ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
           เป็นประธานเปิดงานโครงการลพบุรีโมเดล ซึ่งบริษัทสุรินทร์ออมย่าฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตร

           จังหวัดได้จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
           เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
           สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม  ณ โรงงานบริษัทสุรินทร์ออมย่าฯและแปลงสาธิตการปลูกอ้อย
           และมันสำปะหลังโดยวิธีการปรับปรุงดิน  โดยมีเกษตรเข้าร่วมเป็นจำนวน 200 คน
           16 ธ.ค.57 รายละเอียด
          
       

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดการเดินรณรงค์แต่งไทย "ชาวลพบุรีพร้อมใจ
แต่งไทยทั้งเมือง”ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี
2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี23 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกตรวจเยี่ยมและติดตาม
ผลการติดตั้งระบบ SMART OFFICE ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่และสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
23 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
เกษตรกร (3ก) โดยมีนางอมรพรรณ  มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ
ในการอบรมครั้งนี้ได้มีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กลุ่มส่งเสริมอาชีพการ
เกษตรและกลุ่มยุวเกษตรกร เข้าร่วมเป็นจำนวน 60 คน
ณ ศูนย์ประชุมและจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
13 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เข้าขอพรและอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้าย ปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่กับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี,รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
13 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงานกีฬาเสริมสร้างความสามัคคีของข้าราชการและ
ลูกจ้างในหน่วยงาน ตลอดจนจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ 2558 ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โดยการจัดงาน
ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี และนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งกีฬาประเภทต่างๆและ
จับฉลากมอบของขวัญให้แก่ผู้โชคดีในงานอีกด้วย
16 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ รวมทั้งบริษัท
เอกชนและคณะครูจากโรงเรียนกำจรวิทย์  ได้เข้าขอพรและอวยพร
เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
16 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมเดินรณรงค์
เคาะประตูเชิญชวนชาวลพบุรีพร้อมใจแต่งไทยทั้งเมือง
โดยเริ่มแต่งไทยตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2558
13 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
เข้าขอพรและอวยพรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กับผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร13 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธาน  การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนธันวาคม
โดยในการประชุมครั้งนี้ นายอภิสรรค์ สง่าศรี  ปลัดจังหวัดลพบุรี
ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีราย
ได้น้อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
13 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพ
ภาพที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อ
การปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่ 1
เป็นประธานเปิดงาน "มหกรรม เอกลักษณ์ ไทยหัวใจ 4 ภาค
ครั้งที่ 1”โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
13 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2557 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน " มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่ง
เทือกเขาจีนแล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2558
” โดยมีนายสุวิทย
์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น ภายในงานได้มีการจำหน่าย
สินค้าที่ระลึกและสินค้า OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากดอกทาน
ตะวัน การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวการเพาะปลูกทานตะวัน
โดยงานจะมีขึ้นตั้งแต่วันที่27 ธ.ค.57 จนถึงวันที่ 4 ม.ค.58

13 ธ.ค.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำไร่ ระดับประเทศ ปี
58
ได้เดินทางมาพิจารณาตัดสินนายสมทรง ช้างชนะ เกษตรกรดีเด่น
สาขาอาชีพทำไร่ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
และนายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ชัยบาดาล ให้การต้อนรับ
และให้ข้อมูล ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

13 ธ.ค.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  และงานโครงการผู้ว่าฯลพบุรี
ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์และกิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่
เกษตรกรในเขตพื้นที่เป้าหมาย โดยมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมงานและใช้บริการเป็นจำนวน 400 ราย ณ วัดราชบรรทม
ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
26 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
"กระทรวงพาณิชย์เทใจ..คืนสุข..สู่ประชาชน" โดยมี
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้างสรรพ-
สินค้า BIG-C สาขา1 จังหวัดลพบุรี
26 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการแถลงข่าว
จัดงาน "มหัศจรรย์ทุ่งทานตะวันแห่งเทือกเขาจีนแล" โดยมี
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
เข้าร่วม ซึ่งจังหวัดลพบุรี กำหนดจัดงานในวันที่ 27 ธ.ค.57
ไปจนถึง 4 ม.ค.58 ณ บริเวณทุ่งทานตะวันเขาจีนแล ตำบล
นิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 -19 ธันวาคม 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "โครงการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ตามโครงการ
ยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป และการตลาดอาหารปลอดภัย
(GAP ข้าว) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ 2558
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมเป็นจำนวน 100 ราย ณ ศูนย์สัมมนา
มนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และศึกษาดูงานที่
อำเภอเขาค้อและอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
24 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม
สะอาดตา สะอาดใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา ณ บริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
16 ธ.ค.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการและประชาชน
จัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม
ตามลำดับดังนี้

       เวลา 06.30 น พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สวนราชา-
นุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี

       เวลา 08.30 น พิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายราชสดุดี
เฉลิมพระเกียรติ
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลอำเภอเมืองลพบุรี        
       เวลา 17.30 น พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี

16 ธ.ค.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา
ซึ่งนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้
นางปทิตตา  แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
เข้าร่วม ณ บริเวณท่าน้ำวัดพรหมมาสตร์ ตำบลพรหมมาสตร์
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี16 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบ
หมายให้นางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ นำทีมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมพิธี
16 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข"
โดยจัดทำโครงการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระชนมพรรษา
87 พรรษา โดยมีนายสุวิทย์   อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอบ้านหมี่
เข้าร่วม ณ ประตูน้ำวัดท่าช้าง ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี16 ธ.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการเสวนาเพื่อ
พัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ตามโครงการ
ลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพืชปี 2558
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
16 ธ.ค.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
16 ธ.ค.57รายละเอียด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน” (หน่วยบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ปี 2557 ณ โรงเรียน
บ้านเขารวก ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงาน
เกษตรอำเภอลำสนธิ โดยมีเกษตรกรเข้าใช้บริการบูทของ
สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิจำนวน 47 ราย
8 ธ.ค.57รายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา
87 พรรษา โดยถ่ายทำรายการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ออกเคเบิ้ลทีวีวานรแชนแนล
ช่อง 6 และหนังสือพิมพ์วานรนิวส์8 ธ.ค.57รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับจังหวัด ปี 2558 ครั้งที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วม จำนวน 102 คน  ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลพบุรี 21 พ.ย.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2557 สมาคมชาวไร่อ้อยจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม ณ โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที เอ็น
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
21 พ.ย.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวาย
เครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม ถวายราชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดี
และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิด
โครงการพระราชดำริฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์
แก่มวลพสกนิกรให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่าง
สัมฤทธิ์ผล โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 21 พ.ย.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวาย
ผ้าพระกฐินพระราชทาน  โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง
จังหวัดแพร่
และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
นายสุวิทย์  อาจนาวัง นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เยี่ยมชมการแสดงสินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาตะวันออก ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

11 พ.ย.57 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายธนาคม  จงจิระ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ
"ตลาดเกษตรกรจังหวัดลพบุรี Farmer Market”
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วม ซึ่งภายในงาน
ได้จำหน่ายสินค้าและอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน Q
จากเกษตรกรโดยตรง "เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย"
กำหนดจัดจำหน่ายทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา
15.00-19.00น ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรี 3 พ.ย.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอ
ประจำเดือนตุลาคม 2557  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี โดยได้มีพิธีมอบโล่รางวัลชมเชย การประกวด
สำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่นระดับประเทศ ซึ่งได้แก่
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง และได้นำค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ มาเพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง
ได้ยึดถือปฏิบัติ 4 พ.ย.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ร่วมกับสำนักงาน
ชลประทานจังหวัดลพบุรี จัดทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา
ตามโครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ณ บริเวณแม่น้ำ
บางขาม หมู่5 ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
4 พ.ย.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายโอฬาร  พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธี
"จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย" โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอท่าวุ้งให้การต้อนรับ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง
จังหวัดลพบุรี 24 ต.ค.57 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายเป็น
ราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
เนื่องในวันปิยะมหาราช โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณศาลา
กลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
24 ต.ค.57 รายละเอียด
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายโอฬาร  พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นประธานในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรม
ส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 47 ปี และมีพิธีมอบโล่รางวัล
การประกวดบุคคลและหน่วยงานดีเด่น โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
และรับโล่รางวัลชมเชยการประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่น
ระดับประเทศ ได้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร
24 ต.ค.57 รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายนำชัย  พรหมมีชัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นประธานในพิธี
"จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย" โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง ให้การต้อนรับ 
ณ สำนักงานธ.ก.ส จังหวัดลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีคาดว่า
จะมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ 25,338 ครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าว
ประมาณ 6.6 แสนไร่ วงเงินช่วยเหลือประมาณ 380 ล้านบาท
โดยจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาชุดแรกในวันนี้ 684 ราย เป็นเงิน
9.2 ล้านบาท และในวันเดียวกัน นายนำชัย  พรหมมีชัย
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมให้นโยบายแก่เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัด 21 ต.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ณ โสมาภาป่าสักรีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
เมื่อวันที่ 8-9 ต.ค.5714 ต.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล
ในการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น 
การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชมดีเด่นและการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัดประจำปี 2557 โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
ในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
26 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมประธานและกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตราฐานด้าน
ความปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 25 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม  ณ ศาลาประชาคมเทศบาล
เมืองลพบุรี เมื่อวันที่ 24 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
พันเอกอดิศักดิ์   บัวพรหมมาตร์  รองผู้อำนวยการรักษา
ความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานรณรงค์
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน ณ ศูนย์กสิกรรม
ไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งงานดังกล่าว
จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท ภายในงาน
ได้มีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมี
เกษตรกรเข้าร่วมงานเป็นจำนวน 1,000 คน เมื่อวันที่
24 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
นายกิตติชาติ ชาติยานนท์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 ชัยนาท ประธาน
คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับเขต ได้ออกพิจารณาตัดสินฯ ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 16 ก.ย 5730 ก.ย.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด
MRCF ประจำปี
2557 ครั้งที่ 4 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 18 ก.ย.57  และในวันเดียวกันนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2557 ณ ศูนย์สัมมนามนณิพา
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
30 ก.ย.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมแถลงข่าวงาน
"เทสโก้ โลตัส พาชมสวนผักปลอดสาร มาตรฐาน GAP"
โดยให้สัมภาษณ์ออกโทรทัศน์ช่อง 3และช่อง 7 เมื่อวันที่
16 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมนักกีฬาฟุตซอล
จากสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมในงานแข่งขันกีฬาสี
เพื่อเชื่อมความสามัคคี
DOAE GAMEเมื่อวันที่ ณ ณ โรงยิมเนเซี่ยม
โรงเรียนสารวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ เมื่อวันที่
6 ก.ย. 57
30 ก.ย.57 รายละเอียด

คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุ
เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานการสัมมนาการดําเนินงานตาม
นโยบาย MRCF และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Meet the press
& friends ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย.5730 ก.ย.57 รายละเอียด
นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนาการดําเนินงานตามนโยบาย MRCF และจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ Meet the press & friends โดยมีนายสุวิทย์ 
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี   นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
จัดนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง "ลพบุรี แหล่งกำเนิดข้าวหอมมะลิโลก"
โดยมีศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุเข้าร่วม
และนอกจากนั้นได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ จากทานตะวัน ซึ่งเป็น
SMART PRODUCT ของจังหวัดลพบุรี  ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน
รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย.57
9 ก.ย.57 รายละเอียด
ผศ.สุรพงษ์  ปนาทกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมมาภิบาล
จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 ส.ค.5728 ส.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "บ้านการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพของเด็กพิการและ
ปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 2" ร่วมกับพระอุดมประชาทร
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีโยนกล้า
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ณ แปลงปลูกข้าว โรงเรียนปัญญานุกูล ตำบล
ป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายเจริญ  พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูก
ข้าวไรซ์เบอรรี่ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57
28 ส.ค.57 รายละเอียด
 
 


ข้อมูลดอกทานตะวันบาน/แผนที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 2556/57

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 11 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 5 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคเมล็ดด่างในข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคราคเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th