ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

    

                          นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการ
           คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องใน
           วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร และงานโครงการผู้ว่า
           ลพบุรี พบประชาชน (หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน)โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
           เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และกิจกรรมการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่
           เกษตรกรในเขตพื้นที่เป้าหมาย พร้อมทั้งหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในการให้บริการที่นอกเหนือไป
           จากการให้บริการด้านคลินิกเกษตรของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 หน่วยงาน
           เช่นสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี การค้าภายในจังหวัดลพบุรีและอัยการจังหวัดลพบุรี โดยมีเกษตรกรและ
           และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานและใช้บริการเป็นจำนวนมาก ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบล
           เขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 20 ส.ค.5721 ส.ค.57 รายละเอียด
          
       

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี
เปิดการสัมมนาการดําเนินงานตามนโยบาย MRCF และจัดเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ Meet the press & friends โดยมีนายสุวิทย์ 
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี   นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
จัดนิทรรศการในหัวข้อเรื่อง "ลพบุรี แหล่งกำเนิดข้าวหอมมะลิโลก"
โดยมีศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลคลองเกตุเข้าร่วม
และนอกจากนั้นได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ จากทานตะวัน ซึ่งเป็น
SMART PRODUCT ของจังหวัดลพบุรี  ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน
รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 2-3 ก.ย.57
9 ก.ย.57 รายละเอียด
ผศ.สุรพงษ์  ปนาทกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมมาภิบาล
จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 26 ส.ค.5728 ส.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "บ้านการเรียนรู้มุ่งสู่งานอาชีพของเด็กพิการและ
ปลูกข้าว ปลูกปัญญา ครั้งที่ 2" ร่วมกับพระอุดมประชาทร
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ซึ่งภายในงานได้มีพิธีโยนกล้า
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ณ แปลงปลูกข้าว โรงเรียนปัญญานุกูล ตำบล
ป่าตาล อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายเจริญ  พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วมให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับการปลูก
ข้าวไรซ์เบอรรี่ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.57
28 ส.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมประธานและคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยจากสารเคมี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 26 ส.ค.5728 ส.ค.57 รายละเอียด
นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดลพบุรี
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
21 ส.ค.5728 ส.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎ
ราชกุมาร และงานโครงการผู้ว่าลพบุรี พบประชาชน (หน่วย-
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 20 ส.ค.57
21 ส.ค.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมประชุมโครงการลพบุรี
โมเดล
(Lopburi Agriculture Model) โดยความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเกษตรกร ณ บริษัทสุรินทร์ออมย่าฯ จำกัด
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิวัฒน์ ศัลยกำธร
ประธานมูลนิธิ
กสิกรรมธรรมชาติ มาบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ 19 ส.ค.57

21 ส.ค.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด ออกพื้นที่พบปะกับเกษตรกร
ณ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
19 ส.ค.57 21 ส.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "เกษตรร่วมใจบริการประชาชน เทิดไท้องค์ราชินี"
จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดลพบุรี ได้ให้บริการ ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา
ด้านการเกษตร แก่ผู้มาร่วมงาน และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนและเกษตรกร จัดขึ้น
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม เมื่อวันที่ 15 ส.ค.57
21 ส.ค.57 รายละเอียด

นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมาย
ให้นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นผู้แทน ทำหน้าที่
ประธานคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพื้นที่ใน
จังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณ 2557
(ด้านเศรษฐกิจ)ในพื้นที่
อำเภอชัยบาดาลและอำเภอโคกสำโรง
เมื่อวันที่14 ส.ค.57
21 ส.ค.57 รายละเอียด

 

สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557 ดังนี้

       เวลา 07.00 นาฬิกา นางศิริรักษ์  ทองมาไทย หัวหน้าฝ่าย
บริหารทั่วไป นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
จำนวน
83 รูป ณ สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี
       เวลา 09.00 นาฬิกา นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด เข้าร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ

ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
       เวลา 18.30 นาฬิกา นางปทิตตา แก้วมณี
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ที่สวนราชานุสรณ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

19 ส.ค.57 รายละเอียด

พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๓
เป็นประธานในพิธีโยนกล้าข้าวไรซ์เบอรี่ ณ บริเวณแปลงปลูก
ข้าวไรซ์เบอรรี่มณฑลทหารบกที่ ๑๓ โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม เมื่อวันที่ 7 ส.ค.57 14 ส.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมจัดกิจกรรม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 82 พรรษา
โดยถ่ายทำรายการประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ออกเคเบิ้ลทีวีวานร
แชนแนลช่อง 6 และหนังสือพิมพ์วานรนิวส์ เมื่อวันที่
6 ส.ค.5714 ส.ค.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฏาคม 2557 
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่

 31 ก.ค.574 ส.ค.57 รายละเอียด

นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในโครงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี 2557 โดยมี
นางปทิตตา
แก้วมณี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กล่าวรายงาน
ในการอบรมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์
ในระดับอำเภอและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม เป็นจำนวน 20 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี และในโอกาสนี้
นายสิงหล  เหล็กเข็ม บรรณาธิการจากวานรนิวส์ สื่อครบวงจร
(หนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์เคเบิ้ล) สื่อมวลชนท้องถิ่นประจำ
จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเทคนิค
การเขียนข่าวและช่องทางการประชาสัมพันธ์อีกด้วย เมื่อวันที่

30ก.ค.57 4 ส.ค.57 รายละเอียด

นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีมอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตรการประกวดเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2557 ในวัน
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกรกฎาคม ณ ห้องประชุม
ทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 30 ก.ค.57 โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
4 ส.ค.57 รายละเอียด

 

นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "งานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตข้าว คืนความสุขให้ชาวนา" โดยมีนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงาน
ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี อำเภอท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี  โดยภายในงานได้มีพิธีจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ประสบภัยพิบัติ ปี 2556  กิจกรรมโยนกล้าข้าวในแปลง
สาธิตและมีนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ
มากมาย อาทิเช่น สำนักงานธกส.จังหวัดลพบุรี,ปศุสัตว์
ประมง,ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว,สถานีพัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยมีวงดนตรีจากกองดุริยางค์ทหารอากาศเข้าร่วมคืน
ความสุขให้แก่เกษตรกร สุดท้ายมีการจับฉลาก แจกรางวัล
ต่างๆ เป็นจำนวนมากให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน โดยมี
เกษตรกรมาร่วมงานทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,000 คน    
เมื่อวันที่ 29 ก.ค.574 ส.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี ร่วมประชุม
และร่วมจัดนิทรรศการฯ ในการประชุมมอบนโยบายแก่
นายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันจังหวัดลพบุรี
และการแถลงผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ หอประชุมเทศบาล
เมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
29 ก.ค.57 4 ส.ค.57 รายละเอียด
นางยุพา  อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดสำนักงานเกษตร
อำเภอดีเด่นระดับประเทศ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
ได้เดินทางมาพิจารณาคัดเลือกสำนักงานเกษตรอำเภอ
หนองม่วง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57
31 ก.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมเวทีเสวนา การจัดทำแผน
พัฒนาเกษตรกรรมและโครงการระดับตำบลและระดับ
อำเภอ ในโครงการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
ระดับจังหวัด ซึ่งจัดโดยสภาเกษตรกรจังหวัดลพบุรี 
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าวุ้ง เมื่อวันที่
22 ก.ค.5731 ก.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน” (หน่วยบำบัด
ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน) ปี 2557 ณ วัดถ้ำตะโก
พุทธโสภา ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยมี
นายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัด ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอท่าวุ้ง โดยจัดนิทรรศการและแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับ
เรื่องเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เมื่อวันที่ 17 ก.ค.57
22 ก.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำส่วน
ราชการและสื่อมวลชน เข้าร่วมทำกิจกรรม Morning Brief
เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัด
ลพบุรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ
และสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรีนำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วมและชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
เมื่อวันที่ 16 ก.ค.57 22 ก.ค.57 รายละเอียด
นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน "ของดีอำเภอบ้านหมี่และเครือข่าย
สร้างรอยยิ้มและคืนความสุขให้ชาวลพบุรี" โดยมีนาย
สุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ โรงเรียน
สุเทพวิทยาลัย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่
16 ก.ค.5722 ก.ค.57 รายละเอียด
นายสุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ
คืนความสุขสู่ประชาชน ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอ
เมืองลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม เมื่อวันที่
12 ก.ค.5715 ก.ค.57 รายละเอียด
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญ
พวงมาลาพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประกอบพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ณ วงเวียนเทพสตรี จังหวัดลพบุรี
เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม เมื่อวันที่ 11 ก.ค.57
15 ก.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการ
และประชาชน ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์
จำนวน 56 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน
เสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ณ บริเวณ
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม เมื่อเวลา 07.00 น วันที่ 11 ก.ค. 57
15 ก.ค.57 รายละเอียด
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2557 ได้ออกเดินทางพิจารณา
คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นของจังหวัดลพบุรี
ในระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2557 - 8 กรกฏาคม 2557
โดยมีคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดฯ แยกเป็น 2 ชุด ดังนี้
1. คณะอนุกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและศูนย์ส่งเสริมและผลิต
พันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น นำโดยนายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
2. คณะอนุกรรมการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น นำโดย
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
8 ก.ค.57 รายละเอียด
พล.ต.ชัยกร ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13
เป็นประธานในพิธีเกี่ยวข้าวไรช์เบอรรี่ ณ บริเวณแปลงปลูก
ข้าวไรซ์เบอรรี่มณฑลทหารบกที่ 13  โดยมีนายสุวิทย์ 
อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม สำหรับแปลงข้าวไรซ์เบอรรี่นั้น
ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว เมื่อวันที่
2 ก.ค.578 ก.ค.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2557
และชี้แจงเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.57
8 ก.ค.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน"เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่
23 ประจำปี 2557”โดยมีนายอานนท์ ศรีรัตน์ นายอำเภอ
เมืองลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายสุวิทย์  อาจนาวัง
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าที่ว่าการ
อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.57 โดยงานนั้นได้จัดถึงวันที่
6 ก.ค.57 ภายในงานได้มีการแข่งขันส้มตำกระท้อนลีลา
การประกวดผลผลิตกระท้อน การประกวดกระท้อนลอยแก้ว
และกระท้อนทรงเครื่อง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้เป็นคณะกรรมการตัดสินอีกด้วย
26 มิ.ย.57 รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมเกษตรกรโครงการจัดระบบการตลาดสินค้า
เกษตรและโลจิสติกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57
26 มิ.ย.57รายละเอียด
นายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการอบรมเพื่อพัฒนา Smart Farmer หลักสูตร
การเป็นวิทยากรเกษตรกรในการจัดทำแผนพัฒนาทักษะ
อาชีพตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ Smart Farmer
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 
20 มิ.ย.5725 มิ.ย.57 รายละเอียด
นางอ้อมทิพย์ สุทธิพงศ์เกียรติ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรเขตที่ 1 จ.ชัยนาท และคณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี 2557 ได้เดินทางมา
ตรวจตัดสินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว
บ้านโปร่งเกตุ หมู่ 6 ตำบลซับสมบรูณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัด
ลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีและสำนักงานเกษตร
อำเภอท่าหลวงเข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57
25 มิ.ย.57รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน “โครงการผู้ว่าฯลพบุรี พบประชาชน” ปี 2557
ณ วัดธัญญะนิตยาราม (วัดหลุมข้าว) ตำบลหลุมข้าว อำเภอ
โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี โดยมีนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด ออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
โดยจัดนิทรรศการและแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับเรื่องเพลี้ย
กระโดดสีน้ำตาล เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57
25 มิ.ย.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีปิดการจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าว ปีการผลิต 56/57
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ สำนักงานธกส.จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.5723 มิ.ย.57 รายละเอียด
นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน Morning Brief ครั้งที่ 7  นำโดย พลตำรวจตรีมนตรี
ยิ้มแย้ม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็น
ทางการระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี
โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.57
23 มิ.ย.57 รายละเอียด

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกการประกวดสำนักงานเกษตร
อำเภอดีเด่นจังหวัดลพบุรี นำโดยนายสุวิทย์ อาจนาวัง เกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้ออกตรวจเยี่ยมและพิจารณาตัดสินสำนักงาน
เกษตรอำเภอดีเด่น ดังนี้

       วันที่ 6 มิถุนายน 2557  อำเภอเมืองลพบุรี
       วันที่ 9 มิถุนายน 2557  อำเภอลำสนธิและชัยบาดาล
       วันที่ 10 มิถุนายน 2557  อำเภอท่าหลวงและพัฒนานิคม
       วันที่ 11 มิถุนายน 2557  อำเภอโคกเจริญและสระโบสถ์
       วันที่ 12 มิถุนายน 2557  อำเภอหนองม่วงและโคกสำโรง
       วันที่ 13 มิถุนายน 2557  อำเภอบ้านหมี่และท่าวุ้ง
19 มิ.ย.57 รายละเอียด

นายธนาคม  จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน "คืนความสุขให้ชาวลพบุรี" เพื่อเสริมสร้างทัศนคติ
ที่ดี คืนความสุขให้พี่น้องประชาชนภายในจังหวัดลพบุรี ให้มี
ความรัก ความสามัคคี ไม่คิดแตกแยกกัน ตามแผนเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ตามแนวทางของคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ โดยมีนายสุวิทย์  อาจนาวัง เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 57 16 มิ.ย.57 รายละเอียด
   
 
 


ข้อมูลดอกทานตะวันบาน/แผนที่ท่องเที่ยวทุ่งทานตะวัน 2556/57

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 2 ม.ค. 57
เรื่องเตือนการระบาดโรคไหม้ข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำวันที่ 11 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำวันที่ 5 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคเมล็ดด่างในข้าว

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำวันที่ 1 พ.ย. 56
เรื่องเตือนการระบาดโรคราคเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553
 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th