  หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เดินทาง
มามอบสิ่งของยังชีพและให้กำลังใจแก่
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอลำสนธิ
15 ส.ค.60
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 1ส.ค.60เวลา09.30น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรีเป็นประธานในพิธีรับหญ้า
พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าพระ
ราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
อำเภอลำสนธิ โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
เข้าร่วม ณ จุดตรวจด่านกักกันสัตว์
ลพบุรี15 ส.ค.60
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 31ก.ค.60นางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้
ถวายราชสักการะและลงนามถวาย
พระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร  โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 31ก.ค.60 เวลา 13.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณีเกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม
โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
และร่วมรับฟังการประชุม ผู้บริหาร
กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๗
/๒๕๖๐ผ่านระบบ(Video
Conference)ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60
รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27ก.ค.60 เวลา 10.00 น
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายภานุ
แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ให้การต้อนรับ โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอร่วมจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานโครงการ 9101 ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27ก.ค.60 เวลา 09.00 น
นายสมชาย ชาญณรงค์กุลอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรกรและคณะ เป็น
ประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูรโดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานพร้อม
ด้วยนายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ   
ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60 เวลา 14.30 น
นายภานุ แย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการ
จัดงานเปิดตัว
(Kick Off) โครงการ9101
และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรโดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอ
หนองม่วงนำทีมงานสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วง เข้าร่วมชี้แจงและ
ให้ข้อมูล ณ ศพก.อำเภอหนองม่วง
ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

วันที่ 20ก.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง
สุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ลพบุรี ปี2560 และการประชุมแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาขน
ตำบลดงดินแดง โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วงโดยมีนางณภัทร ภูริผล
เกษตรอำเภอหนองม่วง นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมจัด
นิทรรศการและการแจกเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีเกษตรกร
มาใช้บริการจำนวน 80 ราย
ณ วัดดงดินแดง ตำบลดงดินแดง อำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 19ก.ค.60 เวลา 15.30 น.
นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประชุมหารือข้อราชการเรื่อง
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำหัวหน้ากลุ่ม
/ฝ่าย พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรีและเกษตรอำเภอ
ท่าวุ้งเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 นางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ติดตามงานโครงการ 9101
ของอำเภอพัฒนานิคม และแนะนำ
การดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอพัฒนานิคม

15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60 พลเอกอกนิษฐ์
หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจาก
25 ลุ่มน้ำและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง สภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำณ ห้องประชุม
ทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุม โดยใน
ภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานใน
พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม โดยมีนาย
มาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอ
พัฒนานิคม นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอพัฒนานิคมให้การ
ต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาลิกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 เวลา 09.30 น
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธาน
การประชุมสัมมนาเกษตรจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่
4 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 เวลา 14.30 น
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่1 จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะประชุม
ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงาน WAR ROOM เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชม
ห้องนิทรรศการและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
15 ส.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 ก.ค.60 เวลา 15.00 น
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนาย
สำราญ  สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเพื่อดำเนิน
การขับเคลื่อน (Kickoff) โครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
พระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดลพบุรี
เป็นจังหวัดแรก โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี และ
เกษตรอำเภอหนองม่วง เข้าร่วม
ชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ศพก.อำเภอ
หนองม่วง ตำบลดงดินแดง อำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งการ
เตรียมการในครั้งนี้ได้มีนายสุรัตน์
สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนัก
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาทนำทีมงานเข้าร่วมด้วย
15 ส.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงโครงการ 9101ระหว่าง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโดยนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กล่าวรายงานและนำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมือง
ลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการ
โครงการในพื้นที่  11 อำเภอ 155 ชุมชน
มีโครงการที่ชุมชนเสนอเพื่อรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 489 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 306,840,600 บาท
15 ส.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 11ก.ค.60 เวลา 15.00 น.
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลา
หลวงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องใน
วันที่ระลึกคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี
นางปทิตตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วม ณ วงเวียนเทพสตรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

วันที่ 10 ก.ค.60นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ที่ปรึกษา
WARROOMตรวจสอบและ
แก้ไขรายละเอียดโครงการ9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมตรวจสอบและเตรียมเอกสาร
เพื่อนำส่งให้สำนักงานประมาณ
ตรวจสอบต่อไป ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

วันที่ 9 ก.ค.60 เวลา 14.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุม

WAR ROOM เตรียมความพร้อม
ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
และจัดเตรียมบันทึกข้อตกลง MOU
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

วันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 19.00 น
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี
ร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

วันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 09.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี จัดตั้งห้อง

WAR ROOM เตรียมความ
พร้อมตรวจสอบรายละเอียด
โครงการและบันทึกข้อตกลง
MOU ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

วันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 09.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เข้าร่วมประชุมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายงบ
ประมาณ ตามโครงการ ๙๑๐๑ 
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ
Video
conference ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 6 ก.ค.60 เวลา 14.30 น.
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในพิธีมอบสินเชื่อ
“โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์(แปลงประชารัฐ)”จำนวน
3 ล้านบาท ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โดยมีหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม จากสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี และนาย
มาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอ
พัฒนานิคม เข้าร่วมให้การต้อนรับ
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่6ก.ค.60 นายสำราญ สาราบรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะ ออกติดตามเยี่ยมเยียน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
และได้เดินทางติดตามเยี่ยมเยียน
โครงการ 9101 ของสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีและ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
พัฒนานิคมอีกด้วย

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 5 ก.ค. 60 เวลา 14.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน
์คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม
Web Conference “การเตรียม
ความพร้อมการดำเนินงาน
“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน” ซึ่งถ่ายทอด
สดจากห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตร
(ห้อง War Room) ชั้น 3 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
(คณะกรรมการ SC) และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 10.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการ
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
จังหวัดลพบุรีและการชี้แจงโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัดเกษตรอำเภอ ประธาน
แปลงใหญ่  ผู้จัดการ ธกส. ทุกสาขา
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทาน
ตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 13.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรีพร้อมด้วยนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตและนายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบชุดระบบ
น้ำสปริงเกอร์และเมล็ดพันธุ์ผัก
จำนวน 30 ชุด โดยมีเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรจากอำเภอเมืองลพบุรี
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60 เวลา 09.30 น.
นายสมยศ  มะลิลา นายอำเภอ
หนองม่วง พร้อมด้วยนายเจริญ
พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ร่วมพิธีส่งมอบ
ชุดระบบน้ำสปริงเกอร์และเมล็ด
พันธุ์ผัก จำนวน 70 ชุด โดยมีนาง
ณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอ
หนองม่วง นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอหนองม่วง
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60 เวลา 09.30น.
นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดยสำนัก
งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่
มอญพันธุ์ ตำบลหนองผักแว่น
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 เวลา 13.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนางอมรพรรณ
มุนนี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ประชุมชี้แจง
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
พัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรกรผู้นำชุมชน 12 ชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอพัฒนานิคม อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 4 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตร อย่างยั่งยืน ให้แก่เจ้า
หน้าที่และผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และเกษตรกรผู้ประสานงานชุมชน
7 ชุมชนของอำเภอท่าหลวง
ณ ห้องประชุมอำเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี 

7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.60 เวลา 14.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ให้แก่หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 09.00น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
Single
Commard  ได้ชี้แจงโครงการ9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตรกรผู้ประสานงาน
ชุมชน จำนวน 29 ชุมชน ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี 
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1ก.ค.60 เวลา 08.30 น.
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเขิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุกอำเภอและ
ประธาน ศพก. เข้าร่วม ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 30 มิ.ย.60 เวลา 15.30 น
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์
คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศและนางณภัทร  ภูริผล
เกษตรอำเภอหนองม่วง เข้ารับฟัง
Video conferenceการประชุม
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 30 มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
มิถุนายน โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 29 มิ.ย. 60 เวลา 13.30 น
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัด ประจำเดือน
มิถุนายน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 29 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่6/2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 26 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น.
นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ได้เดินทางมาประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบ 2560
รอบที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม
ทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
และในช่วงเวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่
ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม
่ (ต้นแบบ) ของนายสมพร ดาวลอย
เกษตรกรตำบล  สี่คลอง อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเยี่ยมเยียน
ศพก.อำเภอเมืองลพบุรีโดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรีให้การต้อนรับและ
ให้ข้อมูล 7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 25มิ.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหา
ยาเสพติด “ปั่น ปล่อย ปลูก ปลอด
อบายมุข ตะแบกบาน ตระการตา”
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายวิชัย
  สิงห์ทอง เกษตรอำเภอโคกเจริญ
เข้าร่วม ณ อำเภอโคกเจริญ จังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 20 มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด
โดยมีคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนจากทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผิดชอบงาน ศดปช.เข้าร่วม โดยได้เชิญ
วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ลพบุรี มาให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 19มิ.ย.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท”
โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 17มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ นางศิริรักษ์
ทองมาไทย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ซ่อมแซมถนนทางเข้าและภายใน
สำนักงานและบ้านพัก โดยมีนาย
ชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 16มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ถ่ายทำรายการ”เปรี้ยวปาก
เช็คอิน” ณ ริมทานถนนสายขนุน สวน
กำนันตุ๋ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง
ลพบุรี จะออกอากาศในวันที่ 17ก.ค.60
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 16 มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
การจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัด (PW) ปี2560 ครั้งที่ 3
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอเข้าร่วม ณ ศูนย์สัมมนา
มนณิพาอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 นายอนันต์  ลิลา
ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อม
ด้วยนางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนาย
สุรัตน์  สงวนทรัพย์ ผอ.สสก1 จ.ชัยนาท
นำทีมคณะติดตามนิเทศติดตามนิเทศงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรปี 2560 ครั้งที่ 1
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี และออกพื้นที่ติดตามงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย.60 นายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เป็นประธานการประชุมหารือข้อมูลผล
การสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก59/60
ปาล์มน้ำมัน และยางพาราปี 2559
กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำ
รายการ "make money ทำได้ ใช้เป็น"
ตอนการแปรรูปกระท้อน (การทำลูกอม
กระท้อนคลุกบ๊วย) ณ สวนกระท้อนของ
นายฉลวย บุญจันทร์ เกษตรกรตำบล
ตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 14 มิ.ย.60
7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน จังหวัดลพบุรี กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.)โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2560 โดยมีประธานศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
อารักขาพืชทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 8-9มิ.ย.60นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส
ำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรจาก
อำเภอเมืองลพบุรีอำเภอพัฒนานิคม
และอำเภอท่าหลวง รวม 150 ราย
เข้าศึกษาดูงานโครงการกลุ่มภาคกลาง
ตอนบน2 กิจกรรมพืชผักปลอดภัยดังนี้

จุดที่1 สมเกียรติ ผักอร่อย อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 

จุดที่2 ไร่นายทองก้อน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 

จุดที่3 ฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอ
วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9มิ.ย.60 เวลา 18.00 น.
นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อ
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง
สุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี
ปี2560 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
จัดนิทรรศการและการแจกเอกสาร
วิชาการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
และแจกพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องใน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ และนำผลผลิตการเกษตรจาก
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรมาจัดแสดง โดยมีเกษตรกร
มาใช้บริการจำนวน 40 ราย ณ วัดวังไผ่
ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6-7มิ.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงาน
เกษตรอำเภอชัยบาดาลและสำนักงาน
เกษตรอำเภอหนองม่วง นำเกษตรกรจาก
อำเภอชัยบาดาลและอำเภอหนองม่วง
รวม 150 รายเข้าศึกษาดูงานโครงการ
ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศปี2560
กลุ่มภาคกลางตอนบน2 กิจกรรมพืชผัก
ปลอดภัยดังนี้

จุดที่1 สมเกียรติ ผักอร่อย อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 

จุดที่2 ไร่นายทองก้อน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 

จุดที่3 ฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอ
วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิด การฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น
ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร จัดโดย
สำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี โดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานเทศกาลกระท้อนหวาน และ
ของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี
2560และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
การประกวดผลผลิตกระท้อน  โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายชูชีพ  อุทะโก
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วม
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 2 มิ.ย.60 สำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเป็นคณะกรรมการประกวด
ผลผลิตกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย อีล่า
และทับทิม ในงานเทศกาลกระท้อน
หวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26
ประจำปี 2560 โดยมีผลดังนี้

พันธุ์ปุยฝ้ายชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นางสมนึก นิ่มตลุง

พันธุ์อีล่าชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นางจิตตรา เพ็งปรีชา

พันธุ์ทับทิมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นายประสิทธิ์ โพธิ์ม่วง

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 1 มิ.ย60 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทร่วมกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน
“ชมสวน ชิมผลไม้ ไหว้พระ” โดยมี
นางปทิตตาแก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณอำเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 30 พ.ค.60 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าอาหาร
ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
“ครัวสุขภาพเพื่อ
มหานคร ครั้งที่ 1”พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์
คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าศูนย์
การค้าโรบินสันสาขาลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 31พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรเกษตรอำเภอประจำเดือน
พฤษภาคม โดยมีเกษตรอำเภอทุก
อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 30 พ.ค.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญ
สังฆทาน พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูรถวายแด่
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรีและเกษตร
อำเภอหนองม่วงเข้าร่วม  
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 26 พ.ค.60 สำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีได้ออกนิเทศงานสำนัก
งานเกษตรอำเภอตามระบบส่งเสริม
การเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม
โดยแบ่งเป็นทีม 4 ทีม ดังนี้

ทีมที่ 1 นำโดยนางอมรพรรณ  มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร
ไปที่อ.ลำสนธิ-อ.ชัยบาดาล
ทีมที่ 2 นำโดยนายเจริญ  พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ไปที่อ.เมืองลพบุรีอ.บ้านหมี่และอ.ท่าวุ้ง
ทีมที่ 3 นำโดยนายไพโรจน์  คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ไปที่อ.สระโบสถ์อ.โคกเจริญอ.หนองม่วง
ทีมที่ 4 นำโดยนายสมชาติ  ชุ่มฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
ไปที่ อำเภอ
พัฒนานิคมอ.ท่าหลวงและอ.โคกสำโรง

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 26พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพิษณุโลก
นำโดยนางอรุณี  ดอนจักร หัวหน้า
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกร
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีการผลิตผักเพื่อการค้า
และระบบการตลาด จำนวน 100
ราย  ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ
ละโว้ธานี อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 25พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
เจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตและนายไพโรจน์
คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัด ร่วมจัดดอกดาวเรืองตกแต่ง
สถานที่ ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี ซึ่งดอกดาวเรืองหรือ
ดอกไม้สีเหลืองนั้นเป็นสีประจำวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประชา
สัมพันธ์ให้ปลูกดาวเรืองให้บานใน
ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่
25-29 ต.ค.60
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 24พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ใหม่ปี 2560 โดยมีนายชูชีพ  อุทะโก
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวรายงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 18.00น.
นางปติตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์  คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเสาธงทอง
พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 09.30 น
นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค.60 นายผล ดำธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน
เปิดงานแถลงข่าว "เทศกาลกระท้อนหวาน
และของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี
2560
” โดยมี นางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายชูชีพ อุทะโก
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีนำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีการ
จัดงานในระหว่างวันที่ 1-13 มิ.ย.60
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 22 พ.ค.60 นายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สักการะศาลพระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีร่วมแสดงความยินดีและให้การ
ต้อนรับคณะทีมงานจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 18 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
วันสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 โดยมีนาย
เจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต กล่าวรายงาน และ
นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีให้การ
ต้อนรับ โดยมีเกษตรกรจากอำเภอท่าวุ้ง
และอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงาน
จำนวน 150 ราย  ณ แปลงสาธิตของ
นายวินัย ดิษฐ์นิ่ม ตำบลกกโก อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 17พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
โดยมีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอ
สระโบสถ์ กล่าวต้อนรับ และนายนุกูล
โล่สุวรรณ เกษตรอำเภอสระโบสถ์
กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
สระโบสถ์ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 10 พ.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปี 2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ วัดเสาธงทอง(พระอารามหลวง)
ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 9 พ.ค. 60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี
เปิดงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์
(วัดไลย์) ประจำปี 2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณีเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ บริเวณวิหารวัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 4 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี และนายธานี ทรัพย์มูล ประธาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุร
ีร่วมบันทึกเทปกับสื่อมวลชนจากช่อง
วานรชาแนล ช่อง 6 เคเบิ้ลทีวีลพบุรี
ณ แปลงเมล่อนของนายทองหล่อ
เขียวมาก เกษตรกร หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ
อำเภอเมืองลพบุรี และแปลงเรียนรู้ของ
ศพก.อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 2 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
(กล้วย) ในงานสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัด
ลพบุรี ณ บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี
(ด้านหลัง)
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 3 พ.ค.60 คณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2560 เดินทาง
มาพิจารณาตัดสินวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนม่วงค่อมโดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ
นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวต้อนรับพร้อม
ด้วยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาว
แสนพลอย พรมหนองแสน เกษตรอำเภอ
ชัยบาดาล นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน
ม่วงค่อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 2 พ.ค.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบาย พร้อม
มอบแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการ
เกษตร โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 2 พ.ค.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสําราญ
สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
“การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะ
ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ(แก้มลิงธรรมชาติ)”
โดยมีนาง ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอในพื้นที่ลุ่มต่ำ(อำเภอเมือง
ลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง)เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่1พ.ค.60นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน
เปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดลพบุรี โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอเข้าร่วม ภายในงานจะมีการ
จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย การสาธิต
การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวด
ผลผลิตทางการเกษตรจากทุกอำเภอใน
จังหวัดลพบุรี ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณ
ลานสวนสัตว์ลพบุรี (ด้านหลัง) อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28 เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
มอบปัจจัยการผลิต
(ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง)
ให้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จำนวน 105 ราย รวมพื้นที่
525 ไร่ซึ่งสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจำตำบลโคกตูม โดยมีนาย
พิสิษฐ์ ยุ้งศิริ กำนันตำบลโคกตูม และนาย
ชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับ ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน
โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการกองทุนฟื้นฟู ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และใน
โอกาสนี้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูได้จัด
กิจกรรมรดน้ำดําหัวขอพรจากนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21เม.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง
สุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ลพบุรี ปี2560 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง
จัดนิทรรศการและการแจกเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและแจก
พันธุ์ผักสวนครัว โดยมีเกษตรกรมาใช้
บริการจำนวน 40 ราย ณ วัดทะเลวังวัด
ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
อบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน(อกม.) ในการจัดทำแผนการผลิต
รายบุลคล (IFPP) โดยมีอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านทุกอำเภอเข้าร่วมจำนวน 55 ราย
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อกม. ประจำ
สำนักงานเกษตรอำเภอจำนวน 11 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณ
ีเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์
บริการประชาชนเนื่องในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี2560 ระหว่างวันที่ 12-17
เมษายน 2560โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี  ณ สหกรณ์การ
เกษตรพัฒนานิคมจำกัด ตำบลดีลัง อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11เม.ย.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้ากลุ่มและ
เกษตรอำเภอ เข้ารดน้ำขอพรนายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
เกษตรทั้ง 3 ท่าน  ในงานสืบสานประเพณี
ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี
2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร ชั้น 5

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10เม.ย60 สํานักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2560 โดยมีการ
สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดําหัวขอพร
จากนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม ณ บริเวณศาลา
เรือนไทยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10เม.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
สัมมนาขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการ
เกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอนำทีม
งานเข้าร่วมสัมมนา โดยมีนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุก
อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10เม.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ จัดงานทำบุญสำนักงานสืบสาน
ประเพณีขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีข้าราชการ
และลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วมพิธี
12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่10เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
การประชุมชี้แจงเรื่องระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการ
ขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน โดยมี
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน
เข้าร่วม ณ บริเวณสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
หลากหลาย ระดับจังหวัด โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและ เกษตรอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 3เม.ย.60 พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การสัมมนาการเชื่อมโยงระบบ
ส่งเสริมการเกษตรกับนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตลอดจนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด
(SingleCommand)ทั่วประเทศ
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5
12 เม.ย.60รายละเอียด
วันที่ 1 เม.ย.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 12 ปีกับ “วานร channel”
สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริษัทดี.เจ.ฆ
แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์โปรดักส์จำกัด
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
 
 
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฏาคม

 


ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553

 
   
 
จ้างเจ้าหน้าที่ช่วยงานนาแปลงใหญ่
เครื่องปรับอากาศ 3 รายการ
แผ่นพลาสติกและถาดเพาะกล้า
ถาดเพาะกล้า 12,000ถาด
ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 40,000ใบ
วัสดุปรับปรุงดินเพอร์ไลท์ 960 ตัน
ราคากลางวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน
หน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้า 26,700หน่อ
พันธุ์ผัก 240 ชุด
ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ
ปุ๋ย 3 รายการ
จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะพับ
จัดชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 รายการ
จัดเหมาทำป้ายอาสาสมัครเกษตร
จ้างเหมาไถระเบิดดินดาน 2000 ไร่
จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยแปลงใหญ่
จ้างเหมาจัดงานทานตะวัน ปี2560
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ยอินทรีย์ 300 ตัน
รถบรรทุก
ข้าวงบกลุ่มจังหวัด
ข้าวงบจังหวัด
จ้างเหมาจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขยายเขตไฟฟ้า
จัดชื้อวัสดุเกษตร 17 รายการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2 รายการ
ปุ๋ยเคมี 2 รายการ
จัดชื้อวัสดุการเกษตร 22 รายการ
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 10 ชุด
ระบบน้ำหยด
วัสดุปรับปรุงดิน(เพอร์ไลท์)
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 20 ชุด
ไผ่ตรง

 

 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th