ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม เวทีระดม
           ความช่วยเหลือชาวนาไทยและขับเคลื่อนการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนสินค้าข้าวจังหวัดลพบุรี
           โดยเปิดเวทีกลางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องข้าว ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต แหล่งทุน การตลาด
           ผู้บริโภค เกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ฯลฯ มาร่วมระดม
           ความช่วยเหลือเพื่อชาวนาไทย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
           จังหวัดลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
           
26 มีนาคม 2557 8เม.ย.57รายละเอียด
            

นายสุวิทย์   อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป
และตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย ตามโครงการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประจำปี 2557
ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
12 มี.ค.57 20 มี.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และงาน
โครงการผู้ว่าลพบุรี พบประชาชนครั้งที่ 5 ปี 2557โดยมีนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุ
ุประสงค์โดยมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไปใช้บริการเป็น
จำนวน 400 ราย ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา ตำบลโคกเจริญ
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่ 7 มี.ค.57
20 มี.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม "งานวันสื่อมวลชนแห่ง
ชาติประจำปี 2557" ณ ห้องประชุมมณฑลสนามบกที่ 13
เมื่อวันที่ 5 มี.ค.576 มี.ค.57 รายละเอียด
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในพิธีมอบเครื่องจักรกลการเกษตร ในโครงการพัฒนาการ
เตรียมดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
6 มี.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
เมื่อวันที่ 28 ก.พ.57 6 มี.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดลพบุรี
ประจำปี 2557 โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมสร้างตนเองเขตโคกตูม อำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 26 ก.พ.57
6 มี.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "โครงการฝึกอบรมสมาชิกวิสาหกิจชุมชน. ณ ศูนย์
บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหัวลำ
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายศิลา อิศโรวุธกุล
เกษตรอำเภอท่าหลวง นำทีมงานเข้าร่วมให้การต้อนรับ 
เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2557 และในโอกาสนี้ นายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้การ
ทำทองม้วน ของนางไพลิน ศรีทอง แม่บ้านเกษตรกร ตำบล
หัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
6 มี.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้ารับรางวัล
การประกวดชุดไทยใส่สวย "ประเภทหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน" ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กับนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 23 ก.พ.576 มี.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น
ประธานเปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน”
ครั้งที่ 4  ปี 2557 วัดอุทุมพรวนาราม หมู่ 4 ตำบลห้วย
ขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  โดยนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอพัฒนานิคมโดยจัดนิทรรศการและแจกเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับเรื่องเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง โดยมีเกษตรกรเข้าใช้
บริการเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 19 ก.พ.57
6 มี.ค.57 รายละเอียด

นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอ
เมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 16 ก.พ.57
20 ก.พ.57 รายละเอียด

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ประจำปี 2557 โดยมีนายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ และนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วม โดยในส่วนของสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้มีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องทานตะวัน
และจัดสถานที่สำหรับถ่ายรูปกับต้นทานตะวัน ในบริเวณ
พระนารายณ์ราชนิเวศ พร้อมประชาสัมพันธ์ทุ่งทานตะวัน
บานครั้งแรก ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ โดยเชื่อม
ต่อจุดท่องเที่ยวไปยังแปลงทานตะวัน บ้านหนองถ้ำ
ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
17 ก.พ.57 รายละเอียด

 

นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เข้าตรวจสอบข้าวสารที่ถูกไฟไหม้เสียหาย ภายในโกดัง
กลางลำนารายณ์ ตำบล  ลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดพร้อมด้วย
เกษตรอำเภอชัยบาดาลเข้าร่วม พบว่ามีข้าวสารได้รับ
ความเสียหายจำนวน 120 กระสอบเสียหายจากไฟไหม
้ 40 กระสอบ และเสียหายจากการเปียกน้ำ 80 กระสอบ
และในโอกาสนี้ในวันเดียวกันนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตาม
นโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงานเกษตร
อำเภอชัยบาดาล เมื่อวันที่ 12 ก.พ.57
20 ก.พ.57 รายละเอียด
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมเดินรณรงค์เทิด
พระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
และเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์แต่งไทยทั้งเมือง ในงาน
แผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2557
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.57 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย
์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
17 ก.พ.57 รายละเอียด
คณะกรรมการตัดสินการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2557 ได้เดินทางมาพิจารณา
ตัดสินกลุ่มแม่บ้านดีเด่น ณ กลุ่มแม่บ้านหนองน้ำทิพย์
ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวิชัย
สิงห์ทอง รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร พร้อมด้วยนายชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอ
บ้านหมี่ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล เมื่อวันที่ 
7 ก.พ.57 17 ก.พ.57 รายละเอียด
นายสวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมเตรียมความพร้อม
กับสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ในการประกวดกลุ่ม
แม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ณ กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรหนองน้ำทิพย์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี โดยมีนายยอดธงไชย  รอดแก้ว หัวหน้า
กลุ่มวิชาการและฝึกอบรม นำทีมงานจากสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ชัยนาท เข้าร่วม เมื่อวันที่
3-4 กุมภาพันธ์ 2557 และในโอกาสนี้นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนิน
งานตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอบ้านหมี่17 ก.พ.57 รายละเอียด
นายอภัย สุทธิสังข์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 2 เดินทางมาตรวจ
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงฯ
ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
เมื่อเร็วๆนี้17 ก.พ.57 รายละเอียด

นายสวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็น
ประธานการประชุมเกษตรอำเภอ ประจำเดือน
มกราคมและพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 31 ม.ค.57
10 ก.พ.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี แต่งกาย
ชุดไทย เนื่องในโอกาสงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชประจำปี 2557 ที่จะจัดขึ้นในวันที่
15 -23 ก.พ.57 และได้เข้าร่วมประกวดหน่วยงาน
ชุดไทยใส่สวย โดยเริ่มแต่งชุดไทยตั้งแต่วันที่
15 มกราคม 2557 - 23 กุมภาพันธ์ 2557
21 ม.ค.57 รายละเอียด

 

นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี
พบประชาชน” (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)ครั้งที่ 3  ปี 2557
ณ โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา ตำบลซับ
ตะเคียน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ
ชัยบาดาล โดยจัดนิทรรศการและแจกเอกสาร
วิชาการเกี่ยวกับเรื่องเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง
โดยมีเกษตรกรเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 21 ม.ค.57
21 ม.ค.57 รายละเอียด
นายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต เป็นประธานเปิด "โครงการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่และผู้นำชาวนา"
หลักสูตร เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและการป้อง
กันกำจัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 21 ม.ค.57
21 ม.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ให้การ
ต้อนรับและให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตรต่างๆ
ให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนกำจรวิทย์
ที่มาทัศนศึกษา ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
โดยมีเด็กนักเรียนชั้นประถม 1 จำนวน 75 คน
เมื่อวันที่ 17 ม.ค.57
21 ม.ค.57 รายละเอียด
 
 


ข้อมูลดอกทานตะวันบาน/แผนที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 2556/57

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 11 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 5 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคเมล็ดด่างในข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคราคเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th