ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

ข้อมูลการปลูกทานตะวันจังหวัดลพบุรี

    

                      วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
            ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน “อาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล
           และเปิดตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี (Farmer Market) สาขาหนองม่วง”
           โดยมีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางณภัทร ภูริผล
           เกษตรอำเภอหนองม่วง นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วม โดยมี
           หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
           ลพบุรีเข้าร่วมด้วย ณ โรงพยาบาลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
           9 เม.ย.62 รายละเอียด
           
          
       

   
วันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำ
เดือนมีนาคม 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดประจำเดือนมีนาคม
2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 มี.ค.62
รายละเอียด
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายบำรุง รื่นบรรเทิง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์
สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัดลพบุรี โดยมีนาย
ธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเข้าร่วม ณ บริเวณลานชั้น 2
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูปเปอร์เซ็นเตอร์ (สาขาใหญ่) อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2562
29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประธานคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมคณะ ออกพิจารณาคัดเลือก
เกษตรกรดีเด่นของอำเภอโคกสำโรงและอำเภอสระโบสถ์
29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมคณะ ออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น
ของอำเภอชัยบาดาล29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับ
ผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมีเกษตรอำเภอและ
หน่วยงานภาคี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้นำกลุ่ม
นาแปลงใหญ่เข้าร่วม ณ อาคารอบรมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี
ตำบล โคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี 2562
โดยนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี มอบหมายให้
นายไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล
29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ COO
จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลิต ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด พร้อมคณะ
ออกพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นของอำเภอเมืองลพบุรี
29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี จัด Big Cleaning Day ร่วมกันทำความ
สะอาดบริเวณด้านหลังอาคารฝ่ายป้องกันฯ อาคารสถาบัน
เกษตรกร และบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 มี.ค.62รายละเอียด

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ร่วมกิจกรรมดูแลต้นทองอุไร ตามโครงการถนนสวย น้ำใส
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณริมคลองชัยนาท-ป่าสัก
หลักกิโลเมตรที่ 60-6129 มี.ค.62รายละเอียด
นที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจำปี 2562 ออกพิจารณาตัดสินกลุ่มกลุ่มยุวเกษตรกร
ของอำเภอพัฒนานิคมและกลุ่มยุวเกษตรกรของอำเภอท่าหลวง
29 มี.ค.62รายละเอียด
14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
อ้อยระดับท้องถิ่นเขต 16 จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 1/2562
29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เกษตรจังหวัดลพบุรี มอบหมาย
นายชูชีพ อุทะโก หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช มอบแมลงศัตรู
ธรรมชาติ (แมลงหางหนีบและแตนเบียนไข่ไตรโคแกรมมา)
สนับสนุนให้สำนักงานเกษตรอำเภอที่เกี่ยวข้อง ใช้ในการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ในการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพด
ลายจุดโดย ชีววิธี29 มี.ค.62รายละเอียด
วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามความ
ก้าวหน้าการดำเนินงานอาหารอินทรีย์สู่ครัวโรงพยาบาล
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
เข้าร่วม พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบจากโรงพยาบาลทั้ง 13
โรงพยาบาล ในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี29 มี.ค.62รายละเอียด
ที่ 12 มีนาคม 2562 นางอโนทัย นุตะศะริน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ประธานคณะติดตามนิเทศงาน
กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ พร้อมด้วยนางสมพิศ
ขวัญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท ออกติดตามนิเทศงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 มี.ค.62รายละเอียด

วันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน
เกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงานวันสาธิตเทคโนโลยี
การจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาและกิจกรรม
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา
โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปี
256229 มี.ค.62รายละเอียด


วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี มอบให้นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัคร
เกษตรจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
อาสาสมัครเกษตร และพิจารณาแนวทางการคัดเลือกอาสาสมัคร
เกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ของจังหวัดลพบุรี โดยมีผู้แทนจากส่วน
ราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 มี.ค.62รายละเอียด

 
วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดประชุมเชื่อมโยงคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.
ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และเกษตรกรรุ่นใหม่
ระดับจังหวัด ปี 2562 ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ
ภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอ หนองม่วง
29 มี.ค.62
รายละเอียด
 
 ปี2562
เดือนมีนาคม
เดือนกุมภาพันธ
เดือนมกราคม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดชื้อจัดจ้างรายไตรมาส
---------------------------------------------------------------------
ปี2561
เดือนมิถุนายน

ปี 2560
เดือนมีนาคม

เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฏาคม

 

 

ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 

 

 

 
 
   

 

 

 

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th