ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          พันเอกอดิศักดิ์   บัวพรหมมาตร์  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี
           เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง

           เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
           ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
           เขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ภายในงานได้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมี
           เกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวน 1,000 คน เมื่อวันที่ 24 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
          
       

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายนำชัย  พรหมมีชัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธี
"จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย" โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ให้การต้อนรับ 
ณ สำนักงานธ.ก.ส จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีคาดว่า
จะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 25,338 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าว
ประมาณ 6.6 แสนไร่ วงเงินช่วยเหลือประมาณ 380 ล้านบาท
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาชุดแรกในวันนี้ 684 ราย เป็นเงิน
9.2 ล้านบาท และในวันเดียวกัน นายนำชัย  พรหมมีชัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัด 21 ต.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ณ โสมาภาป่าสักรีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
เมื่อวันที่ 8-9 ต.ค.5714 ต.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล
ในการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชมดีเด่นและการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2557 โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
26 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมประธานและกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตราฐานด้าน
ความปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม  ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
พันเอกอดิศักดิ์   บัวพรหมมาตร์  รองผู้อำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ณ ศูนย์กสิกรรม
ไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งงานดังกล่าว
จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ภายในงาน
ได้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวน 1,000 คน เมื่อวันที่
24 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
นายกิตติชาติ ชาติยานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ชัยนาท ประธาน
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต ได้ออกพิจารณาตัดสินฯ ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 16 ก.ย 5730 ก.ย.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด
MRCF ประจำปี
2557 ครั้งที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 18 ก.ย.57  และในวันเดียวกันนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
30 ก.ย.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าวงาน
"เทสโก้ โลตัส พาชมสวนผักปลอดสาร มาตรฐาน GAP"
โดยให้สัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ช่อง 3และช่อง 7 เมื่อวันที่
16 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมนักกีฬาฟุตซอล
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในงานแข่งขันกีฬาสี
เพื่อเชื่อมความสามัคคี
DOAE GAMEเมื่อวันที่ ณ ณ โรงยิมเนเซี่ยม
โรงเรียนสารวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่
6 ก.ย. 57
30 ก.ย.57 รายละเอียด

คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานการสัมมนาการดําเนินงานตาม
นโยบาย MRCF และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Meet the press
& friends ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนาการดําเนินงานตามนโยบาย MRCF และจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ Meet the press & friends โดยมีนายสุวิทย์ 
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี   นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
จัดนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง "ลพบุรี แหล่งกำเนิดข้าวหอมมะลิโลก"
โดยมีศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุเข้าร่วม
และนอกจากนั้นได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ จากทานตะวัน ซึ่งเป็น
SMART PRODUCT ของจังหวัดลพบุรี  ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน
รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย.57
9 ก.ย.57 รายละเอียด
ผศ.สุรพงษ์  ปนาทกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมมาภิบาล
จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 ส.ค.5728 ส.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "บ้านการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพของเด็กพิการและ
ปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 2" ร่วมกับพระอุดมประชาทร
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีโยนกล้า
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ณ แปลงปลูกข้าว โรงเรียนปัญญานุกูล ตำบล
ป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายเจริญ  พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูก
ข้าวไรซ์เบอรรี่ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57
28 ส.ค.57 รายละเอียด
 
 


ข้อมูลดอกทานตะวันบาน/แผนที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 2556/57

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 11 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 5 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคเมล็ดด่างในข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคราคเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th