ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

                                      ทุ่งทานตะวันบานปี 2559/2560
    

                      วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตัดสินการคัดเลือก
           กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2560 ได้เดินทางมา
           พิจารณาตัดสินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองน้ำทิพย์
โดยมีนาย
           สุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
           เกษตรที่1จ.ชัยนาท พร้อมด้วยนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่

           และนางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
           นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
           บ้านหมี่  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
           บ้านหนองน้ำทิพย์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
            15 ก.พ.59รายละเอียด
           
          
       

วันที่ 9 ก.พ.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัด
ลพบุรี ประจำปี 2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

15 ก.พ.59รายละเอียด

วันที่ 8 ก.พ.2560 นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา
การเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอด
ภัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้า
Q ภายใต้โครง
การยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป
และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ
2560 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี นำ
ทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ โรงแรม
ลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

15 ก.พ.59รายละเอียด

วันที่ 7 ก.พ.60 คณะกรรมการตัดสิน
การคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2560 ได้เดินทางมา
พิจารณาตัดสินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหนองน้ำทิพย์ โดยมีนายสุรัตน์
สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จ.ชัยนาท พร้อมด้วยนายเล็ก ศรีเรือง
นายอำเภอบ้านหมี่ และนางอมรพรรณ
มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนอง
น้ำทิพย์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
15 ก.พ.59รายละเอียด
วันที่ 1ก.พ.60 นายสงกรานต์ ภัคดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบ
ข้าวสารอาหารแห้งจากชาวจังหวัดลพบุรี
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ภาคใต้ โดยมีนาง ปทิตตา แก้วมณี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
15 ก.พ.59รายละเอียด
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553

จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะพับ
จัดชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 รายการ
จัดเหมาทำป้ายอาสาสมัครเกษตร
จ้างเหมาไถระเบิดดินดาน 2000 ไร่
จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยแปลงใหญ่
จ้างเหมาจัดงานทานตะวัน ปี2560
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ยอินทรีย์ 300 ตัน
รถบรรทุก
ข้าวงบกลุ่มจังหวัด
ข้าวงบจังหวัด
จ้างเหมาจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขยายเขตไฟฟ้า
จัดชื้อวัสดุเกษตร 17 รายการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2 รายการ
ปุ๋ยเคมี 2 รายการ
จัดชื้อวัสดุการเกษตร 22 รายการ
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 10 ชุด
ระบบน้ำหยด
วัสดุปรับปรุงดิน(เพอร์ไลท์)
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 20 ชุด
ไผ่ตรง

 

 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th