ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

               เชิญชวนปลูกดาวเรืองและทานตะวันสีเหลืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560
            โดยเริ่มปลูกในช่วงวันที่ 12 – 31 สิงหาคม 2560             

    

                      เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางปทิตตา แก้วมณี
           เกษตรจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
           field day และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ใหม่ปี 2560
            โดยมีนายชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวรายงาน
           ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
           เมืองลพบุรี ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร
            29 พ.ค.60รายละเอียด
           
          
       

   
   
  วันที่ 13 ต.ค.60 นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี
บำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลครบรอบ
๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร โดยมีนายไพโรจน์  คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ วัดเสาธงทอง (พระอารามหลวง)
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 

วันที่ 12 ต.ค.60 นายไชยรัตน์ นวีภาพ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
(ประธาน
SC) เป็นประธานในการ
ประชุมการติดตามความก้าวหน้า
โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) และโครงการ
เชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP
ครบวงจร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีนาง
อมรพรรณ  มุนนี รักษาราชการแทน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายเจริญ
พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี

 

วันที่ 11 ต.ค.60 นายวีระชัย นาคมาศ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็น
ประธานเปิดงานแถลงข่าวผลสำเร็จของ
การดำเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดยมีนางอมรพรรณ  มุนนี รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุก
อำเภอ นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
และประธานชุมชนเข้าร่วม โดยนำ
ผลงานของโครงการ9101 มา
จัดแสดง ณ ศาลาประชาคมอำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 4 ต.ค. 60 นางอมรพรรณ  มุนนี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
และแสดงความยินดีกับนายสุปกิต
โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
และนายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาส
ดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรอง
ป่าสักชลสิทธิ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
ลพบุรี

 

วันที่ 28 ก.ย. 60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
กันยายนโดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรจังหวัด และนัก
วิชาการส่งเสริมการเกษตรที่บรรจุใหม่
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 28 ก.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งาน
“เข้าวัง ฟังธรรม ทุกวันพฤหัสบดี"
ร่วมกับกองพลทหารปืนใหญ่จังหวัด
ลพบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริย์ เนื่องในเทศกาลเข้า
พรรษา ณ พระที่นั่งสุธาสวรรย์
พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

 

วันที่ 28 ก.ย. 60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้า
กลุ่มหัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน
ราชการและลูกจ้าง พร้อมใจกันร่วม
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย
 “เนื่องในวัน
พระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ
100 ปี ธงชาติไทย” ณ บริเวณหน้า
เสาธง สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

  วันที่ 29 ส.ค.60 นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิต
พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และพืชสมุนไพร
ประธานคณะทำงานคัดเลือกนักส่งเสริมการ
เกษตรประจำอำเภอดีเด่น ประจำปี 2560
พร้อมคณะ เดินทางมาพิจารณาคัดเลือก
นักส่งเสริมการเกษตรประจำอำเภอดีเด่น
(เกษตรอำเภอดีเด่น)ได้แก่ นายประทีป
อยู่สุข เกษตรอำเภอบ้านหมี่ โดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
และนายเล็ก ศรีเรือง นายอำเภอบ้านหมี่
กล่าวต้อนรับ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่ และออกพิจารณาผลงานในพื้นที่
อำเภอบ้านหมี่อีกด้วย
 

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น
นายไพโรจน์  คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรและคณะกรรมการเครือข่าย
แปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 5/2560
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองม่วง อำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี

  วันที่ 28 ส.ค.60 เวลา13.00 น นางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี ออกติดตาม
การดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้า
พ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการ
เกษตรอย่างยั่งยืนของอำเภอหนองม่วง
ได้แก่โครงการปลูกผักปลอดสารพิษชุมชน
บ่อทองพัฒนา หมู่ 8 และโครงการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชุมชนบ่อทองพัฒนา หมู่ 5 ตำบล
บ่อทองอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุ
รี โดยมีนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอ
หนองม่วง นำทีมงานสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วงให้การต้อนรับและชี้แจง
ข้อมูล
  วันที่ 28 ส.ค. 60 เวลา 09.00 น
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน โครงการจัดงานสร้าง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร “2560 ปีแห่งการ
ปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก”กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน “ทีมเหย้า
-ทีมเยือน”นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วงร่วม
ต้อนรับทีมศึกษาดูงานจากจังหวัดปทุมธานี
นำโดยนายสมเดช คงกะพันธุ์เกษตรจังหวัด
ปทุมธานี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหนองม่วง จังหวัด
ลพบุรี
 

วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา13.00 น
นางปทิตตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี
 

 

วันที่ 25ส.ค.60 เวลา16.00 น
นางปทิตตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดงาน
“เทศกาลผลไม้รสดี
จากน่านบุรีสู่ลพบุรีนคร”โดยนำลำไยและ
เงาะผลไม้ของดีจากจังหวัดน่านมาจัด
จำหน่าย ณบริษัทบี.ฟู้ดส์โปรดักส์อินเตอร์
เนชั่นแนลจำกัดตำบลช่องสาริกา อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

วันที่ 25 ส.ค. 60 เวลา 09.30 น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานเปิดกิจกรรม
Kick Off
การปลูกดาวเรืองเพื่องานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางแสนพลอย  พรหมหนองแสน
เกษตรอำเภอชัยบาดาล นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ชัยบาดาลเข้าร่วมณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดลพบุรี ตำบล
ชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

 

เมื่อวันที่ 17ส.ค.60นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
ศูนย์สินค้าเกษตรชุมชน
Farm Outlet จังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วมณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่สานฝันธาร
น้ำใส อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 17ส.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี ปี2560 โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอท่าวุ้ง จัดนิทรรศการและการแจกเอกสาร
วิชาการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ
จัดงานตลาดนัดชุมชน 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
โดยนำผลงานจากโครงการ 9101 มาจัดแสดง
และจำหน่าย โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการจำนวน
60 ราย ณ วัดหนองหลวง ตำบลบางลี่ อำเภอ
ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 16ส.ค.60พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
“เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี”
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานจังหวัดเข้าร่วมพร้อมด้วย
ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และประธานแปลงใหญ่
ต้นแบบจังหวัดลพบุรี เข้ารับใบประกาศและ
โล่รางวัลกับพลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานครฯ

15 ส.ค.60รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 9ส.ค.60นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี ได้มอบหมายให้นาย
ไพโรจน์  คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ เข้าร่วมจัดรายการ
“ผู้ว่า
ลพบุรี พบประชาชน” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่
(วศป.AM 612 และ วศป. AM 711.)
เวลา 12.05-12.30 น ในเรื่องการดำเนิน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้
ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน”
15 ส.ค.60รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 60นายยอดธงไชย รอดแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาท ประธานคณะกรรมการ      
พิจารณาตัดสินการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนและศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น
ระดับเขต พร้อมคณะ เดินทางมาพิจารณา
ตัดสินศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนอง
ทรายขาว อำเภอบ้านหมี่และศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์โดยมีนายสมชาติ ชุ่มฤทธิ์ หัวหน้า
กลุ่มอารักขาพืช นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่และเกษตรอำเภอสระโบสถ์
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล
15 ส.ค.60รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 7ส.ค.60เวลา 19.00 น นางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 /2560 ร่วมกับคณะ
กรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด
โดยมีเกษตรอำเภอและประธานศพก.และ
ประธานแปลงใหญ่เข้าร่วม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 7ส.ค.60 นายผล ดำธรรม รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม
“ปลูกข้าวปลูกปัญญา ครั้งที่ 5” และเปิดบ้าน
การเรียนรู้ร่วมสมทบทุนโครงการแบ่งปันเพื่อ
น้องผู้พิการ โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ โรงเรียนปัญญานุกูล
จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 6 ส.ค.60 นายสำราญ  สาราบรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธาน
เปิดกิจกรรมการสื่อสารภายในองค์กร สร้าง
ความเข้าใจไปสู่การปฏิบัติ ในระดับสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัด
ชัยนาท โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรีนำหัวหน้ากลุ่มและ
เกษตรอำเภอทุกอำเภอพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมณ โรงแรม
โกลเด้นดราก้อนรีสอร์ทสิงห์บุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 2-3สิงหาคม2560
นายเจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต นำทีมคณะอนุกรรมการ
ตัดสินการประกวดเกษตรกรดีเด่นระดับ
จังหวัด ออกพิจารณาเกษตรกรดีเด่น
สาขาไร่นาสวนผสมและสาขาทำไร่ ดังนี้

15 ส.ค.60รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 1 ส.ค.60 เวลา13.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางอมรพรรณมุนนี  หัวหน้า
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เดินทาง
มามอบสิ่งของยังชีพและให้กำลังใจแก่
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
ที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอลำสนธิ
15 ส.ค.60
รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 1ส.ค.60เวลา09.30น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรีเป็นประธานในพิธีรับหญ้า
พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
และปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าพระ
ราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่
อำเภอลำสนธิ โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอลำสนธิ
เข้าร่วม ณ จุดตรวจด่านกักกันสัตว์
ลพบุรี15 ส.ค.60
รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 31ก.ค.60นางปทิตตา
แก้วมณ ีเกษตรจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้
ถวายราชสักการะและลงนามถวาย
พระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนม
พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพย
วรางกูร  โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 31ก.ค.60 เวลา 13.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณีเกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุม
เกษตรอำเภอประจำเดือนกรกฎาคม
โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
และร่วมรับฟังการประชุม ผู้บริหาร
กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๗
/๒๕๖๐ผ่านระบบ(Video
Conference)ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60
รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 27ก.ค.60 เวลา 10.00 น
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็น
ผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายภานุ
แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ให้การต้อนรับ โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอร่วมจัดนิทรรศการแสดง
ผลงานโครงการ 9101 ณ ศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.)อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 27ก.ค.60 เวลา 09.00 น
นายสมชาย ชาญณรงค์กุลอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรกรและคณะ เป็น
ประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูรโดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี กล่าวรายงานพร้อม
ด้วยนายผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีให้การต้อนรับ   
ณ เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.60 เวลา 14.30 น
นายภานุ แย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมการ
จัดงานเปิดตัว
(Kick Off) โครงการ9101
และงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรโดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอ
หนองม่วงนำทีมงานสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วง เข้าร่วมชี้แจงและ
ให้ข้อมูล ณ ศพก.อำเภอหนองม่วง
ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

 

วันที่ 20ก.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง
สุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ลพบุรี ปี2560 และการประชุมแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาขน
ตำบลดงดินแดง โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดออกหน่วย
บริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วงโดยมีนางณภัทร ภูริผล
เกษตรอำเภอหนองม่วง นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมจัด
นิทรรศการและการแจกเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและ
รับขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยมีเกษตรกร
มาใช้บริการจำนวน 80 ราย
ณ วัดดงดินแดง ตำบลดงดินแดง อำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 19ก.ค.60 เวลา 15.30 น.
นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ผดุงศักดิ์  หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ประชุมหารือข้อราชการเรื่อง
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
พัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำหัวหน้ากลุ่ม
/ฝ่าย พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ
เมืองลพบุรีและเกษตรอำเภอ
ท่าวุ้งเข้าร่วม ณ ห้องประชุมกลุ่ม
งานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.60 นางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ติดตามงานโครงการ 9101
ของอำเภอพัฒนานิคม และแนะนำ
การดำเนินงาน การเบิกจ่ายเงิน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอพัฒนานิคม

15 ส.ค.60รายละเอียด

  เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 60 พลเอกอกนิษฐ์
หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจาก
25 ลุ่มน้ำและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อรับฟังข้อเท็จจริง สภาพปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำณ ห้องประชุม
ทานตะวัน ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประชุม โดยใน
ภาคบ่ายได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานใน
พื้นที่อำเภอพัฒนานิคม โดยมีนาย
มาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอ
พัฒนานิคม นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอพัฒนานิคมให้การ
ต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล ณ ที่ทำการ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลช่องสาลิกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด
 

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 เวลา 09.30 น
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่1 จังหวัดชัยนาทเป็นประธาน
การประชุมสัมมนาเกษตรจังหวัดและ
หัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่
4 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด 

  เมื่อวันที่ 17 ก.ค.60 เวลา 14.30 น
นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่1 จังหวัดชัยนาท พร้อมคณะประชุม
ติดตามการดำเนินงานโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงาน WAR ROOM เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชม
ห้องนิทรรศการและลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
15 ส.ค.60รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 13 ก.ค.60 เวลา 15.00 น
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนาย
สำราญ  สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมการเตรียมการเพื่อดำเนิน
การขับเคลื่อน (Kickoff) โครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
พระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดลพบุรี
เป็นจังหวัดแรก โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี และ
เกษตรอำเภอหนองม่วง เข้าร่วม
ชี้แจงและให้ข้อมูล ณ ศพก.อำเภอ
หนองม่วง ตำบลดงดินแดง อำเภอ
หนองม่วง จังหวัดลพบุรี ซึ่งการ
เตรียมการในครั้งนี้ได้มีนายสุรัตน์
สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนัก
งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1
จังหวัดชัยนาทนำทีมงานเข้าร่วมด้วย
15 ส.ค.60รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 12 ก.ค.60 นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงโครงการ 9101ระหว่าง
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี กับ
คณะกรรมการฯ ระดับชุมชนโดยนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นางอมรพรรณ มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
กล่าวรายงานและนำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วม ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมือง
ลพบุรี โดยจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการ
โครงการในพื้นที่  11 อำเภอ 155 ชุมชน
มีโครงการที่ชุมชนเสนอเพื่อรับการ
สนับสนุนงบประมาณ 489 โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น 306,840,600 บาท
15 ส.ค.60รายละเอียด
  เมื่อวันที่ 11ก.ค.60 เวลา 15.00 น.
พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลา
หลวงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องใน
วันที่ระลึกคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมี
นางปทิตตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วม ณ วงเวียนเทพสตรี
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด
 

วันที่ 10 ก.ค.60นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ที่ปรึกษา
WARROOMตรวจสอบและ
แก้ไขรายละเอียดโครงการ9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ร่วมตรวจสอบและเตรียมเอกสาร
เพื่อนำส่งให้สำนักงานประมาณ
ตรวจสอบต่อไป ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

 

วันที่ 9 ก.ค.60 เวลา 14.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุม

WAR ROOM เตรียมความพร้อม
ตรวจสอบรายละเอียดโครงการ9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
และจัดเตรียมบันทึกข้อตกลง MOU
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

15 ส.ค.60รายละเอียด

  วันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 19.00 น
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี นำพุทธศาสนิกชนชาวลพบุรี
ร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา ประจำปี 2560 โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด
 

วันที่ 8 ก.ค.60 เวลา 09.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี จัดตั้งห้อง

WAR ROOM เตรียมความ
พร้อมตรวจสอบรายละเอียด
โครงการและบันทึกข้อตกลง
MOU ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
15 ส.ค.60รายละเอียด

วันที่ 7 ก.ค.60 เวลา 09.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เข้าร่วมประชุมการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเบิกจ่ายงบ
ประมาณ ตามโครงการ ๙๑๐๑ 
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ถ่ายทอดสดผ่านระบบ
Video
conference ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 6 ก.ค.60 เวลา 14.30 น.
นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน
ในพิธีมอบสินเชื่อ
“โครงการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์(แปลงประชารัฐ)”จำนวน
3 ล้านบาท ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
โดยมีหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม จากสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี และนาย
มาโนช กะระโสภณ เกษตรอำเภอ
พัฒนานิคม เข้าร่วมให้การต้อนรับ
ณ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่6ก.ค.60 นายสำราญ สาราบรรณ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะ ออกติดตามเยี่ยมเยียน
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัด พร้อมด้วย
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรจังหวัดให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
และได้เดินทางติดตามเยี่ยมเยียน
โครงการ 9101 ของสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีและ
สำนักงานเกษตรอำเภอ
พัฒนานิคมอีกด้วย

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 5 ก.ค. 60 เวลา 14.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน
์คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม
Web Conference “การเตรียม
ความพร้อมการดำเนินงาน
“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน” ซึ่งถ่ายทอด
สดจากห้องประชุมศูนย์ข้อมูลเกษตร
(ห้อง War Room) ชั้น 3 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยมีหัวหน้า
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
(คณะกรรมการ SC) และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 10.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิต ร่วมประชุมคณะกรรมการ
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่
จังหวัดลพบุรีและการชี้แจงโครงการ
9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่ม
พระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตร
อย่างยั่งยืน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัดเกษตรอำเภอ ประธาน
แปลงใหญ่  ผู้จัดการ ธกส. ทุกสาขา
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทาน
ตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 5 ก.ค.60 เวลา 13.30 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรีพร้อมด้วยนายเจริญ พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตและนายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ ร่วมพิธีส่งมอบชุดระบบ
น้ำสปริงเกอร์และเมล็ดพันธุ์ผัก
จำนวน 30 ชุด โดยมีเจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรจากอำเภอเมืองลพบุรี
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60 เวลา 09.30 น.
นายสมยศ  มะลิลา นายอำเภอ
หนองม่วง พร้อมด้วยนายเจริญ
พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต ร่วมพิธีส่งมอบ
ชุดระบบน้ำสปริงเกอร์และเมล็ด
พันธุ์ผัก จำนวน 70 ชุด โดยมีนาง
ณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอ
หนองม่วง นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรอำเภอเข้าร่วม ณ สำนักงาน
เกษตรอำเภอหนองม่วง
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 60 เวลา 09.30น.
นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
สัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดโดยสำนัก
งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ศูนย์การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่
มอญพันธุ์ ตำบลหนองผักแว่น
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 4 ก.ค.60 เวลา 13.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนางอมรพรรณ
มุนนี  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร ประชุมชี้แจง
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการ
พัฒนาการเกษตร อย่างยั่งยืน
ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรและ
เกษตรกรผู้นำชุมชน 12 ชุมชน
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอพัฒนานิคม อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 4 ก.ค. 60 เวลา 10.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุมชี้แจง
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตร อย่างยั่งยืน ให้แก่เจ้า
หน้าที่และผู้แทนศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และเกษตรกรผู้ประสานงานชุมชน
7 ชุมชนของอำเภอท่าหลวง
ณ ห้องประชุมอำเภอท่าหลวง
จังหวัดลพบุรี 

7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.60 เวลา 14.00 น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ 9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ให้แก่หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่ายและ
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 60 เวลา 09.00น.
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
Single
Commard  ได้ชี้แจงโครงการ9101
ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี
เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้แทนศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและเกษตรกรผู้ประสานงาน
ชุมชน จำนวน 29 ชุมชน ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี 
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1ก.ค.60 เวลา 08.30 น.
พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นประธานเปิดการสัมมนาเขิง
ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการ
ดำเนินโครงการ 9101ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนา
การเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยเกษตรอำเภอทุกอำเภอและ
ประธาน ศพก. เข้าร่วม ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 30 มิ.ย.60 เวลา 15.30 น
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์
คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศและนางณภัทร  ภูริผล
เกษตรอำเภอหนองม่วง เข้ารับฟัง
Video conferenceการประชุม
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ครั้งที่ ๖ /๒๕๖๐ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 30 มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
มิถุนายน โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 29 มิ.ย. 60 เวลา 13.30 น
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานการประชุมสำนัก
งานเกษตรจังหวัด ประจำเดือน
มิถุนายน โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 29 มิ.ย. 60 เวลา 09.30 น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดลพบุรี
ครั้งที่6/2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมทานตะวัน ศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 26 มิ.ย.60 เวลา 09.00 น.
นายโอภาส ทองยงค์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตตรวจ
ราชการที่ 2 ได้เดินทางมาประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบ 2560
รอบที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุม
ทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
และในช่วงเวลา 13.30 น. ได้ลงพื้นที่
ติดตามงานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม
่ (ต้นแบบ) ของนายสมพร ดาวลอย
เกษตรกรตำบล  สี่คลอง อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี และเยี่ยมเยียน
ศพก.อำเภอเมืองลพบุรีโดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรีให้การต้อนรับและ
ให้ข้อมูล 7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 25มิ.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงาน ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหา
ยาเสพติด “ปั่น ปล่อย ปลูก ปลอด
อบายมุข ตะแบกบาน ตระการตา”
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายวิชัย
  สิงห์ทอง เกษตรอำเภอโคกเจริญ
เข้าร่วม ณ อำเภอโคกเจริญ จังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 20 มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่าย
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ระดับจังหวัด
โดยมีคณะกรรมการศูนย์จัดการดินปุ๋ย
ชุมชนจากทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับ
ผิดชอบงาน ศดปช.เข้าร่วม โดยได้เชิญ
วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
ลพบุรี มาให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 19มิ.ย.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“หลักเกณฑ์การขอสินเชื่อกองทุน
พัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
ภายใต้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตาม
แนวประชารัฐ 20,000 ล้านบาท”
โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท

อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 17มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ไพโรจน์ คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธ
ศาสตร์และสารสนเทศ นางศิริรักษ์
ทองมาไทย หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ซ่อมแซมถนนทางเข้าและภายใน
สำนักงานและบ้านพัก โดยมีนาย
ชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
เข้าร่วม7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 16มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 3 ถ่ายทำรายการ”เปรี้ยวปาก
เช็คอิน” ณ ริมทานถนนสายขนุน สวน
กำนันตุ๋ม ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง
ลพบุรี จะออกอากาศในวันที่ 17ก.ค.60
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 16 มิ.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
การจัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับจังหวัด (PW) ปี2560 ครั้งที่ 3
โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอเข้าร่วม ณ ศูนย์สัมมนา
มนณิพาอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.60 นายอนันต์  ลิลา
ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร พร้อม
ด้วยนางยุพา อินทราเวช ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และนาย
สุรัตน์  สงวนทรัพย์ ผอ.สสก1 จ.ชัยนาท
นำทีมคณะติดตามนิเทศติดตามนิเทศงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี โครงการ
ส่งเสริมการเกษตรปี 2560 ครั้งที่ 1
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี และออกพื้นที่ติดตามงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 13 มิ.ย.60 นายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เป็นประธานการประชุมหารือข้อมูลผล
การสำรวจข้าวนาปี ปีเพาะปลูก59/60
ปาล์มน้ำมัน และยางพาราปี 2559
กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ถ่ายทำ
รายการ "make money ทำได้ ใช้เป็น"
ตอนการแปรรูปกระท้อน (การทำลูกอม
กระท้อนคลุกบ๊วย) ณ สวนกระท้อนของ
นายฉลวย บุญจันทร์ เกษตรกรตำบล
ตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 14 มิ.ย.60
7 ก.ค.60รายละเอียด
วันที่ 13 มิ.ย. 60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
จัดเวทีเสวนาพัฒนาเครือข่ายศูนย์จัดการ
ศัตรูพืชชุมชน จังหวัดลพบุรี กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.)โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ปี 2560 โดยมีประธานศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
อารักขาพืชทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 8-9มิ.ย.60นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยส
ำนักงานเกษตรอำเภอ และเกษตรจาก
อำเภอเมืองลพบุรีอำเภอพัฒนานิคม
และอำเภอท่าหลวง รวม 150 ราย
เข้าศึกษาดูงานโครงการกลุ่มภาคกลาง
ตอนบน2 กิจกรรมพืชผักปลอดภัยดังนี้

จุดที่1 สมเกียรติ ผักอร่อย อำเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี 

จุดที่2 ไร่นายทองก้อน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 

จุดที่3 ฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอ
วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 9มิ.ย.60 เวลา 18.00 น.
นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรีเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อ
อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล
และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช และเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
เข้าร่วม ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร
ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง
สุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรี
ปี2560 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอโคกสำโรง
จัดนิทรรศการและการแจกเอกสาร
วิชาการเกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
และแจกพันธุ์ข้าวพระราชทานเนื่องใน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรก
นาขวัญ และนำผลผลิตการเกษตรจาก
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรมาจัดแสดง โดยมีเกษตรกร
มาใช้บริการจำนวน 40 ราย ณ วัดวังไผ่
ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัด
ลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 6-7มิ.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงาน
เกษตรอำเภอชัยบาดาลและสำนักงาน
เกษตรอำเภอหนองม่วง นำเกษตรกรจาก
อำเภอชัยบาดาลและอำเภอหนองม่วง
รวม 150 รายเข้าศึกษาดูงานโครงการ
ภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศปี2560
กลุ่มภาคกลางตอนบน2 กิจกรรมพืชผัก
ปลอดภัยดังนี้

จุดที่1 สมเกียรติ ผักอร่อย อำเภอเมือง
จังหวัดสระบุรี 

จุดที่2 ไร่นายทองก้อน อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา 

จุดที่3 ฟ้าประทานฟาร์ม อำเภอ
วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิด การฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพ โดยเป็น
ครัวสุขภาพเพื่อมหานคร จัดโดย
สำนักงานปศุสัตว์ลพบุรี โดยมีนาง
ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
เข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

7 ก.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานเทศกาลกระท้อนหวาน และ
ของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี
2560และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร
การประกวดผลผลิตกระท้อน  โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยนายชูชีพ  อุทะโก
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วม
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 2 มิ.ย.60 สำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเป็นคณะกรรมการประกวด
ผลผลิตกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้าย อีล่า
และทับทิม ในงานเทศกาลกระท้อน
หวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26
ประจำปี 2560 โดยมีผลดังนี้

พันธุ์ปุยฝ้ายชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นางสมนึก นิ่มตลุง

พันธุ์อีล่าชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นางจิตตรา เพ็งปรีชา

พันธุ์ทับทิมชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
นายประสิทธิ์ โพธิ์ม่วง

7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 1 มิ.ย60 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทร่วมกับ
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน
“ชมสวน ชิมผลไม้ ไหว้พระ” โดยมี
นางปทิตตาแก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริเวณอำเภอ
หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 30 พ.ค.60 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าอาหาร
ปลอดภัยเพื่อสุขภาพ
“ครัวสุขภาพเพื่อ
มหานคร ครั้งที่ 1”พร้อมด้วยนายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายไพโรจน์
คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศเข้าร่วม ณ บริเวณหน้าศูนย์
การค้าโรบินสันสาขาลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 31พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรเกษตรอำเภอประจำเดือน
พฤษภาคม โดยมีเกษตรอำเภอทุก
อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 30 พ.ค.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อัญเชิญ
สังฆทาน พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรถวายแด่
พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จังหวัด
ลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรีและเกษตร
อำเภอหนองม่วงเข้าร่วม  
7 ก.ค.60รายละเอียด

วันที่ 26 พ.ค.60 สำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีได้ออกนิเทศงานสำนัก
งานเกษตรอำเภอตามระบบส่งเสริม
การเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม
โดยแบ่งเป็นทีม 4 ทีม ดังนี้

ทีมที่ 1 นำโดยนางอมรพรรณ  มุนนี
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร
ไปที่อ.ลำสนธิ-อ.ชัยบาดาล
ทีมที่ 2 นำโดยนายเจริญ  พิมพ์ขาล
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ไปที่อ.เมืองลพบุรีอ.บ้านหมี่และอ.ท่าวุ้ง
ทีมที่ 3 นำโดยนายไพโรจน์  คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ไปที่อ.สระโบสถ์อ.โคกเจริญอ.หนองม่วง
ทีมที่ 4 นำโดยนายสมชาติ  ชุ่มฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
ไปที่ อำเภอ
พัฒนานิคมอ.ท่าหลวงและอ.โคกสำโรง

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 26พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากจังหวัดพิษณุโลก
นำโดยนางอรุณี  ดอนจักร หัวหน้า
กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตร
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกร
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีการผลิตผักเพื่อการค้า
และระบบการตลาด จำนวน 100
ราย  ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษ
ละโว้ธานี อำเภอ ท่าวุ้ง จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 25พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
เจริญ  พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตและนายไพโรจน์
คำหวาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศ นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัด ร่วมจัดดอกดาวเรืองตกแต่ง
สถานที่ ณ บริเวณหน้าศาลากลาง
จังหวัดลพบุรี ซึ่งดอกดาวเรืองหรือ
ดอกไม้สีเหลืองนั้นเป็นสีประจำวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
แสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ โดยประชา
สัมพันธ์ให้ปลูกดาวเรืองให้บานใน
ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่
25-29 ต.ค.60
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 24พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
ใหม่ปี 2560 โดยมีนายชูชีพ  อุทะโก
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี กล่าวรายงาน
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอมืองลพบุรี จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค. 60 เวลา 18.00น.
นางปติตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์  คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเสาธงทอง
พระอารามหลวง อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค.60 เวลา 09.30 น
นายบุญเติม เรณุมาศ ปลัดจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
สรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดลพบุรี โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 23 พ.ค.60 นายผล ดำธรรม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน
เปิดงานแถลงข่าว "เทศกาลกระท้อนหวาน
และของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี
2560
” โดยมี นางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายชูชีพ อุทะโก
เกษตรอำเภอเมืองลพบุรีนำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอเมืองลพบุรีเข้าร่วมงาน ซึ่งจะมีการ
จัดงานในระหว่างวันที่ 1-13 มิ.ย.60
ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 22 พ.ค.60 นายไพโรจน์ คำหวาน
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สักการะศาลพระพรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และ
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีร่วมแสดงความยินดีและให้การ
ต้อนรับคณะทีมงานจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 18 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงาน
วันสาธิตการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทดแทนการปลูกข้าวรอบ 2 โดยมีนาย
เจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต กล่าวรายงาน และ
นายชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีให้การ
ต้อนรับ โดยมีเกษตรกรจากอำเภอท่าวุ้ง
และอำเภอเมืองลพบุรี เข้าร่วมงาน
จำนวน 150 ราย  ณ แปลงสาธิตของ
นายวินัย ดิษฐ์นิ่ม ตำบลกกโก อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 17พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี field day
และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาล
โดยมีนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอ
สระโบสถ์ กล่าวต้อนรับ และนายนุกูล
โล่สุวรรณ เกษตรอำเภอสระโบสถ์
กล่าวรายงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอ
สระโบสถ์ ตำบลทุ่งท่าช้าง อำเภอ
สระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 10 พ.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย
และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา
ประจำปี 2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ วัดเสาธงทอง(พระอารามหลวง)
ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 9 พ.ค. 60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธี
เปิดงานประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตไตรย์
(วัดไลย์) ประจำปี 2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณีเกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วม
ณ บริเวณวิหารวัดไลย์ ตำบลเขาสมอคอน
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 4 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
ชูชีพ อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง
ลพบุรี และนายธานี ทรัพย์มูล ประธาน
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองลพบุร
ีร่วมบันทึกเทปกับสื่อมวลชนจากช่อง
วานรชาแนล ช่อง 6 เคเบิ้ลทีวีลพบุรี
ณ แปลงเมล่อนของนายทองหล่อ
เขียวมาก เกษตรกร หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ตรุ
อำเภอเมืองลพบุรี และแปลงเรียนรู้ของ
ศพก.อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 2 พ.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานใน
พิธีมอบรางวัลการประกวดผลผลิตทาง
การเกษตร
(กล้วย) ในงานสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์ และอาหารปลอดภัยจังหวัด
ลพบุรี ณ บริเวณสวนสัตว์ลพบุรี
(ด้านหลัง)
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 3 พ.ค.60 คณะกรรมการประกวด
วิสาหกิจชุมชนระดับเขต ปี 2560 เดินทาง
มาพิจารณาตัดสินวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าว
ชุมชนม่วงค่อมโดยมีนายศรีชัย ตันฑะโสภณ
นายอำเภอชัยบาดาล กล่าวต้อนรับพร้อม
ด้วยนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาว
แสนพลอย พรมหนองแสน เกษตรอำเภอ
ชัยบาดาล นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน
ม่วงค่อม ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
วันที่ 2 พ.ค.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินทางมา
ตรวจเยี่ยมติดตามงานตามนโยบาย พร้อม
มอบแนวทางในการดำเนินงานส่งเสริมการ
เกษตร โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรีและเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วมและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 2 พ.ค.60 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสําราญ
สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
พร้อมคณะนำสื่อมวลชนทั้งส่วนกลางและ
ภูมิภาคร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร
“การบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการเพาะ
ปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำ(แก้มลิงธรรมชาติ)”
โดยมีนาง ปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และเกษตรอำเภอในพื้นที่ลุ่มต่ำ(อำเภอเมือง
ลพบุรี อำเภอบ้านหมี่ อำเภอท่าวุ้ง)เข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่1พ.ค.60นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธาน
เปิดงานสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์และอาหาร
ปลอดภัยจังหวัดลพบุรี โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอเข้าร่วม ภายในงานจะมีการ
จำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย การสาธิต
การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ การประกวด
ผลผลิตทางการเกษตรจากทุกอำเภอใน
จังหวัดลพบุรี ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณ
ลานสวนสัตว์ลพบุรี (ด้านหลัง) อำเภอ
เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28 เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี
มอบปัจจัยการผลิต
(ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง)
ให้แก่เกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จำนวน 105 ราย รวมพื้นที่
525 ไร่ซึ่งสนับสนุนปัจจัยการผลิตโดย
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เกษตรประจำตำบลโคกตูม โดยมีนาย
พิสิษฐ์ ยุ้งศิริ กำนันตำบลโคกตูม และนาย
ชูชีพ  อุทะโก เกษตรอำเภอเมืองลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับ ณ ที่ทำการกำนันตำบลโคกตูม
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

วันที่ 28เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนเมษายน
โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการกองทุนฟื้นฟู ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ และใน
โอกาสนี้คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูได้จัด
กิจกรรมรดน้ำดําหัวขอพรจากนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี เนื่องใน
เทศกาลสงกรานต์อีกด้วย

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21เม.ย.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
เปิดงานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุง
สุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัด
ลพบุรี ปี2560 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอท่าหลวง
จัดนิทรรศการและการแจกเอกสารวิชาการ
เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและแจก
พันธุ์ผักสวนครัว โดยมีเกษตรกรมาใช้
บริการจำนวน 40 ราย ณ วัดทะเลวังวัด
ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัด
ลพบุรี29 พ.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 20เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการ
อบรมถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน(อกม.) ในการจัดทำแผนการผลิต
รายบุลคล (IFPP) โดยมีอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้านทุกอำเภอเข้าร่วมจำนวน 55 ราย
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อกม. ประจำ
สำนักงานเกษตรอำเภอจำนวน 11 ราย
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 18 เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณ
ีเกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.)
ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนัก
งานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์
บริการประชาชนเนื่องในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ปี2560 ระหว่างวันที่ 12-17
เมษายน 2560โดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดลพบุรี  ณ สหกรณ์การ
เกษตรพัฒนานิคมจำกัด ตำบลดีลัง อำเภอ
พัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

29 พ.ค.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 11เม.ย.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้ากลุ่มและ
เกษตรอำเภอ เข้ารดน้ำขอพรนายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
เกษตรทั้ง 3 ท่าน  ในงานสืบสานประเพณี
ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี
2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร ชั้น 5

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10เม.ย60 สํานักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2560 โดยมีการ
สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดําหัวขอพร
จากนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม ณ บริเวณศาลา
เรือนไทยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10เม.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
สัมมนาขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการ
เกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอนำทีม
งานเข้าร่วมสัมมนา โดยมีนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุก
อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10เม.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ จัดงานทำบุญสำนักงานสืบสาน
ประเพณีขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีข้าราชการ
และลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วมพิธี
12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่10เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
การประชุมชี้แจงเรื่องระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการ
ขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน โดยมี
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน
เข้าร่วม ณ บริเวณสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
หลากหลาย ระดับจังหวัด โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและ เกษตรอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 3เม.ย.60 พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การสัมมนาการเชื่อมโยงระบบ
ส่งเสริมการเกษตรกับนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตลอดจนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด
(SingleCommand)ทั่วประเทศ
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5
12 เม.ย.60รายละเอียด
วันที่ 1 เม.ย.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 12 ปีกับ “วานร channel”
สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริษัทดี.เจ.ฆ
แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์โปรดักส์จำกัด
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
 
 
เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน
เดือนพฤษภาคม
เดือนกรกฏาคม

 


ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553

เครื่องปรับอากาศ 3 รายการ
แผ่นพลาสติกและถาดเพาะกล้า
ถาดเพาะกล้า 12,000ถาด
ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว 40,000ใบ
วัสดุปรับปรุงดินเพอร์ไลท์ 960 ตัน
ราคากลางวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน
หน่อพันธุ์กล้วยน้ำว้า 26,700หน่อ
พันธุ์ผัก 240 ชุด
ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ
ปุ๋ย 3 รายการ
จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะพับ
จัดชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 รายการ
จัดเหมาทำป้ายอาสาสมัครเกษตร
จ้างเหมาไถระเบิดดินดาน 2000 ไร่
จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยแปลงใหญ่
จ้างเหมาจัดงานทานตะวัน ปี2560
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ยอินทรีย์ 300 ตัน
รถบรรทุก
ข้าวงบกลุ่มจังหวัด
ข้าวงบจังหวัด
จ้างเหมาจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขยายเขตไฟฟ้า
จัดชื้อวัสดุเกษตร 17 รายการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2 รายการ
ปุ๋ยเคมี 2 รายการ
จัดชื้อวัสดุการเกษตร 22 รายการ
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 10 ชุด
ระบบน้ำหยด
วัสดุปรับปรุงดิน(เพอร์ไลท์)
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 20 ชุด
ไผ่ตรง

 

 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th