ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอ


MySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
           เป็นประธานเปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรี ประจำปี 2558 และเที่ยวชมทุ่งทาน
           ตะวันทุ่งแรกของจังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
           นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณทุ่งบ้านหนองข่อย หมู่ที่ 7
           ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่กำลังออกดอกบานสระพรั่ง
           เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งกว่า 1,000 ไร่ ตลอด 2 เส้นทางเรียบถนนพหลโยธิน
           ระหว่างอำเภอโคกสำโรง กับ อำเภอหนองม่วง นักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าเที่ยวชม
           ได้หลากหลายพื้นที่ ในจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง เดือนมกราคม 2559
           16 พ.ย.58 รายละเอียด
           
          
       

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 สำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท จัดสัมมนาเตรียมความ
พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาอาชีพเกษตรกร ตามความต้องการของชุมชน
เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางปทิตตา แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานนัก
วิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมจำนวน 88 คน
ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ตำบล
ม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพตามความต้องการของ
ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
16 พ.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม 58
(Big Cleaning Day) ในการรณรงค์ทำความสะอาด
ตามถนนสายหลัก และแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสะอาด
สวยงาม ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองลพบุรี เพื่อเฉลิม
พระเกียรติและน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางศิริรักษ์
ทองมาไทย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมทำความสะอาดบริเวณ
สี่แยกเอราวัณจนถึงโรงเรียนทะเลชุบศร และทำความ
สะอาดบริเวณสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
16 พ.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดปี 2559 (DW) ครั้งที่1และ
มอบนโยบายการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ประจำ
ปี2559 โดยนางปทิตตา แก้วมณี หัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน โดยมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33
ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
16 พ.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดฤดูกาล
ท่องเที่ยวและเที่ยวชมทุ่งทานตะวันทุ่งแรกของจังหวัด
ลพบุรี ประจำปี 2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ บริเวณทุ่งบ้านหนองข่อย หมู่ที่ 7 ตำบล
หนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ที่กำลัง
ออกดอกบานสระพรั่ง เหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งกว่า
1,000 ไร่ ตลอด 2 เส้นทางเรียบถนนพหลโยธิน
ระหว่างอำเภอโคกสำโรง กับ อำเภอหนองม่วง
นักท่องเที่ยวที่สามารถเข้าเที่ยวชมได้หลากหลายพื้นที่
ในจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง เดือนมกราคม 2559
16 พ.ย.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 นายภานุ แย้มศรี  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้
ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี2558 และการประชุมแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งของตำบลหนองแขม โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับ
สำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง จัดนิทรรศการ
และการแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช และแจกเชื้อราบิวเวอร์เรียและสารสกัด
จากสะเดาโดยกลุ่มอารักขาพืช 
ณ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองแขม ตำบลหนองแขม อำเภอ
โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
16 พ.ย.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายโอฬาร  พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการ
ทอดผ้ากฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเกษตร
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม ณ วัดบูรพาพิทยาราม ตำบลเขาวัว 
อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
16 พ.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม
โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2559 โดยมีผู้อำนวยการ โรงเรียน
ในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุมจำนวน 25 โรงเรียน
พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
16 พ.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรและโล่รางวัล การประกวดเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ดีเด่น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด
ปี2558 โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมทานตะวัน
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี16 พ.ย.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีวาง
พวงมาลาถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5
เนื่องในวัน
ปิยะมหาราช โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
16 พ.ย.58 รายละเอียด

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 พลเอกประสาท สุขเกษตร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมด้วยนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมบูทแสดงนิทรรศการ
ของกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์33
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรฯ
ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ในงานวันสถาปนา
กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 48 ปี ณ กรมส่งเสริม
การเกษตร2 พ.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น.
นายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 2 ออกตรวจติดตามและ
ขับเคลื่อนการบูรณาการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมชี้แจงในเรื่องแผนการรับภัยแล้งตาม
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
2 พ.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
แนวปฏิบัติการจัดทำเวทีชุมชนเพื่อการจัดสรร
กิจกรรมตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ปี 2558/59 โดยมีนายกิตติชาติ ชาติยานนท
์ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร สำนักส่งเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัดชัยนาท
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ จังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
2 พ.ย.58 รายละเอียด

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวงร่วม
รับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเสด็จมาเปิดพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปา
และป่าจำปีสิรินธร โดยทรงปลูกต้นจำปีสิรินธร
และทอดพระเนตรนิทรรศการป่าจำปีสิรินธร
ณ พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณซับจำปาและป่าจำปี
สิรินธร ตำบลซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี และในโอกาสนี้นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานจังหวัด
ลพบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

2 พ.ย.58 รายละเอียด

วันที่ 13-21 ตุลาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นางปทิตตา
แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ร่วมประชุมชี้แจงกับชุดปฏิบัติการสร้างการรับรู้
ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59
ในพื้นที่ของอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
2 พ.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 นายสุเทพ  วะศินรัตน์ 
อดีตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมสัมมนาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรม
ส่งเสริมการเกษตรกลุ่มจังหวัดลพบุรี โดยมี
นายอนันต์  แก้วมณี  ประธานสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตรกลุ่มจังหวัดลพบุรี
กล่าวรายงานและชี้แจงข้อมูลนโยบายต่างๆ
ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตรในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
20 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการจังหวัดลพบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับ
สถานการณ์ภัยแล้ง ปี58/59 โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระปรางค์สามยอด
ศาลากลางจังหวัดลพบุรี20 ต.ค.58 รายละเอียด

 

 

วันที่ 6 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น.
นายสุวิทย์ อาจนาวัง  เกษตรจังหวัดลพบุรี
และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ร่วมเป็นสักขีพยานในการเจรจาขายผลผลิต
มันสำปะหลัง ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรใน
รูปแบบแปลงใหญ่ ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต
มันสำปะหลังตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี กับ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด
ตั้งอยู่ที่อำเภอชัยบาดาล(ผลิตแอทานอล E 20 E 85ฯ)
โดยมีผู้จัดการแปลงใหญ่คือนางณภัทร ภูริผล
เกษตรอำเภอหนองม่วง และนายบรรยาย สมเรือง
เกษตรตำบลดงดินแดงในฐานะ ผช.ผู้จัดการแปลง
เป็นแกนนำในการเจรจาครั้งนี้ ด้วยบรรยากาศที่สดใส
เนื่องเป็นโอกาสที่ เกษตรกรสามารถต่อรอง  ราคาขาย
ได้ด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการกลุ่ม/องค์กรเกษตรกร
และในวันเดียวกันเวลา 14.00 น. นายสุวิทย์ อาจนาวัง
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกเยี่ยมเยียนและ
ให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
โคกสำโรง 20 ต.ค.58 รายละเอียด
 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าแสดงความยินดีกับ นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรีและ นายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี 20 ต.ค.58 รายละเอียด

 

วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาครัฐ กลุ่มจังหวัด คณะที่ 1 นำโดย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช  ประธาน
คณะกรรมการฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ
สร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้งจังหวัดลพบุรี จำนวน
2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบ
ชวา 2.โครงการสร้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้าน
เกษตรกร โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี ให้การต้อนรับ
และชี้แจงข้อมูล ณ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่บ้าน
เกษตรกรตำบลท่าศาลา ตำบลท่าศาลา อำเภอ
เมืองลพบุรี6 ต.ค.58 รายละเอียด         
วันที่ 26-28 กันยายน 2558 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน
การสัมมนาและแสดงผลงานความสำเร็จโครงการสร้าง
รายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหา
ภัยแล้ง โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และผลสำเร็จ
ของโครงการฯ  โดยนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอหนองม่วง เข้าร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการ
ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 23 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน
ดีเด่นระดับเขต ได้เดินทางมาตรวจพิจารณาตัดสิน
ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น ตำบล
เชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี โดยนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมาย
ให้ นายรัชพล สว่างทุกข์ นักวิชาการส่งเสริมการ
เกษตรชำนาญการ นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่ ให้การต้อนรับ
และชี้แจงข้อมูล6 ต.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนางรัตนา กิจวรรณ
ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เป็นประธานร่วม
ในพิธี “การประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ ในเขต
พื้นที่จ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาลพบุรี”
โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 23 กันยายน 2558 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติ และนายณัฐภัทร
สุวรรณประทีป รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานร่วมในพิธีมอบบ่อน้ำบาดาลให้กับกลุ่ม
เกษตรกร หมู่ 6 ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้งจังหวัด
ลพบุรี โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้ นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วม6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 22 กันยายน 2558 พล.รอ.ประเสริฐ บุญทรง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ประจำกระทรวงกลาโหม เดินทางมาตรวจติดตาม
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรฯ โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ห้อง
ประชุมพระปรางค์สามยอด ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
และเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ชีวภาพ ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 21 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขต  สาขา
อาชีพทำสวน ได้เดินทางมาตรวจพิจารณาตัดสิน
นายเกษม  ทองสุขมาก หมู่ 6 ตำบลชัยนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยนายสุวิทย์
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้
นายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอชัยบาดาล ให้การต้อนรับ
และร่วมนำเสนอข้อมูล
6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 17 กันยายน 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมจัด
ทำแผนแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตรแก่
เกษตรอำเภอทุกอำเภอ โดยมีนายกิตติชาติ 
ชาติยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1
จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการปฏิบัต
ิ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
6 ต.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 15 กันยายน 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
“โครงการผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์
สร้างความสมานฉันท์ สร้างสรรค์ค่านิยม ปี 2558
ณ วัดข่อยใต้ ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี  โดยมีสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งมีเกษตรกรเข้าใช้บริการบูท
ของสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเป็นจำนวนมาก
6 ต.ค.58 รายละเอียด

 

วันที่ 9 กันยายน 2558 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
“ย่านธุรกิจสร้างสรรค์ สหกรณ์ช่วยคนไทย เทใจ
คืนสุข สู่ชาวลพบุรี ครั้งที่ 2” เพื่อช่วยเพิ่ม
ช่องทางการตลาด สามารถลดภาระค่าใช้จ่าย
ภายในครัวเรือน และสนับสนุนให้ประชาชน
ได้บริโภคสินค้าดี ได้มาตรฐาน โดยมี
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6 ต.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับเขตสาขาทำนา
และสาขาไร่นาสวนผสม ได้เดินทางมาตรวจพิจารณา
ตัดสิน นายเพียรพงษ์ ชื่นเพ็ง เกษตรกรดีเด่นสาขาทำนา
 หมู่ 2 ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี และ
นายวิโรจน์  เกตุหล่ำ เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นา
สวนผสม หมู่ 5 ตำบลชอนสมบรูณ์ อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี โดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ได้มอบหมายให้นายเจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอให้การต้อนรับและร่วม
นำเสนอข้อมูล6 ต.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 คณะกรรมการตัดสิน
การประกวดสำนักงานเกษตรอำเภอดีเด่นระดับประเทศ
ได้เดินทางมาตรวจตัดสินสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหมี่
โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี และ
นายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่ นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่ ให้การต้อนรับและชี้แจงข้อมูล  ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอบ้านหมี่ และออกพิจารณางานในพื้นที่
อำเภอบ้านหมี่6 ต.ค.58 รายละเอียด

 

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 นายธนาคม จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์
และกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเก็บ
สำรองเมล็ดพันธ์ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวขาวคุณภาพดี
และทานตะวัน โดยให้เกษตรกรยืมเมล็ดพันธุ์เพื่อ
นำไปปลูก และส่งคืนเพื่อเก็บรักษาไว้แจกจ่ายให้
เกษตรกรในปีต่อๆไป ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและ
เสริมสร้างให้เกษตรกรเกิดความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป ณ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี และในวันเดียวกันนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ได้ออกเยี่ยมเกษตรกร กลุ่มไร่ทหาร สานประชา
ณ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี7 ก.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 นายธนาคม  จงจิระ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  และงานโครงการ
ผู้ว่าฯลพบุรี ให้ความสุข บำบัดทุกข์ สร้างความสมานฉันท์
สร้างสรรค์ค่านิยม โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกิจกรรม
การให้บริการ มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 500 ราย
ณ วัดยวด ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
7 ก.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายโอฬาร  พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดการสัมมนา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้(RW) ระดับเขต 1 ครั้งที่ 2 ปี2558
และงานเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ
แปลงใหญ่ โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม และในวันเดียวกัน เวลา
18.00 น นายสงกรานต์  ภักดีคง รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิต
แก่ผู้เกษียณอายุราชการ
 ณ โรงแรมเดอะไพน์รีสอร์ท
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
7 ก.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วมงาน "วันรวมพลคนกินนมแม่ ปีที่ 13 "
ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและเครือข่าย
ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนณิพา อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี7 ก.ย.58 รายละเอียด
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีปิดและส่งมอบ
โครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน
เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งมีจำนวน
ทั้งสิ้น 57 ตำบล 122 โครงการ ณ โสมาภาป่าสักรีสอร์ท
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
7 ก.ย.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “Bike for Mom
ปั่นเพื่อแม่”  ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยปั่นเป็น
ระยะทาง 26 กิโลเมตร 26 ส.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดับจังหวัด ปี2558 ครั้งที่ 4 และงาน
"ถักทอสายใย ร้อยดวงใจผูกพัน แสดงความยินดีกับ
ผู้ได้ตำแหน่งใหม่และแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุ
ราชการ" ณ โสมาภาป่าสัก รีสอร์ท อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี26 ส.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวาย
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
83 พรรษา ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี และเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ สวนราชานุสรณ์
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 ส.ค.58 รายละเอียด
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา14.00น นายอภิชาติ
พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์และคณะ ประกอบด้วยนายนำชัย พรหมมีชัย
และนายสุรจิตร อิทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เดินทางมา ตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ
จังหวัดลพบุรี ในเรื่อง ศูนย์ช่วยเกษตรกรประจำตำบล
ท้ายตลาด (ศชก.) การปลูกพืช ใช้น้ำน้อย(ชะอม)
และการเพาะเห็ดในโรงเรือน โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วม
ต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด ตำบล
ท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
26 ส.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00น พลเอกอนุพงษ์
เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทาง
มาตรวจติดตามการปฏิบัติราชการจังหวัดลพบุรี ในเรื่อง
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก้มลิงหนองสมอใส โดยมีนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอท่าวุ้งเข้าร่วม
ต้อนรับ ณ โครงการแก้มลิงหนองสมอใส  ตำบลบางคู้
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
26 ส.ค.58 รายละเอียด

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฏาคม 2558 ดังนี้

       เวลา 07.00 น นางศิริรักษ์  ทองมาไทย
หัวหน้าฝ่ายบริหาร นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ
์ ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

       เวลา 09.00 น.ายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
       เวลา 18.30 น นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร
ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

26 ส.ค.58 รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 นายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 82 พรรษา โดยถ่ายทำ
รายการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายราช
สดุดีเฉลิมพระเกียรติ ออกเคเบิ้ลทีวีวานรแชนแนลช่อง 6
และหนังสือพิมพ์วานรนิวส์26 ส.ค.58 รายละเอียด
วันที่ 21 กรกฏาคม 2558 นายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
พร้อมด้วยสื่อมวลชนจากช่อง5 PPTVและหนังสือพิมพ์
เดลินิวส์ จัดเวทีแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงระดับ1และ
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรตามแผนการจัดสรรน้ำกรณี
เร่งด่วน (ระยะตั้งท้องออกรวงอายุ70-80วัน) ในพื้นที่
15000ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรจำนวน 366 ครัวเรือน
คาดว่าข้าวจะได้เก็บเกี่ยวทั้งหมด ซึ่งมีเกษตรตำบล
เป็นผู้ชี้เป้า โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม และมีเกษตรกร
ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เข้าร่วมการจัดเวที
ในครั้งนี้  ณ สถานีสูบน้ำปากคลองสายห้วยแก้ว
ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
26 ส.ค.58 รายละเอียด
 
 ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th