ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

link สำนักงานเกษตรอำเภอMySpace Web Counter

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มเก็บข้อมูล 6 มกราคม 2556

Google

ค้นหาในgoogle
ค้นหาในเว็บไซต์

                                      ทุ่งทานตะวันบานปี 2559/2560
    

                      เมื่อวันที่ 10 เม.ย 60 นางปทิตตา แก้วมณี
           เป็นประธานการสัมมนาขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร
           จังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ

           นำทีมงานเข้าร่วมสัมมนา โดยมีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
           จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ

           ทุกอำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
            12 เม.ย.60รายละเอียด
           
          
       

เมื่อวันที่ 11เม.ย.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำหัวหน้ากลุ่มและ
เกษตรอำเภอ เข้ารดน้ำขอพรนายสมชาย
ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่ปรึกษาและรองอธิบดีกรมส่งเสริมการ
เกษตรทั้ง 3 ท่าน  ในงานสืบสานประเพณี
ไทยเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี
2560 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริม
การเกษตร ชั้น 5

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 10เม.ย60 สํานักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี ได้จัดงานสืบสานประเพณี
สงกรานต์ ประจําปี 2560 โดยมีการ
สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดําหัวขอพร
จากนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี ซึ่งมีข้าราชการและลูกจ้างสำนัก
งานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วม ณ บริเวณศาลา
เรือนไทยสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10เม.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
สัมมนาขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการ
เกษตรจังหวัดลพบุรี โดยมีหัวหน้า
กลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอทุกอำเภอนำทีม
งานเข้าร่วมสัมมนา โดยมีนักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตร
จังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอทุก
อำเภอเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 10เม.ย60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนักงาน
เกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ
ทุกอำเภอ จัดงานทำบุญสำนักงานสืบสาน
ประเพณีขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีข้าราชการ
และลูกจ้างสำนักงานเกษตรจังหวัดและ
สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วมพิธี
12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่10เม.ย.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
การประชุมชี้แจงเรื่องระบบสูบน้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2560 ตามโครงการ
ขยายผลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับชุมชน โดยมี
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียน
เข้าร่วม ณ บริเวณสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.60 นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการ
ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวไปปลูกพืช
หลากหลาย ระดับจังหวัด โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดและ เกษตรอำเภอเข้าร่วม
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี

12 เม.ย.60รายละเอียด

เมื่อวันที่ 3เม.ย.60 พลเอกฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
การสัมมนาการเชื่อมโยงระบบ
ส่งเสริมการเกษตรกับนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่
ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ตลอดจนเกษตรกรและสหกรณ์จังหวัด
(SingleCommand)ทั่วประเทศ
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น5
12 เม.ย.60รายละเอียด
วันที่ 1 เม.ย.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เข้าร่วม
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 12 ปีกับ “วานร channel”
สื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัดเข้าร่วม ณ บริษัทดี.เจ.ฆ
แอดเวอร์ไทซิ่งแอนด์โปรดักส์จำกัด
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
วันที่ 1 เม.ย.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนา
เด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และโครงการ"ผู้ว่าพาเข้าวัด"
วันข้าราชการพลเรือน ปี2560
ณ วัดดงน้อย ตำบลกกโก อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
12 เม.ย.60รายละเอียด
วันที่ 31มี.ค.60 นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการ
ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน
มีนาคม โดยมีเกษตรอำเภอทุกอำเภอ
เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
เกษตรจังหวัดลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 31มี.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน
ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่
ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงานสำนัก
งานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม ณ ศาลา
ประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 29 มี.ค.60 เวลา 16.00 น.
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดตลาดเกษตรกร
จังหวัดลพบุรี สาขาโคกเจริญ โดยเน้น
เชื่อมโยงการตลาดเน้นส่งเสริม ในรูป
แบบแปลงใหญ่(ข้าว) โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย
นางอมรพรรณ มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร เข้าร่วมงาน โดยมี
นายวิขัย สิงห์ทอง เกษตรอำเภอโคกเจริญ
นำทีมงานสำนักงานเกษตรอำเภอ
โคกเจริญให้การต้อนรับ
31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 29 มี.ค.60 เวลา 10.30 น.
นางปทิตตา  แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม
"นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ"
ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 22 มี.ค.60  เวลา 11.00 น
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
ผลิตเอทานอล ณ บริษัท ทรัพย์ทิพย์
จำกัด ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
จังหวัดลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหารของ
บริษัทฯร่วมต้อนรับ และนำเสนอข้อมูล
31 มี.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 15 มี.ค.60 เวลา 15.00 น
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ
ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่ง
ของ พระราชทานแก่นักเรียนยากจน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ฯ 33 โดยมี
นางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี
พร้อมด้วยนางณภัทร ภูริผล เกษตรอำเภอ
หนองม่วงและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
อำเภอหนองม่วงเข้าร่วม ณ หอประชุม
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 ตำบล
ดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ในโอกาสนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแปลงปลูก
อินทผาลัมของนายครองจักร งามมีศรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง
จังหวัดลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด
เมื่อวันที่ 15มี.ค.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีปี2560
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงาน
เกษตรอำเภอสระโบสถ์ จัดนิทรรศการและ
การแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการป้องกัน
กำจัดศัตรูพืชและแจกน้ำหมักชีวภาพจาก
มูลสุกร โดยมีเกษตรกรมาใช้บริการจำนวน
50 ราย ณ วัดห้วยเขว้าเจริญธรรม ตำบล
นิยมชัย อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ในโอกาสนี้นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างของนายทองคำ
สอนเครือ เกษตรกรหมู่ที่9 ตำบลนิยมชัย
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 14 มี.ค.60. นางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ
เบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่
3/2560 เพื่อพิจารณาการมอบหมาย
พื้นที่ในเขตชลประทานเพื่อสร้างการ
รับรู้ในการงดการปลูกข้าวรอบที่ 3
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ลพบุรี31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 3 มีนาคม 2560 สำนักงานเกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยสำนักงาน
เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ร่วมจัดงาน
แสดงความยินดีกับนางปทิตตา แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาส
ได้รับตำแหน่งใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จังหวัดชัยนาทเข้าร่วม ณ บริเวณ
ศาลาทรงไทย สำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรี31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 3 มี.ค.60 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท
เป็นประธานการประชุมสัมมนา
เกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับเขต ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการ
เกษตรและร่วมกันทำงานระหว่างส่วน
กลาง สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่1 ศูนย์ปฏิบัติการและจังหวัด
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรีเข้าร่วม ณ ห้องประชุม
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 2 มี.ค.60 นายสุรัตน์ สงวนทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท
เป็นประธานปล่อยขบวนจักรยาน
Bike for Farmer โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรีนำทีม
งานสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนัก
งานเกษตรอำเภอเข้าร่วม ซึ่งจุด
Start เริ่มต้นจาก วัดพรหมมาสตร์
อำเภอเมืองลพบุรี เป็นระยะทาง
31 กิโลเมตร

31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 24 ก.พ.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนาย
เจริญ พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิต นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีและ
สำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนานิคม
ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสาน
(กล้วยหอมและสตอเบอรี่) ตำบล
ช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 24ก.พ.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนายเจริญ
พิมพ์ขาล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิตนำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ลพบุรีร่วมประชุมแปลงใหญ่ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ (ประชารัฐ) ณ ตำบลช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 23 ก.พ.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ตรวจเยี่ยมสถานที่
ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับเครื่อง
สูบน้ำในการทำเกษตร ซึ่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณพัฒนาจังหวัด โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี เกษตรจังหวัดลพบุรี นำทีมงาน
สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตร
อำเภอพัฒนานิคมเข้าร่วม ณ ตำบล
ห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัด
ลพบุรี31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 23 ก.พ.60 นายภานุ แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิด
งานโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้าง
รอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลพบุรีปี2560
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตรจังหวัด
ลพบุรี นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ร่วมกับสำนัก
งานเกษตรอำเภอพัฒนานิคมจัดนิทรรศการ
และการแจกเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการ
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชและนำเกษตรกรและ
วิสาหกิจชุมชนร่วมจำหน่ายสินค้าเกษตร
ณ โรงเรียนขุนรามวิทยา ตำบลห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด
วันที่ 20ก.พ.60นายโอภาส ทองยงค์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 2 และ 18
ลงพื้นที่ติดตามงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ และ
โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่
โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี เกษตร
จังหวัดลพบุรี พร้อม ด้วยนายประทีป
อยู่สุข เกษตรอำเภอบ้านหมี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูล
31 มี.ค.60รายละเอียด

วันที่ 20 ก.พ.60 นายผดุงศักดิ์ 
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ให้กับส่วนราชการ ณ โรงแรมลพบุรี
อินท์ รีสอร์ท อำเภอเมืองจังหวัด
ลพบุรี31 มี.ค.60รายละเอียด

วันที่ 20ก.พ.60 นางปทิตตา  แก้วมณี
เกษตรจังหวัดลพบุรี สักการะศาลพระ
พรหมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาส
เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมี
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด
และสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมแสดง
ความยินดีและให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
31 มี.ค.60รายละเอียด

วันที่ 9 ก.พ.60 นายภานุ  แย้มศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

ในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัด
ลพบุรี ประจำปี 2560 โดยมีนางปทิตตา
แก้วมณี รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัด
ลพบุรีเข้าร่วม ณ อาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 
ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี

15 ก.พ.60รายละเอียด

วันที่ 8 ก.พ.2560 นายผดุงศักดิ์
หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา
การเชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอด
ภัยสู่แหล่งจำหน่ายสินค้า
Q ภายใต้โครง
การยกระดับกระบวนการผลิต แปรรูป
และการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย
โครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ
2560 โดยมีนางปทิตตา แก้วมณี รักษา
ราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี นำ
ทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม
ณ โรงแรม
ลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง
ลพบุรี จังหวัดลพบุรี

15 ก.พ.60รายละเอียด

วันที่ 7 ก.พ.60 คณะกรรมการตัดสิน
การคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ ปี 2560 ได้เดินทางมา
พิจารณาตัดสินกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
บ้านหนองน้ำทิพย์ โดยมีนายสุรัตน์
สงวนทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1
จ.ชัยนาท พร้อมด้วยนายเล็ก ศรีเรือง
นายอำเภอบ้านหมี่ และนางอมรพรรณ
มุนนี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร นำทีมงานสำนักงานเกษตร
จังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
บ้านหมี่  ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล
ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนอง
น้ำทิพย์ ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่
จังหวัดลพบุรี
15 ก.พ.60รายละเอียด
วันที่ 1ก.พ.60 นายสงกรานต์ ภัคดีคง
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รับมอบ
ข้าวสารอาหารแห้งจากชาวจังหวัดลพบุรี
เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ภาคใต้ โดยมีนาง ปทิตตา แก้วมณี
รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดลพบุรี
นำทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัด
ณ กรมส่งเสริมการเกษตร
15 ก.พ.60รายละเอียด
 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธี่เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รายละเอียด


ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2553

 
ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ
ปุ๋ย 3 รายการ
จัดจ้างเหมาเช่าเต็นท์และโต๊ะพับ
จัดชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 รายการ
จัดเหมาทำป้ายอาสาสมัครเกษตร
จ้างเหมาไถระเบิดดินดาน 2000 ไร่
จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยแปลงใหญ่
จ้างเหมาจัดงานทานตะวัน ปี2560
เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าว
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปุ๋ยอินทรีย์ 300 ตัน
รถบรรทุก
ข้าวงบกลุ่มจังหวัด
ข้าวงบจังหวัด
จ้างเหมาจัดงานมหกรรม
วิสาหกิจชุมชน
ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
ขยายเขตไฟฟ้า
จัดชื้อวัสดุเกษตร 17 รายการ
จ้างเหมาจัดนิทรรศการ 2 รายการ
ปุ๋ยเคมี 2 รายการ
จัดชื้อวัสดุการเกษตร 22 รายการ
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 10 ชุด
ระบบน้ำหยด
วัสดุปรับปรุงดิน(เพอร์ไลท์)
ระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์ 20 ชุด
ไผ่ตรง

 

 
 
   

 

 
 

 
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี เลขที่ ถนนนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
สร้างว็บไซต์โดย นางสาวณิชาภา   แซ่โอ้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
พัฒนาเว็บไซด์โดย นาย ภูวิชญ์  ยิ่งเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.0-3642-1191 โทรสาร0-3641-1296
E-mail : lopburi@doae.go.th